Kinetický mrak-infokonstrukt, Staroměstské náměstí, Praha 1

Datum konání: 18.06.2012 (Celý den) - 22.07.2012 (Celý den)

Úterý, 17. Červenec 2012 - 2:00
| Napsal:

Práce studentů desátého semestru studia na Katedře architektury FS ČVUT Praha. Semestrální projekt byl zaměřen na studium estetických vztahů mezi konstrukcí a formou architektonizované hmoty. Ambicí této práce není beze zbytku vyřešit celkový prostor historického náměstí ani hledat jakékoliv finální formy ve smyslu budovy nebo objektu.

Spíše jde o vyjádření pocitů a hledání pozitivní energie, kterou může moderní architektura přinášet a jejich volné zachycení v prostoru a čase za přítomnosti okolností a kulisy, kterou výjimečný prostor Staroměstského náměstí přináší.

název Dostavba Staroměstské radnice
kdy 18. 6. – 22. 7. 2012
kde Sál architektů, malý sál (Praha)
vystavující Semestrální práce studentů katedry architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze
Ateliér Šenberger-Smitka

1.Práce ve studiu-výňatek ze zadání práce:

Architektonický návrh konstruktivního experimentálního prostoru na stopě původního východního křídla Staroměstské radnice v Praze na Staroměstském náměstí. Konstruktivní mrak v našem podání je definován pohybem, nestálostí a snahou o propojování již existujících prostorů a budov v rámci náměstí a zejména budovy stávající radnice. Jedná se o KONSTRUKTIVNÍ PŘEPIS zažitého způsobu navrhování prostorů s MINIMÁLNÍM KONTAKTEM SE ZEMÍ.

Náš návrh může být odpovědí na řadu stávajících otázek a historických nejasností v prostoru Staroměstského náměstí latentně přítomných a v mnoha architektonických soutěžích popsaný. Konstrukty jsou architektonizované formy vysoké umělecké úrovně přesahující svými estetickými vlastnostmi běžné vnímání architektury. V Bauhausu a ruské škole konstruktivistů VCHUTEMAS byly používány pro rychlé vyjádření momentálních či tematických emocionálních architektonických prožitků.

Tématem našeho konstruktu bude PŘENOS INFORMACÍ v jakékoliv jejich podobě. Námi navržené prostory budou jen z malé části interiérové. Důraz bude kladen na čistotu a dynamiku formy a směřování toku prostorů.

2.Metoda a cíle práce:

Cílem je komplexní architektonické a konstrukční zvládnutí a vyřešení zadané a vybrané lokality v kontextu celého prostoru náměstí, zasazení do urbanistické struktury města a místa. Stavba bude navržena jako interaktivní, otevřená prostorová struktura, inspirovaná tématem PROPOJOVÁNÍ PROSTORŮ.

Důraz bude kladen na kreativitu a individuální formování architektonického výrazu u každého posluchače, na vztah návrhu ke konkrétnímu městskému prostředí, reálnost konstrukčního řešení a funkční správnost dispozičního řešení objektu.
Předpokládá se využití moderních ekologických alternativních energetických aspektů solárních, větrných či jiných pro fungování objektu, flexibilní pohyblivé formy budovy atd.

3.Stavební program:

Objekt bude sloužit pro předávání informací turistům a veřejnosti. Vlastní téma domu však může být studentem z hlediska obsahu a formy více směřováno ke konkrétním soudobým tématům spojeným s ČR či Prahou.
• Funkční skladba prostorů se bude skládat z těchto základních okruhů:
A-informační a výstavní okruh pro návštěvníky PRAHY
B-zóna pro zaměstnance
C-veřejná zóna bez omezení
Zóna A-vstupní hala, recepce kasa, WC, BISTRO 50m2,letní (info)kino 100 lidí , mediatéka 100m2, výstavní prostory 50-200m2
Zóna B-zázemí pro zaměstnance, šatna, wc, sklady50 m2,údržba 30m2,kancelář 20m2)
Zóna C-veřejná zóna bez omezení. Je charakterizována volně přístupnými (levitujícími koridory sloužícími pro vyhlídku a propojování prostorů v náměstí (původní budova radnice, zahrada) či vnější informační a reklamní plochy

4.Postup práce v semestru:

Návrh objektu dle funkčního zadání ve vymezeném prostoru z deskových a trámových elementů např. z betonu
Abstraktní modelové prostorové vyjádření zadání v reálně vymezeném prostoru parcely v měř.1:100 nebo 1:200 z libovolných, dobře zpracovatelných materiálů (balza, kappa, karton, plexi, folie…). Konzultace v modelových i kresebných skicách.V průběhu práce na úloze budu probíhat přednášky a diskuse nad jednotlivými realizovanými projekty v ČR i zahraničí.