Materská škola Selce - súťaž návrhov

Datum konání: 10.02.2016, 14:00

Čtvrtek, 3. Prosinec 2015 - 0:40
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Hľadáme super návrhy, ktoré vytvoria moderné a podnetné prostredie pre vzdelávanie a starostlivosť o deti v predškolskom veku.

Materská škola Selce, súčasná situácia + ortofoto - foto © Archinfo.sk

ZÁMER A ÚČEL SÚŤAŽE

Cieľom verejnej anonymnej architektonickej súťaže (ďalej len súťaž) „Materská škola Selce“ je v areáli Základnej školy v Selciach návrhom novej stavby v náväznosti na rekonštrukciu jestvujúcich objektov získať návrh, ktorého realizácia vytvorí moderné a podnetné prostredie pre vzdelávanie a starostlivosť o deti v predškolskom veku zo spádovej oblasti obce. Výsledným cieľom je realizácia víťazného návrhu.

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY A PODKLADY

v plnom rozsahu si môžete stiahnuť na webových stránkach (tu nájdete i všetky informácie)

LOKALITNÝ PROGRAM

Nová Materská škola

 • 3 triedy, každá trieda bude určená pre 20 detí a každá trieda bude mať svoje vlastné zázemie (spálňa, šatňa, hygiena)
 • spoločný viacfunkčný priestor pre celú škôlku (spoločné podujatia, pohybová výchova, zhromažďovací priestor… (možnosť a spôsob prítomnosti rodičov na spoločných akciách)
 • personál bude tvoriť 6 učiteľov (vrátane riaditeľa) a 1,5 systémového miesta pre upratovačku.
 • zázemie pre personál: 1x miestnosť pre učiteľov, 1x miestnosť (kancelária/riaditeľ), 1x hygienické zázemie (WC, šatňa, sprcha pre učiteľov), 1x miestnosť pre upratovačku, 1x sklad (DKP a pomôcky), 1x sklad prádla, automatická pračka so sušičkou,
 • uskladnenie odpadov (riešiť spoločne s objektom jedálne a kuchyne)
 • priľahlé vonkajšie exteriérové priestory pre aktivity detí na čerstvom vzduchu
 • prepojenie s jestvujúcou jedálňou a kuchyňou chránené pred vplyvmi nepriaznivého počasia.

Objekt jestvujúcej jedálne a kuchyne

 • objekt jedálne a kuchyne bude pokračovať vo svojej pôvodnej funkcii: počet pripravovaných jedál bude 180, počet vydávaných jedál priamo na mieste bude 150; kapacita stolov a stoličiek môže byť menšia.
  predpokladáme že deti v materskej škôlke a žiaci základnej školy budú navštevovať jedáleň v niekoľkých časovo posunutých etapách
 • v súčasnosti sú v priestoroch objektu jedálne umiestnené dve triedy pre “družinu” - so spoločnou kapacitou 2 x 25 žiakov (aktivity po vyučovaní); priestor bol vytvorený dodatočne jednoduchým predelením priestoru pôvodnej jedálne ľahkými priečkami; túto kapacitu treba zachovať a zvážiť, či “družina“ bude umiestnená v jestvujúcom objekte jedálne, alebo ako samostatná nová časť primknutá ku škôlke
 • technologické zariadenie kuchyne zatiaľ vyhovuje
  ekonomické stavebné úpravy a redizajnovanie budovy i interiéru tak, aby vytvorili harmonický celok s novou škôlkou sú vítané

Areál školy

 • samotnú budovu škôlky treba zapojiť a chápať ako súčasť celoškolského areálu; škôlka musí fungovať aj autonómne, ako samostatné zariadenie, súčasne musia byť vyriešené jej väzby na areál a prevádzku základnej školy
  predpokladáme v odôvodnených prípadoch, aj spoločné používanie niektorých priestorov, najmä exteriérových a objektu jedálne a kuchyne
 • od súťažného návrhu vyhlasovateľ očakáva odpoveď na otázky:
  - perspektívneho ideového urbanistického usporiadania plôch a objektov v celom areáli školy (spevnené plochy, športoviská, oddychové aktivity, zeleň...)
  - pohotovostné parkovanie automobilov pre rodičov privážajúcich deti do školy a škôlky (bezpečné vyloženie, naloženie)
 • súčasťou školského areálu je samostatne stojaci objekt telocvične, ktorý je teraz na hranici technického opotrebenia; bude vyžadovať buď úplnú rekonštrukciu, alebo nahradenie novou telocvičňou
  súťažný návrh môže priniesť aj ideový návrh na polohu novej telocvične, ako integrálnej súčasti školského areálu
 • situácia súťažného návrhu bude ideou na celý areál školy.

Doplňujúci text:

Pri hodnotení bude kladený dôraz na požiadavku vytvorenia inovatívneho architektonického riešenia MŠ, určenej v prvom rade pre celodenný program detí rôznej vekovej skupiny (3-6 rokov), ktorá zabezpečuje všetky požiadavky na bezpečie detí (včítane detí so zdravotným znevýhodnením), ich identifikáciu so "svojou škôlkou", väčší priestor pre rozvoj ich kreativity, individuality ako aj sociálneho aspektu.

Porota bude hodnotiť najmä:

 1. urbanistické väzby – riešenie areálu, schopnosť vytvoriť jeden fungujúci synergicky celok so školou, telocvičnou a jedálňou. Sem budú patriť i záhradné a krajinné úpravy.
 2. kontext – ide o architektúru, preto navrhnutý celok by mal reflektovať miesto a to buď geograficky, tektonicky, klimaticky alebo etnograficky
 3. ekonomika návrhu – návrh by mal preukázať vytvorenie podmienok pre prvkovú prefabrikáciu a priestorovú flexibilitu, tiež by mal vypovedať o úspore prevádzkových nákladov, prípadne ekológii prevádzky.Hodnotené bude aj riešenie strechy.
 4. architektonické riešenie – je to dizajn objektu, ktorý by mal reflektovať súčasnú dobu, nemal by však byť v rozpore s ostatnými kritériami.
 5. dispozično-prevádzkové riešenie - splnenie zadania v rámci súčasných tendencií a trendov v oblastí komunitných a priestorov predškolského vzdelávania. Hodnotené bude vytvorenie podmienok pre komunitnú integráciu širšieho spektra záujmových skupín obce ako sú Selce. Hodnotená bude interiérová univerzálnosť, bezbariérovosť dispozičného riešenia a do istej miery i možnosti viacúčelovosti zariadenia.

Predstava vypisovateľa je, že nová materská škôlka bude nadväzovať na jestvujúcu budovu školskej kuchyne a jedálne. Školská kuchyňa a jedáleň (parcela 1421/5) je tiež predmetom riešenia. V súčasnosti budova kuchyne a jedálne v podstate slúži svojmu účelu, je v technicky vyhovujúcom stave. Avšak je možné ju rekonštruovať, alebo prestavať tak, aby spolu s novou materskou školou tvorila integrovaný celok. Miera úprav je na posúdení súťažiacich. Funkcia a kapacita jedálne a kuchyne pre celý areál (Materská škola spolu so Základnou školou) musia zostať zachované. Kuchyňa a jedáleň budú spojené s novým komplexom škôlky. Časť jedálne bola stavebnými zásahmi zmenená na dve miestnosti školského klubu. Táto funkcia musí zostať pre školu zachovaná (treba zvážiť, či na tomto mieste, alebo súťažiaci navrhne pre školský klub (2 x 25 detí) iné riešenie).
Ďalšie nové potrebné priestory by mali byť vytvorené vo väzbe na jestvujúci objekt jedálne a kuchyne. Prepojenie škôlka - jedáleň - kuchyňa - ostatné doplnkové priestory navrhnúť ako bezbariérové a chránené pred vplyvmi nepriaznivého počasia. Umiestnenie, poloha a forma objektov tvoriacich komplex novej materskej škôlky nie sú dopredu určené.

Očakáva sa podrobnejší návrh vonkajších plôch v okolí areálu komplexu budov materskej škôlky. Exteriérové priestory by mali byť podnetné pre deti a mali by byť využívané ako súčasť denného programu škôlky.

Súčasťou riešenia aj názor súťažiaceho na usporiadanie celého areálu základnej školy (vonkajších plôch, športovísk, vzťahov medzi jednotlivými objektmi komunikácií, dopravnej obsluhy, zelene…). Ako bude škôlka fungovať vo vzťahu s okolím. Ktoré priestory budú vyhradené pre škôlku, ktoré pre základnú školu, ktoré budú využívané spoločne, aká bude forma vonkajších priestorov, ich povrchová úprava, ktoré plochy budú spevnené, kde bude zeleň, parková úprava, športovisko, chodník…

Účelom tejto architektonickej súťaže je nájsť najvhodnejšie riešenie predmetu súťaže, ktoré splní požiadavky vyhlasovateľa, obsiahnuté v týchto súťažných podmienkach.