Stavba roku 2014 - uzávěrka přihlášek 2. 6. 2014 !

Datum konání: 02.06.2014, 16:00

Středa, 14. Květen 2014 - 11:05
| Napsal:

Více než před měsícem byl oficiálně vyhlášen nový ročník celostátní soutěže Stavba roku 2014, jejížm hlavním cílem je přilbížit veřejné i laijcké veřenosti nejazjímavější stavební záměry za uplynulý rok.

Stavba roku 2014 - uzávěrka přihlášek

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vyhlásili 22. ročník veřejné neanonymní soutěže STAVBA ROKU 2014.

Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program, řízený radou programu, za účasti spoluvypisovatelů soutěže.

V soutěži bude uděleno 15 nominací a 5 titulů Stavba roku 2014. Připraveny jsou i tradiční ceny vypisovatelů a partnerů. I letos bude udělena Cena za českou stavbu v zahraničí a cena za energetickou úspornost stavby. Novinkou je Cena za veřejný prostor a nová kategorie Projekt roku. Veřejnost bude mít možnost vybírat svou cenu od čtvrtka 4. 9. 2014 do čtvrtka 9. 10. 2014 na webových stránkách.

Soutěž je zařazena do programu Dnů stavitelství a architektury organizovaných SIA ČR – Radou výstavby a je vypsána pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky.

Záštitu tradičně soutěži udělují: primátor hlavního města Prahy, ministr životního prostředí, ministr pro místní rozvoj, ministr dopravy, ministr kultury, Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond životního prostředí a Státní fond pro rozvoj bydlení.

POSLÁNÍ A VYMEZENÍ SOUTĚŽE

Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní českého stavitelství a architektury. Soutěž je vypsána na podporu kvalitních realizací staveb se snahou ocenit společné úsilí investorů, projektantů a dodavatelů.

Do soutěže mohou být přihlášeny stavby všeho druhu: nové i rekonstrukce, urbanistické realizace veřejného prostoru, úpravy krajiny, pozemní stavby - bytové i nebytové budovy, inženýrské stavby - stavby veřejné infrastruktury.

Soutěž je určena pro stavby:

1. realizované na území České republiky bez ohledu na státní příslušnost projektanta a místo registrace dodavatele. Do soutěže mohou být přihlášena stavební díla ze všech oborů dokončená a uvedená do provozu nebo zkolaudovaná nejpozději do května roku 2014.

2. realizované mimo území České republiky s tím, že česká firma je investorem stavby, zpracovatelem projektu nebo dodavatelem stavby, příp. dodavatelem materiálu či konstrukčního řešení, který se na stavbě významně podílí, a pro které její přihlašovatel získá souhlas s přihlášením i od zahraničních partnerů. Stavba, která byla dokončená a uvedená do provozu nebo zkolaudovaná do května roku 2014.

3. které získaly nejvyšší ocenění v jiné přehlídkové soutěži, v jejím posledním ročníku, před uzávěrkou této soutěže a nebyly v této soutěži již hodnoceny.

Jedná-li se o stavbu z veřejných prostředků (vč. fondů EU), musí přihlašovatel prokázat, že byla stavba realizována v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, zejm. že nevzešla z neregulérní soutěže o návrh.

POROTA – HODNOCENÍ SOUTĚŽE

Stavební díla přihlášená do soutěže posuzuje odborná porota jmenovaná radou programu, na návrh vypisovatelů případně organizací udělujících záštitu soutěži.

Na základě návrhu poroty udělí rada nominace a tituly a reprezentanti vypisovatelů a partnerů své zvláštní ceny a ocenění. Konečné složení poroty pro rok 2014 bude vyhlášeno a uveřejněno v dubnu 2014 na www.stavbaroku.cz.

Není přípustné, aby se člen rady ani člen poroty podílel na přihlášeném díle.

Jednotlivé stavby budou posuzovány podle těchto kritérií:

–– kvalita investičního záměru a účelnost stavby,
–– začlenění stavby do okolí, kvalita veřejného prostoru vytvořeného stavbou
–– architektonická kvalita stavby, tj. celková kvalita prostorového, funkčního, konstrukčně- technického a estetického řešení, jeho hospodárnost a vyváženost,
–– inovativnost konstrukce, dopravního, energetického nebo vodohospodářského konceptu, či jiných charakteristik stavby,
–– kvalita stavebních a řemeslných prací a vhodnost použitých stavebních materiálů,
–– hledisko trvalé udržitelnosti stavění v jeho ekonomické, environmentální i sociální podobě s aktuálním důrazem na energetickou náročnost staveb,
–– spokojenost stavebníka a uživatele, přijetí veřejností,
–– další kritéria dle uvážení poroty.

Poradce poroty: porota si pro posouzení jednotlivých kritérií posuzovaných staveb může vyžádat odborné posudky od renomovaných odborníků.

CENY A OCENĚNÍ

Porota provede výběr staveb, jejich posouzení a doporučí:

I.)

a) Tituly Stavba roku

–– na ocenění titulem Stavba roku porota nominuje nejvýše 15 staveb
–– na titul Stavba roku bude porotou vybráno nejvýše 5 staveb z nominovaných, bez rozlišení pořadí a kategorií

b) Zvláštní ceny

–– Cenu předsedy Senátu Parlamentu České republiky za nejlepší stavbu určenou k veřejnému účelu
–– Cenu primátora hlavního města Prahy za stavbu s nejvýraznějším přínosem v rozvoji města
–– Cenu Státního fondu životního prostředí v ČR
–– Cenu Státního fondu rozvoje bydlení
–– Cenu Státního fondu dopravní infrastruktury
–– Cenu časopisu Stavitel za nejlepší stavebně architektonický detail
–– Cenu Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ve spolupráci s Centrem pasivního domu za energeticky úspornou budovu
–– Cenu za veřejný prostor udělená společně Ministerstvem pro místní rozvoj a Asociací urbanismu a územního plánování (náměstí, park, úprava historické zóny ap.)

–– Cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České republice za nejlepší stavebně podnikatelský záměr
–– Cenu předsedy České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě za inženýrskou stavbu
–– Cenu generálního partnera za architekturu
–– Cenu poroty

c) Cenu česká stavba v zahraničí

Česká stavba v zahraničí, tvoří samostatnou kategorii soutěže.

Porota může navrhnout menší počet titulů či nemusí navrhnout některé zvláštní ceny, nebudou-li v soutěži přihlášeny stavby vyhovující soutěžním podmínkám. Vypisovatelé si vyhrazují právo předat některé ceny jménem partnerů a sponzorů soutěže.

II.)

Cena veřejnosti

a) Cena veřejnosti Stavba roku 2014

b) Cena veřejnosti hl. m. Prahy

–– Cena bude organizovaná prostřednictvím tisku, internetu, ve spolupráci s mediálními partnery soutěže
–– k veřejnému hlasování na internetu budou vybrány nominované stavby

III.)

Projekt roku bude vypsán dle samostatných podmínek

PŘIHLÁŠENÍ STAVEB, VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE

Přihlášku do soutěže může podat každá fyzická nebo právnická osoba, která stavební dílo prováděla nebo se podílela na jeho financování, projekci nebo realizaci, či je provozovatelem nebo vlastníkem stavby a která zdokumentuje zrealizované dílo níže uvedeným způsobem a uhradí prezentační poplatek. Přihlášku do soutěže může podat i organizátor jiné přehlídkové soutěže, pokud uhradí registrační poplatek, vyplní přihlášku a krycí list a pokud přihlašovaná stavba nebyla v minulých ročnících v celostátní soutěži Stavba roku posuzována.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 2. 6. 2014

Přihlášku včetně kompletní požadované dokumentace je nutno doručit nejpozději do 2. 6. 2014 do 16,00 hod. na adresu Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství: Václavské nám. 833/31; Praha 1.

Prezentační poplatek za jednu přihlášenou stavbu činí 32 670 Kč (27 000 Kč + 21% DPH).
V případě úhrady prezentačního poplatku v den uzávěrky je nutné provést platbu v hotovosti.

Všechny nominace, tituly a ceny v soutěžní přehlídce Stavba roku jsou spojeny s právem používat je jako referenční, reklamní a propagační argument.
Nominace budou vyhlášeny 4. září 2014 a budou zveřejněny v odborném tisku a na internetových stránkách www.stavbaroku.cz.

Vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku 2014 se uskuteční 9. října 2014 na 8. slavnostním setkání Dnů stavitelství a architektury (DSA) v Senátu Parlamentu České republiky.

Internetové hlasování o Cenu veřejnosti Stavba roku i Cenu veřejnosti hl. m. Prahy soutěže proběhne na stránkách www.stavbaroku.cz od oznámení nominovaných staveb do dne slavnostního předávání cen.

Další podrobnosti na stránkách www.stavbaroku.cz

Článek vznikl za podpory Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.

Klíčová slova: