Žďár nad Sázavou chce městskou třídu. Město proto vypsalo architektonickou soutěž

Datum konání: 27.01.2017 (Celý den)

Pátek, 9. Prosinec 2016 - 13:00
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Nádražní ulice spojuje významné body města – nádražní uzel a hlavní náměstí. Je skutečnou bránou města. Vznikla po postavení starého nádraží po roce 1909. V roce 1953 bylo postaveno nové nádraží a ulice byla prodloužena v šedesátých letech. V meziválečném období byla rušných obchodním centrem města. Jako jediná má potenciál skutečné městské třídy. Tomu odpovídá předpokládaný stavební program. Definování programu je doporučené a finální řešení by mělo být výstupem této soutěže.

Nádražní ulice, Žďár nad Sázavou – foto © archiv organizátorů
Fotoalbum: 

Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu řešeného prostoru ulice Nádražní. Záměrem zadavatele je vytvořit významnou městskou třídu s fungujícím parterem. Cílem je nalézt optimální organizaci uličního prostoru z následujících hledisek – kvalitní veřejné prostranství, pěší pohyb a pobyt, motorová a nemotorová doprava, doprava v klidu, mobiliář a osvětlení, materiálové řešení povrchů.

Etapizace

Rekonstrukce bude probíhat v několika etapách. První etapa bude probíhat od ulice Husova po kruhový objezd „U Ivana“. Druhá etapa bude pěší zóna od náměstí Republiky po ulici Husova. Ve třetí etapě se předpokládá úprava přednádražního prostoru. V poslední etapě se předpokládá úprava od Ivana po ulici Chelčického.

Veřejný prostor

Prvotní funkcí ulice je kvalitní veřejný a komunikační prostor. Soutěžní návrhy musí být proto zaměřeny zejména na odpovídající naplnění role veřejného prostoru, na jeho definování a hierarchizaci. Součástí řešení může být vymezení stavebních pozemků, včetně představy o podlažnosti, využití a dopravní obslužnosti.

Městská zeleň

Součástí řešeného území je park vymezený ulicemi Nádražní, Smetanova a Sadová, část parku „U Ivana“. Součástí návrhu je také řešení městské zeleně v uličním prostoru ulice Nádražní.

Automobilová doprava

Základním požadavkem je umožnit zklidnění automobilové dopravy a minimalizovat její negativní dopady na veřejný prostor. Z hlediska intenzity automobilového provozu je nezbytné zachovat možnost průjezdu pro stávající množství vozidel. Součástí řešení může být názor na dopravní uzly jak před nádražím, tak křižovatky U Ivana. Je možné navrhnout zjednosměrnění první etapy.

Parkovací stání

Předmětem je navrhnout optimální objem parkovacích stání, které umožní současně využít ulici jako plnohodnotný veřejný prostor a současně uchovat a naplnit odpovídající městotvorný, historický a kompoziční charakter. V první etapě je nutné řešit dopravu v klidu před budovou pošty. Prefurjeme krátkodobé parkovací stání. Ve čtvrté etapě by vymezení parkovacích stání mohlo nahradit nedostatečnou kapacitu stání ve vnitroblocích bytových domů. V přednádražním prostoru se počítá s krátkodobými parkovacími stáními.

Cyklistická doprava

Zajištění celkového zklidnění motorové dopravy a sdílení prostoru by mělo zajistit podmínky pro bezpečný a plynulý průjezd na kole. Potřebné je zajistit možnost odstavit jízdní kola ve veřejném prostoru. U nádraží, na náměstí Republiky a u Zámku se počítá s umístěním a provozováním nabíjecích stanic pro elektrokola.

Mobiliář a osvětlení

Důležitou součástí každé ulice je vhodný mobiliář. Ten by měl významně přispívat k naplnění funkce veřejného prostoru a dotvářet celkovou kompozici prostoru. Je žádoucí řešit i veřejné osvětlení, které rozhodujícím způsobem ovlivní charakter ulice ve večerních a nočních hodinách.

Pěší pohyb a pobyt

Klíčové je zlepšení volné prostupnosti celého prostoru ulice včetně odstranění současných bariér v pohybu, zejména v přirozených logických přímých vazbách. Vhodné je přiměřené rozšíření pěších ploch, které zajistí také pobytovou funkci prostoru. Je také důležité zvážit možnosti umístění letních restauračních předzahrádek a definice jejich podoby.