Kulturní okrsek města Úštěk – vítězný projekt soutěže Ještěd F kleci #15

Čtvrtek, 17. Březen 2016 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Čekání na letošního vítěze Ještěda F kleci je u konce, se svým diplomovým projektem uspěl Jiří Gulbis. Pro město Úštěk navrhl komplexní kulturní centrum s velmi různorodými funkcemi, jenž propojuje například hrad, městský úřad, ale také pivovar. Výsledek umně kombinuje jak potřeby místních, tak zvýšení turistického potenciálu. Gratulujeme.

Jiří Gulbis, Kulturní okrsek města Úštěk, schodišťová věž - foto © Ještěd F kleci
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Jiří Gulbis
Škola FUA TUL – Ateliér Suchánek & Janoš
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Úštěk
Datum projektu 2016

MĚSTO ÚŠTĚK

/ město ležící na rozhraní Kokořínska a Českého Středohoří / skalní útvar čnící nad okolní krajinu je ze třech stran omýván potoky, ze strany západní plynule nasedá na sousední pahorkatinu / v současné době obývá Úštěk 1.500 obyvatel / nachází se zde nejmenší městská památková rezervace

/ část obyvatelstva je tradičně zaměstnána v zemědělství, především pak chmelařství. Na významu postupně získává sektor služeb, zejména v návaznosti na rozvíjející se turistický ruch. Do města zavítá ročně, především pak v letních měsících, 70000 až 100000 návštěvníků.

/ v současně schváleném územním plánu jsou vymezené lokality pro rozvoj výstavby na východní straně města, kde se volně rozbíhají do okolních luk a polí

/ definováním pocitové hranice města se návrh snaží upozornit na důležitost podpoření zástavby vnitřního města / návrh definuje rozvojové plochy pro obytnou zástavbu, dále se projekt zabývá celkovými souvislostmi města a krajiny, napojením na přilehlou rekreační oblast kolem jezera Chmelař a potlačení současné bariéry, kterou vytváří mezi městem a jezerem rychlostní komunikace s železnicí

kulturní okrsek / STAV

/ řešený hradní areál, zvaný Panský dvůr je neoddělitelně spojený s hlavním náměstím historického města Úštěk

/ proluka vedle městského úřadu, kde kdysi stál měšťanský pivovar je bezradně zaplněna směsí jehličnatých stromů umístěných v neudržovaném trávníku, který pomáhá vyrovnat zlom terénu, který se z jedné strany téměř vodorovně přimyká k budově bývalého okresního soudu (dnes Městského úřadu) a na straně druhé postupně klesá v podobě ulice o jednu podlažní úroveň níž, je to dáno rozmanitou morfologií samotného města na ostrohu, tento polootevřený prostor je v druhém plánu ukončen pohledem na kulturní dům, který však svou formou připomíná spíše samoobsluhu stavěnou na malém městě z čistě utilitárních pohnutek

/ přímo za budovou městského úřadu se rozkládá areál gotického hradu, který je až následně vklíněný do rostlé struktury města, pro svůj technický stav je téměř nepřístupný pro veřejnost, svojí velikostí i konfigurací je ve městě spíše nečitelný, splývající s ostatními městskými domy

/ tento výraz ještě umocňuje dožívající kulturní dům postavený do předprostoru hradu v šedesátých letech dvacátého století, který poměrně troufale okupuje jak pohled na hrad tak i přímý výhled do údolí viditelný z otevřeného parkánu

/ náhorní plošina předhradí byla v historii až na posledních zhruba 150 let, vždy volná a poskytovala hradu svou velikostí důstojné předpolí, ve středověku bylo dokonce celé okolí hradu uvolněno pro obranný příkop

znovuobjevení kulturní hodnoty historického objektu / NÁVRH

/ odstranění stávajícího kulturního domu a přesunutí této společenské funkce do objektu hradu, vytvoření nové identifikace hradu jako středu významného kulturního okrsku celého města

/ zpřístupnění hradu pomocí logické organizace jednotlivých prostor a doplnění nového objektu komunikační věže namísto zchátralé jednopodlažní dílny ve dvoře pod arkádovou lávkou na východním konci hradu

/ v návaznosti na rozsáhlou městskou památkovou rezervaci a strategickou vizi vstupu města do struktur UNESCO, transformace drobných hradního objektů a přilehlého děkanství s venkovními klenutými stájemi do oblastního centra památkové péče a s tím provázané vytvoření atraktivního hradního osvětového ateliéru pro veřejnost, objekt ateliéru kopíruje půdorysnou i objemovou stopu středověkého domu, který spadl koncem dvacátého století

/ do uvolněného prostoru po kulturním domu návrh umisťuje dům v terase, ve kterém je ukryta novostavba pivovaru propisující se nad terén hotelem, prostorově definuje nově vzniklý předprostor hradu a zároveň zapojuje do provozu existující historické ležácké sklepy

/ výškově vychází ze stávajícího terénního zlomu, navazuje na výrazné hradní terasy a otvírá pohled přes zelené terasy parkánu do sevřeného údolí pod městem

/ proluku do náměstí zaplňuje vyústění hmoty pivovaru v tělese pivovarského hotelu

/ konzola nad hlavním vstupem do pivovaru je inspirována podloubími historických domů, která dnes již jen fragmentárně lemují náměstí, avšak jejich tradiční, jednoznačně pozitivní ochrannou úlohu nelze popřít

/ do nově odkrytého předpolí hradu se přes přisazenou terasu se schody na sezení otevírá i zadní trakt městského úřadu, ve kterém vzniká mateřské centrum a klub seniorů, které budou přinášet do těchto míst přirozený každodenní městský ruch

/ prostranství před hradem, kromě krásného výhledu a umocnění pohledu na hrad, také poskytne s dopravou nekolidující prostor pro konání běžných městských trhů, ty mimořádné tradičně plně zabírají celé úštěcké náměstí, trhovci nově naleznou v suterénu Městského úřadu odpovídající zázemí

/ návrh očišťuje existující historické prvky areálu a umocňuje jejich autentické vyznění / nově vložené elementy jsou jasně odlišitelné v architektonickém ztvárnění

autor: Jiří Gulbis / diplomová práce
ateliér: Suchánek / Janoš