"Šuplíkový" projekt: Kostel sv. Petra

Pondělí, 15. Prosinec 2014 - 0:00
| Napsal:

Kostel je provozně rozdělen do tří částí, na budovu kostela, farní část a dům komunity. Všechny části jsou přístupné bezbariérově, i když se nacházejí ve dvou podlažích. Obě podlaží jsou vertikálně propojena schodištěm a je možné je dle potřeb propojit či oddělit. Další schodiště vede na střechu kostela.

Fotoalbum: 

Kostel je oltářem orientován k východu, jako většina sakrálních staveb. Vstupní část je zapuštěna do hmoty kostela, aby tvořila chráněný prostor. Obytné a pobytové místnosti všech částí jsou orientovány k jihu. Nádvoří je od okolí částečně odděleno zdí a mělo by sloužit jako shromažďovací a relaxační prostor nejen pro návštěvníky bohoslužeb.

Hlavní loď kostela je kromě umělého osvětlení osvětlena rozptýleným světlem pomocí střešních světlíků. Pronikající světlo symbolizuje přítomnost Boha v sakrálním prostoru. Seslání Ducha Svatého představuje socha holubice, která se vynořuje v pruhu světla. Světelný kříž v čele lodi tvoří dominantu celého prostoru a propojuje interiér s okolím, opět skrze světlo. Převažující bílá barva v interiéru i v exteriéru je symbolem čistoty. Křížová cesta je ztvárněna zjednodušenou figurální formou. Tato výrazovost a barevnost provedení, by měla duchovní obsah lépe zprostředkovat mládeži, na kterou se řád Salesiánů zaměřuje.

Interiér liturgického prostoru

Návrh je řešen s minimem výrazových prostředků, jednak s ohledem na okolní sídlištní zástavbu a především, aby dialog mezi bohem a věřícími byl co nejotevřenější.

Interiérové vybavení kostela je řešeno ve formě geometrických těles, nebo jejich částí. Povrchovým materiálem je umělý mramor. Čtecí pult je navržen jako kvádr s vnitřním projmutím pro položení Písma, oltář tvoří průnik dvou kvádrů, jehož výsledkem je tvar U. Křtitelnice je ve formě válce s polokulovitou prohlubní, kropenky mají tvar čtvrtkoulí.

Jedinou výjimku tvoří dubové mořené lavice, které kontrastují se strohostí ostatního vybavení. Jejich ozdobný profil evokuje zjednodušené barokní tvary a vede pomyslný dialog s holubicí, symbolizující Seslání Ducha Svatého.

Místnost pro matky s dětmi je opticky propojena s liturgickým prostorem prosklenou stěnou výklenku. Případné instalace betlému, či Božího hrobu tak budou viditelné z obou prostor.

Socha holubice

Výzvou pro návrh holubice byl čistý světelný prostor kostela, kde dochází k setkání věřících s Bohem. Symbolicky umístěná holubice, s antropomorficky stylizovanými andělskými křídly, symbolizuje jeden z aspektů katolické víry v trojjediného boha, zde ztělesněním Ducha svatého, jež sestoupil na Ježíše Krista při jeho křtu Janem Křtitelem, v podobě holubice a zároveň připomíná duchovní a mravní čistotu jeho matky Marie.

Křížová cesta

Moderní životní styl 21. století se vyznačuje především obrovským nárůstem a důrazem na informační technologie ve všech odvětvích lidské činnosti. Ideové řešení Křížové cesty bylo tudíž pojato v duchu doby a bylo vytvořeno za pomocí skicovacího programu na dotykovém tabletu. Návrhy celého čtrnáctidílného cyklu byly vytvořeny na motivy klasických zobrazení Křížové cesty, ale ve zkratkovitém, graficky ploše působícím výtvarném pojetí. Důraz byl kladen na linku a barvu. Číslice v pravém horním rohu identifikují jednotlivé scény.

Zdůvodnění zvolených konstrukcí a povrchových materiálů

Vzhledem k vysoké obvodové konstrukci je zvolen sloupový nosný systém, kde budou jako nosný prvek působit ocelové sloupy. Prostor mezi sloupy bude vyplněn zdivem. Zatížení bude ze sloupů přenášeno do železobetonových patek a pasů. Stropní konstrukce bude provedena pomocí válcovaných ocelových profilů, na které bude příčně namontován střešní plášť nášlapné ploché střechy s postranními světlíky.

Jako povrchové materiály pro budovu kostela byly pro svou jednoduchost zvoleny bílá tažená omítka v exteriéru v interiéru lodi a vstupních prostorech bílá sádrová omítka a jako podlahová krytina travertin. Omítka v ostatních částech je navržena bílá štuková. Jako podlahová krytina je navržena travertinová dlažba. V obytných místnostech návrh počítá s dřevěnou podlahou. Nádvoří bude vydlážděno žulovou dlažbou.