"Šuplíkový" projekt: Písek

Pondělí, 15. Prosinec 2014 - 0:00
| Napsal:

Část pravého břehu řeky Otavy, nacházejícího se mezi kamenným mostem a Novým mostem, nemá dnes žádné konkrétní využití a zůstává trochu opomenutým pruhem zeleného svahu, který svou prázdnotou kontrastuje s pestrým a plně zastavěným protějším břehem. V této lokalitě je do budoucna zvažována nová zástavba a proto tendence k nalezení nového plánu využití tohoto území jsou vždy doprovázeny i úvahami o jeho případné mobilitě, adaptabilitě nebo provizornosti.

Fotoalbum: 

ZDŮVODNĚNÍ ZVOLENÉHO CELKOVÉHO ARCHITEKTONICKO VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ

S těmito ohledy jsme i my přistupovali k našemu návrhu. Návrh si klade za cíl být barevně nekonfliktní, hmotově uměřený, nevtíravý vůči historickému kontextu, nedominující ploše řeky a oběma mostům. Svým měřítkem jednotlivých prvků/sestav zlidšťuje měřítko dnes monotónního zeleného pruhu, který má čistě technický vodohospodářský charakter. Návrh počítá s jemným doplněním zeleně o stromořadí při hraně chodníku odlehlé od řeky. Návrh vtahuje řeku do přímého kontaktu s návštěvníkem libovolné věkové kategorie a celý svah rozděluje do několika funkčních úseků.

ZDŮVODNĚNÍ KOMPLEXNÍHO ŘEŠENÍ

Navrhli jsme celkem čtyři vyhlídkové terasy, volně přístupné obyvatelům a návštěvníkům města po lichoběžníkových schodištích, která zároveň umožňují i přímý přístup k řece. Terasy, posazené na svahu v různých výškových úrovních, mají směrem od kamenného mostu následující náplň: sluneční lázně (s lehátky a slunečníky), literární terasa (se šachovými stoly), rybářská terasa( se židličkami) a terasa pro zamilované (s houpačkami). Terasy mají předem stanovenou funkci navíc poskytují dostatek prostoru pro uplatnění aktuálních kulturních, relaxačních potřeb a zábavy návštěvníků. Na každé z teras jsou umístěny bud solitérně, nebo v různých seskupeních, altánky v základním tvaru domku z individuelně perforovaného plechu, nesoucího motivy větvoví a stromů v bílé a zelené barvě.

Tři altánky jsou umístěny i na plochách zeleně v rovinné části řešeného území, mezi chodníkem a stávající zástavbou. Ke Kamennému mostu nejblíže je altán určený pro informace o městě a především o historii rybářské uličky a rovněž zde poskytuje informace o využití jednotlivých teras. Prostřední altán je určen pro děti a jsou v něm umístěny interaktivní herní prvky (např. Kormidlo, skládačka mostu apod.) Třetí altán, blízko parkoviště před kulturním domem, je určen pro informace o kulturním programu a akcích v kulturním domě připravovaným. Zároveň může sloužit pro představení drobného charakteru (divadlo jednoho herce, maňáskové divadlo, hudební vystoupení, recitace apod.). Pro návštěvníky přicházející od centra města jsou první viditelnou pozvánkou k návštěvě teras, skrytých pod horizontem břehu. Kromě těchto tří solitérů je v této ploše navržen i vícefunkční herní prvek pro děti – volavka a labuť v kontextu řeky. Prioritou technického řešení návrhu je flexibilita a tedy možnost okamžité reakce na výraznější zvýšení hladiny řeky (povodně) a rovněž minimalizace dopadů na statiku a řešení stávajícího zpevněného svahu řeky.

ZDŮVODNĚNÍ NĚKTERÝCH SPECIFICKÝCH ČÁSTÍ ZVOLENÉHO ŘEŠENÍ

Altánky svým schematickým ilustrativním tvarem odkazují na budovy lemující historicky doloženou Rybářskou uličku, dále jsou jakousi předzvěstí případné budoucí zástavby. „Domky“ slouží jako vymezení soukromí, jako prvek chránící před sluncem, částečně i deštěm. Dále slouží jako nosná „konstrukce“ pro zavěšení houpaček apod. a v noci slouží jako osvětlené prostory pro společenské využití. Klínovité schody po obou bocích palub dovedou návštěvníka na vycházkové molo a ke kotvišti lodiček. Zároveň jsou schody svým dimenzováním určeny pro posezení a relaxaci s výhledem na Kamenný most a panorama protějšího břehu i dominant Písku. Tvarové řešení konstrukce teras je ozvěnou na charakter vlnolamů umístěných před pilíři kamenného mostu. Jednoduchá dřevěná trámová konstrukce dřevěných trojúhelníkových rámů spojená ocelovými prvky opakující se v intervalech 3 metrů, zavětrovaná příčnými kovovými prvky je překryta přes dřevěný rošt prkny paluby terasy. Jednotlivé dřevěné rýmy jsou v kontaktu se svahem vsazeny do vodícího ocelového žlabu, který je zalomen do úrovně chodníku, kde je skryt pod jeho pochozím tělesem a ukotven. Toto řešení umožňuje nastavení individuelní polohy každé ze čtyř teras případně jejich úplné vytažení na úroveň chodníku v případě povodně. Děje se tak prostřednictvím dvou ocelových lan pro každou terasu, která jsou skryta ve spodní hraně dřevěného profilu a ve standardním režimu kotvena za vnější hranou chodníku. V nouzovém režimu je umožněno pomocí těchto lan a přídavného mobilního rámu vytažení těchto teras nákladním automobilem a znovu zakotvení v nové poloze. Takovéto mobilní řešení umožňuje rychlou reakci v případě povodní a eliminuje riziko oprav a malé efektivity investičních prostředků, vložených do realizace. Stejně tak toto řešení netrvalého charakteru umožňuje bez větších zásahů do svahu a terénu demontáž teras a případné jejich opětovné užití na jiném svahovitém místě.

Materiály jsou voleny tak, aby byly blízké historickému prostředí. V největší míře je to dřevo v kontrastu s plechem (altánky), pletivo (zábradlí teras) a beton (schody z bílého broušeného betonu). Barevný koncept sleduje střídmost v užití barev, použity jsou barvy zelená, bílá, modrá, doplňující převažující barvu dřevěných palub (šedohnědá).

Specifikou návrhu je originální aplikace přírodního motivu (větve převedené pomocí počítačového programu do rastrové struktury vypálené laserem do ocelového plechu). Tento motiv je aplikován nejen na altáncích, ale také na mobiliáři (např. opěradla laviček). Nový chodník bude po uložení příčných trubkových vodících tras pro lana znovu obnoven ve stávající pozici s novým povrchem (část cyklistické stezky z probarveného litého asfaltu Collas v barvě červené). Na širší část pro pěší bude navrácena stávající dlažba. Plochy chodníků vedoucích k budovám ve stávajících trasách budou předlážděny totožnou dlažbou.

Součástí návrhu je i městský mobiliář, ten představují info rozcestníky, odpadkové koše, parkové osvětlení, lavičky. Naší snahou bylo ve většině případů materiálově a designově reagovat i v těchto případech na řešení samotných teras a jejich vybavení (altány). Použit je rovněž perforovaný plech, někde opět s abstrahovaným motivem větve.

Základní osvětlení pěší komunikace zůstane zachováno s ohledem na skutečnost, že je použito i na ostatních částech píseckého nábřeží. Doplněno je pouze o nižší sloupky z perforovaného plechu, které osvětlují a vymezují nástupy na jednotlivá schodiště vedoucí na terasy či přímo k řece. Info rozcestník je umístěn v blízkosti stávající kavárny a Kamenného mostu, druhý na opačném konci před kulturním domem. Posezení pod nově vysázenými stromy umožňují lavičky, které jsou záměrně umístěny jen při jedné straně chodníku, aby nebránily výhledu na řeku.