"Šuplíkový" projekt: Urbanistická studie – Brno Žebětín

Pondělí, 22. Prosinec 2014 - 0:00
| Napsal:

Žebětín se rozprostírá na rozhraní dvou geomorfologických jednotek - české vysočiny a západních karpat a dvou fytogeografických obvodů - českomoravského mezofytika a panonského termofytika, které výrazně ovlivnily podobu, faunu a flóru dané oblasti.

Fotoalbum: 

Širší vztahy

Žebětín je bývalá obec, městská čtvrť a katastrální území, a od 24. listopadu 1990 jedna z 29 samosprávných městských částí statutárního města Brna. Rozkládá se 9 km západně od centra města v blízkosti Masarykova okruhu.

Řešené území se nachází v lokalitě, která je zastoupena vysokým poměrem bydlení. To je představováno stávající zástavbou rodinných domů v Žebětíně a v poslední době intenzivně doplňovanou novou výstavbou bytových domů na sídlišti Kamechy, které lemují severní část řešeného území.

Vymezení území

Řešené území se nachází v městské části Brno - Žebětín. Převážnou část řešeného území zaujímá areál bývalého zemědělského družstva, který je vymezen z jihu potokem Vrbovcem, z východní strany areálem Eliot, ze západní strany stávající komunikací (spojka Žebětín - Bystrc) a ze severu hranou prudkého svahu (bývalý lom) navazující na sídliště brno - Kamechy. Na západní straně území se nachází přírodní památka Žebětínský rybník a na východní straně lemuje území přírodní památka Pekárna. Biokoridor potoka Vrbovce rozděluje území na severní a jížní část.

Urbanistický koncept, idea řešení

Cílem studie bylo, v návaznosti na vyhodnocení stávajícího stavu území, vypracovat řešení, které vytváří vhodné podmínky pro začlenění bývalého zemědělského družstva a přilehlého okolí do aktivního života. Hlavní myšlenkou je zpřístupnění území široké veřejnosti a zatraktivnění ploch na základě využití a rozšíření stávajícího jezdeckého areálu, který bude doplněn o další volnočasové aktivity.

Návrh tedy předpokládá pouze rozvoj volnočasových aktivit, které doplní stávající plochy bydlení a dojde tak k vytvoření atraktivní sportovně rekreační zóny, která nabízí možnosti trávení volného času všem věkovým kategoriím. Stávající jezdecký klub Eliot je zachován a rozšířen tak, aby se stal vhodným místem pro ustájení koní soukromých osob a také vyhledávaným místem pro konání jezdeckých závodů. Dále je v území navrženo několik pěších stezek, dětských hřišť, plocha pro outdoorové aktivity, která nabízí lezeckou stěnu, petanque, in – line dráhu a minigolf. Samostatnou částí je sportovně rekreační areál s tenisovou halou, wellness centrem, ubytováním, tělocvičnou a několika typy venkovních hřišť. V území jsou také odpočinkové plochy, vyhlídková a naučná stezka a výběhy pro koně.