Výsledky mezinárodní architektonické soutěže na školu Smíchov v Praze

Pátek, 14. Září 2018 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: CCEA MOBA

V prosinci minulého roku proběhlo vyhlášení otevřené mezinárodní dvoufázové architektonické soutěže na novou základní školu na pražském Smíchově, kde aktuálně vzniká nová městská čtvrť v rámci developerského projektu Smíchov City. Pro zajištění občanské vybavenosti proto Praha 5 vyhlásila soutěž na "veřejnou školu 21. století". Soutěž organizovala platforma CCEA MOBA a zúčastnilo se jí celkem 66 týmů z celého světa.V porotě zasedli vedle mezinárodních odborníků také čeští architekti David Tichý z kanceláře Unit architekti, Boris Radčenkov z A69 a Ondřej Píhrt z ateliéru S-O-A. Vítězem soutěže se stal polsko-kanadský tým architektů Office Ou & Inostudio.

Škola Smíchov, 1. cena v soutěži, celkový pohled, Office Ou & Inostudio
Fotoalbum: 

CÍL SOUTĚŽE

Nalezení a ocenění nejvhodnějšího řešení základní školy velikosti 2 x 9 tříd se dvěma přípravnými třídami, bytem školníka a stravovacími a sportovními provozy, včetně jejího začlenění do nově vznikající městské struktury na pražském Smíchově (tzv. Smíchov City) v místě křižovatky ulic Nádražní a U Železničního mostu. Projekt je výzvou hlavně proto, že v pražském veřejném prostoru dlouhou dobu žádná nová základní škola nevznikla. Městská část Praha 5 má představu „veřejné školy 21. století“ – školy otevřené moderním metodám výuky, která přinese inovativní náměty nejen pro vlastní výuku, ale nabídne zajímavé možnosti i pro ostatní dobu, kterou děti (a nejen ony) v budově stráví.

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

Řešené území jako součást rozvojového území Smíchov City je definováno ze severu i západu budoucí pěší zónou v kombinaci s městskými parky, čímž kompenzuje jistou bariéru tvořenou náspem železničního viaduktu při své jihovýchodní hraně. Z jihu pak bude sousedit s administrativně-komerční výstavbou, která je v současnosti rovněž zadána jinou soutěží. Součástí přemýšlení o nové škole je část pěší zóny přiléhající ke škole a park sousedící se školou na severu (dotčené území). Vzhledem k tomu, že obě veřejná prostranství jsou ve fázi, kdy se jejich návrh může upravit, dává smysl, aby se případně upravila ve vztahu k budoucí škole. Jediným příjezdem ke škole bude upravená komunikace spojující Radlickou a Nádražní ulici.

Podstatným limitem pro řešené území i samotný návrh školy je trasa budoucího železničního tunelu procházející pod jihovýchodní částí pozemku. Pro soutěž to znamená, že nad tunelem by neměla být navržena stavba školy. Nad tunelem je možno navrhnout sportoviště.

SMÍCHOV CITY

Smíchov City je developerský projekt Sekyra Group Real Estate – sahající od autobusového nádraží Na Knížecí po železniční Smíchovské nádraží. V oblasti Smíchov City a v dalších navazujících rozvojových lokalitách lze předpokládat v nejbližších letech dynamický stavební vývoj, který bude klást značné nároky na zajištění technické a zejména občanské infrastruktury. Aby městská část Praha 5 vyšla vstříc kapacitním nárokům v oblasti poskytování základního vzdělání, vyhlašuje tuto soutěž.

VIZE ŠKOLY

Nová škola má přinést inovativní náměty nejen pro vlastní výuku, ale nabídnout zajímavé možnosti i pro ostatní dobu, kterou děti (a nejen ony) v budově stráví. Jedná se o celkovou organizaci prostoru, nápadité řešení některých zejména specializovaných učeben nebo pojetí míst pro pobyt o přestávkách, v polední pauze, míst pro provoz družiny i klubů. Dále řešení kontaktu s venkovním prostředím – s veřejnými parky i se školním sportovištěm.

Budova by měla umožnit setkávání a společné akce celé školy v samostatné aule nebo v centrálním komunikačním prostoru, který bude k tomuto účelu variabilně využitelný. Budova by měla být vymyšlena i tak, aby přispěla k rozvoji komunitního života nové čtvrti, umožnila organizování odpoledních zájmových i sportovních kroužků a také pořádání akcí mimo rámec školy.  Pro sportovní kroužky i rekreační činnost by měla být v odpoledních a večerních hodinách plně využitelná i venkovní sportoviště.

1. cena

Office Ou & Inostudio: Nicolas Koff, Zbigniew Gierczak, Magdalena Gierczak, Uroš Novaković, Sebastian Bartnicki, Sophia Szagala / spolupráce Oliver Green / Toronto, Gliwice – Kanada, Polsko

Návrh nové Smíchovské základní školy je příležitostí k zamyšlení nad tím co znamená budovat školu v městském kontextu 21.století. Život ve městě je život v komunitě, a abychom tak žili musíme se naučit starat se jedni o druhé
a o naše společné prostředí. Návrh má za cíl rozvíjet společenskou odpovědnost, podpořit péči o životní prostředí a přetvořit školu v centrum komunity.

Školní budova je koncipována jako organizační mřížka osídlená prostory a objemy (zahrady, učebny, klubovny apod.), které studentům a učitelům poskytují různé příležitosti k interakci s okolním městským prostředí. Jednoduchá fasádní mřížka formálně sjednocuje budovu školu a zároveň umožňuje rozmanitost a individualitu programových jednotek. V rámci organizační mřížky, tvar budovy je tvořen na základě sledování programových relací umožňujících optimální interakci studentů s okolní městskou oblastí.

Strategie návrhu následuje výzkum, který přikazuje silnou korelaci mezi schopností studentů transformovat své prostředí, zobrazovat jejich práci a převzít odpovědnost nad veřejným prostorem, s jejich sebejistotou and schopnosti učit se. Každá učebna funguje jako domov, který má soukromou a veřejnou stranu. Soukromá strana spojuje všechny učebny a vytváří centrální shromažďovací a pracovní prostor. Veřejná strana ustanovuje vztah školy

k městu, a umožňuje dětem hrdě zobrazit svou práci a identitu. Namísto toho, aby se na budovu vnucuje předem stanovený a dokončený vzhled, podoba školy se bude měnit rozhodnutími jejích uživatelů, studentů a učitelů.

Vnitřně je škola uspořádána kolem atria, které spojuje všechna patra a slouží jako centrální prostor pro shromažďování celé školní komunity - prostor pro vidění a býti viděn. Centralizace komunikace by měla ve škole rozvíjet smysl pro komunitu. I. stupeň a II. stupeň jsou funkčně odděleny. I. stupeň se nachází na 1. patře budovy, zatímco II. stupeň zaujímá 2. a 3. patro.

Hodnocení poroty

Autoři nejvyšší měrou vyhověli požadavkům zadání a naplnili očekávání poroty. Porota v něm oceňuje zejména optimálně navrženou orientaci budovy, čistou a jednoduchou organizaci vnitřního uspořádání a konstrukce, povedené propojení s okolním veřejným prostorem, stejně jako se školním pozemkem. Tento návrh představuje nejlepší schéma pohybu a orientace žáků, učitelů i veřejnosti v budově. Chytře kombinuje klastry, chodby a otevřené prostory. Uvažování autorů o vnitřním prostoru a konstrukčním systému umožňuje flexibilitu pro budoucí úpravy a možné změny, které jsou školnímu provozu vlastní. Porota si dále cení reakce autorů na komentáře udělené v 1. fázi soutěže, jejichž zdařilé zapracování vedlo k výraznému posunu a naplnění potenciálu, který porota v tomto návrhu v 1. fázi spatřovala.

Navrhované balkony, které by měly sloužit jako doplněk k třídám, jsou diskutabilní, zejména ve vztahu k tradiční výuce. Je pravděpodobné, že je nebude možné využívat v rámci výuky ani ve volném čase a při nesprávně zvolených materiálech a dimenzích mohou rovněž omezovat denní osvětlení ve třídách. Porota očekává, že tyto balkony doznají v rámci dopracování studie příslušných změn. Změn dozná pravděpodobně i navržená dřevěná konstrukce, která bude muset být masivnější nebo přehodnocena.

Z hlediska naplnění všech hodnotících kritérií, stanovených v soutěžních podmínkách, se návrh jeví jako nejoptimálnější. Z pohledu energetického konceptu a investičních a provozních nákladů předložil návrh, stejně jako ostatní návrhy, pouze představu o fungování a jednoduché schéma, které bude muset být dále rozpracováno. Porota předpokládá, že při dopracování ve spolupráci se zadavatelem a podle jeho připomínek má návrh velmi dobrou možnost adaptability, aniž by došlo k narušení zdařilého konceptu.

2. cena

Škarda architekti / Václav Škarda / spolupráce Miloš Hlaváček, Lukáš Houser, Viktor Kirschner, Ondřej Šorm, Ondřej Hlaváček / Praha, Česká republika

Představujeme současný městský palác vzdělávání a her pevně zakořeněný do urbanistické mřížky nového Smíchova, který se stane svým uspořádáním a synergií se ZUŠ centrem nové komunity.Návrh pracuje s protiklady, které vyváženě dávkuje. Kompaktní blok školy je porušen velkým vstupním prostorem, který vztahuje budovu k okolním dominantám.Přísná a důstojná budova ukrývá ve svém nitru živý svět různorodosti a hravosti.Spodní otevřené hmoty určené i pro veřejnost doplňuje horní uzavřený prstenec učeben.

Hodnocení poroty

Návrh velmi vysokou měrou naplnil požadavky zadání a očekávání poroty. Návrh nabízí velice silné propojení s veřejným prostorem města. Urbanistické zpracování je velice komplexní a přínosné pro své okolí a snaží se nabídnout nové příležitosti užívání školní budovy. Porota oceňuje velkorysost velikostí tříd a učeben a pokus o racionální rozvržení vnitřního prostoru. Porota v 1. fázi oceňovala konzervativní přístup jako jednu z možností řešení školního provozu v kombinaci s odvážnějším objemovým konceptem. Tato forma „otevřené městské pevnosti“ může být odpovědí na otázku povahy moderní školní instituce a hrát roli symbolu místní komunity. Návrh ovšem nedoznal výraznějšího posunu mezi 1. a 2. fází a nenaplnil přesvědčivě tento potenciál konzervativní a zároveň velkorysé základní školy.

Dle názoru poroty je největší překážkou v návrhu ne zcela intuitivní pohyb a orientace v budově pro učitele, veřejnost a žáky, což se nejvíce projevuje v umístění vertikálních komunikací. Obdobně působí také uspořádání vnitřního dvora se systémem venkovních schodišť, jejichž využití není, s ohledem na bezpečnost vstupu do budovy i stálý dozor nad žáky, zcela jasné. Důsledné dodržování tektonického rázu fasády je v rozporu s objemovým řešením, které cílí na lehkost výrazu budovy. Umístění atletického oválu na střechu školy, které umožňuje svobodnější využití školního pozemku, považuje porota na jednu stranu za přínos návrhu, na druhou stranu však porotu nepřesvědčilo o jeho funkčnosti – zejména s ohledem na nedostatek stínu, zázemí pro sport a údržbu a nemožnost umístění značného počtu potřebných technologií, nebo alespoň jejich vyústění na střechu školní budovy.

Z hlediska naplnění všech hodnotících kritérií, stanovených v soutěžních podmínkách, se návrh jeví jako druhý nejoptimálnější. Z pohledu energetického konceptu a investičních a provozních nákladů předložil návrh, stejně jako ostatní návrhy, pouze představu o fungování a jednoduché schéma, které bude muset být dále rozpracováno. Porota předpokládá, že při dopracování podle připomínek zadavatele má návrh dobrou možnost dosáhnout uživatelné podoby, aniž by došlo k výraznému narušení konceptu.

3. cena

IND. [Inter.National.Design] / Teresa Papachristou, Felix Madrazo, Pablo Roquero, Arman Akdogan / spolupráce Alfonso Redondo Gomez, Marek Nosek, Kateřina Sojková, Martin Volf, Amaia Puras, Bezya Nur Öztürk, Alvaro Borrajo, Vittorio Perotti, Morgan Graboski / Rotterdam, Holandsko

Škola je strukturována se všemi učebnami nižšího stupně na západní křídlo, zatímco učebny vyššího stupně jsou na východní straně. Veškeré společné prostory jsou umístěny ve středu budovy sloužící k jednoduchému sdílení. Knihovna na severu, hlavní prostory na jih a všechny kolektivní terasy doplňují hlavní funkce tříd. Třídy předškolních dětí jsou na jižních terasách prostorově integrovány, přesto zachovávají svůj vlastní charakter.

Vzhledem k tomu, že škola působí i jako zázemí poškolních aktivit a veřejných akcí, je přízemí rezervováno jako příjemné spojení veřejné sféry s kluby pro oba školské stupně z těsné blízkosti ulice. Z centrální haly se uživatel může snadno orientovat pomocí centrálního schodiště, které spojuje výukové místnosti, posluchárnu a sportovní aktivity. Lze využít i diagonálního spojení mezi tělocvičnou a kluby. Administrativa a jídelna jsou také v přízemí. Jídelna se může adaptovat na prostor pro veřejné aktivity v poškolních hodinách.

I přesto že tělocvična se nachází v úrovni -1, je prostorově integrována do budovy. Její vybavení a šatny jsou umístěny na západní straně budovy. Jak veře jnost, tak i studenti jsou požádáni, aby nejprve prošli skříňovými šatnami, aby zajistili čisté využití sportovní haly.

Posluchárna je snadno přístupná přes centrální cirkulační schodiště, napojené na uliční vstupní halu. Posluchárna je vybavena vlastními toaletami a šatnou.

Studenti mají přístup ke sportovním aktivitám v prostřed-ním koridoru na úrovni -1. Sportovní zařízení mohou být zpřístupněna veřejnosti v různých časech prostřednictvím veřejného přístupu napojeného na veřejný park na severu. Zařízení údržbáře, skladů, parkovací a technické prostory jsou umístěny na východní straně. Zásobování a přístup personálu jsou umístěny na jihovýchodním okraji.

Hodnocení poroty
 
Návrh vysokou měrou naplnil požadavky zadání a poroty. Autoři návrhu předložili radikální řešení se silným názorem na to, jak má budova objemově a výrazově reagovat na své okolí. Návrh nabízí velice racionální přístup k hierarchizaci prostorů s ohledem na „veřejné/neveřejné“ a s ohledem na kontakt s okolním městem. Samotný návrh je dle názoru poroty poměrně striktní (až sterilní), což ne zcela odpovídá představě o cíleném charakteru v základní škole, ale koresponduje spíše s pojetím střední nebo vysoké školy. Porota oceňuje odvážnější koncept tvaru budovy, jejíž forma vytváří systém míst a prostorů při zachování racionálního vnitřního uspořádání a programové náplně. Tento koncept s sebou nicméně nese nízkou míru flexibility. V porovnání s ostatními oceněnými návrhy předložili autoři schematičtější řešení fasád, které po dořešení může výrazně změnit celkovou podobu školy. Za nejasné porota považuje řešení stínění budovy a zejména poměr prosklených a neprosklených ploch fasády.

Z hlediska naplnění všech hodnotících kritérií, stanovených v soutěžních podmínkách, se návrh jeví jako optimální. Z pohledu energetického konceptu a investičních a provozních nákladů předložil návrh, stejně jako ostatní návrhy, pouze představu o fungování a jednoduché schéma, které bude muset být dále rozpracováno. Porota předpokládá, že návrh může mít dobrou možnost dosáhnout uživatelné podoby, aniž by došlo k významnému narušení konceptu, až po výrazném dopracování podle připomínek zadavatele.

Finalisté

Martin Neruda / spolupráce Jana Šťastná / Praha, Česká republika

Budoucí městská čtvrť sází na blokovou zástavbu proříznutou pěším bulvárem, který se v srdci území otevírá do parků. Zde se nachází místo pro školu vybízející k reprezentativní veřejné investici adekvátní svému významu. Kompaktní dům s krytým parterem vnese do veřejného prostoru novou kvalitu. Přízemí, sloužící mimo výuku veřejnosti, spojí školu společensky s městem. Interiér provazujeme s okolím skrze střešní terasu a venkovní ochozy. Návrhem areálu vytváříme přívětivý celek, který přispěje k rozvoji komunitního života nové čtvrti s předpokladem ekonomického provozu.

Hodnocení poroty

Porota v návrhu ocenila jasný a srozumitelný systém fungování školy. Možnost případných budoucích úprav je pozitivem tohoto návrhu, jelikož zvolenou jednoduchou typologii lze dále rozvíjet. Dle názoru poroty návrh dosáhl fungujícího propojení veřejných prostorů a školy, ale jednotlivá podlaží a školní stupně spolu již komunikují poměrně slabě.

Autoři pracují s relativně striktním oddělením „světů“ prvního a druhého stupně (dva vchody, dvě schodiště, delegovaná patra), které ale ve výsledku spojuje atrii nesoucími s sebou řadu otázek, zejména akustické a provozní komplikace. Navrhovaná forma budovy s podélnými terasami kolem celého jejího obvodu, které by měly sloužit jako doplněk k třídám, jsou zejména ve vztahu k provozu školy diskutabilní. Je pravděpodobné, že je nebude možné využívat v rámci výuky ani ve volném čase a při nesprávně zvolených materiálech a dimenzích mohou rovněž omezovat denní osvětlení ve třídách.

Z hlediska naplnění všech hodnotících kritérií, stanovených v soutěžních podmínkách, nedosahuje tento návrh kvalit oceněných návrhů. Z pohledu energetického konceptu a investičních a provozních nákladů předložil návrh, stejně jako ostatní, pouze představu o fungování a jednoduché schéma, které by muselo být dále rozpracováno.

ESC Architects / Tiago Sá & Alberto Cumerlato / Porto, Portugalsko

Škola hrou, Orbis pictus, Labyrint světa a ráj srdce; některé z nejznámějších děl Jana Ámose Komenského, které položily základy pro moderní pedagogiku. Inspirováni jeho inovativním způsobem myšlení věříme, že jedině současná architektura může sloužit současnému vzdělávání. Kromě školy, nový Smíchov bude reprezentovat nový pražský maják vzdělávání.

Hodnocení poroty

Porota v návrhu považovala za slibnou zvolenou originální formu budovy. Objekt školy se sice umístěním velkoryse řešeného hlavního vstupu pro žáky „staví zády“ k veřejnému prostoru pěší zóny, ale nově nabídl alespoň sekundární vstup pro družinu a pro veřejnost do společenské a sportovní části školy přímo z pěší zóny. Hmotové řešení také přineslo pobytové terasy, kde by žáci mohli bezpečně trávit svůj volný čas.

Forma návrhu představovala pro porotu v 1. fázi silný potenciál. Autoři však v 2. fázi nepředložili návrh, který by dostatečnou měrou reflektoval komentáře a doporučení poroty a forma budovy tak nepřinesla očekávaný užitek vnitřnímu řešení školy. Řešení komunikačních jader spolu s chodbami limitních šířek není pro porotu zcela přesvědčivé a nepřispívá k jednoduché orientaci a pohybu žáků, učitelů a veřejnosti v budově.

Z pohledu energetického konceptu, investičních a provozních nákladů a nároků na potřebnou technickou vybavenost je návrh dle názoru poroty podhodnocen (nedostatek ploch pro gastro, technologie i sklady). Nepřesvědčivé je také umístění a velikost komunikačních a technologických jader budovy. Z hlediska naplnění všech hodnotících kritérií, stanovených v soutěžních podmínkách, nedosahuje kvalit oceněných návrhů.

TRI.ŠTRNÁSŤ architekti / Lukáš Ildža, Ondrej Palenčar, Matúš Ivanič; spolupráce Tomáš Babka, Hana Skljarzska, Martin Burgr, Rastislav Ildža / Prešov, Stará červená voda – Slovensko, Česká republika

Labyrint světa a ráj mysli – Nová škola v samotném srdci moderní čtvrti Smíchov City zaujímá výsadní postavení na hlavním pěším bulváru se vstupem v ose parku. Stavba doplňuje městskou strukturu typickým tvarem kompaktního bloku s vnitřním dvorem. Přesto se neuzavírá sama do sebe, ale komunikuje s okolím systémem výukových teras nejen vizuálně, ale také funkčně. Tradičně pojatá hmota se propisuje do současného pojetí funkčního provozu, který reflektuje moderní potřeby vzdělávání svou rozmanitostí, podnětností i adaptabilitou.

Hodnocení poroty

Návrh přináší velkorysou vstupní halu – vnitřní „veřejný“ prostor. Školní budova urbanisticky zapadá do svého okolí a její celkový výraz generuje pocit sounáležitosti s komunitou. Dalšími pozitivy jsou dle názoru poroty vytvoření adekvátního, viditelného hlavního vstupu a společné terasy, kde by žáci mohli bezpečně trávit svůj volný čas. Oddělení prvního a druhého stupně je jasné a čitelné.

Programové řešení náplně školy a organizace prostoru však dle poroty nevytváří dostatečně silné vazby prioritních funkcí, ani žádoucí propojení vnitřního a vnějšího provozu školy. Orientace a pohyb v budově mohou být pro učitele, veřejnost a žáky nesnadné (až matoucí) – zejména moment, kdy je hlavní pohyb žáka mezi výukou, volným časem a sportováním veden po třech různých interiérových schodištích a chodbách nebo přes venkovní terasy a točitá schodiště. Toto komplikované řešení demonstruje dle poroty nedostatečné porozumění chodu školy.

Z hlediska naplnění všech hodnotících kritérií, stanovených v soutěžních podmínkách, nedosahuje tento návrh kvalit oceněných návrhů. Z pohledu energetického konceptu a investičních a provozních nákladů předložil, stejně jako ostatní, pouze představu o fungování a jednoduché schéma, které by muselo být dále rozpracováno.

 

Více o soutěži včetně všech projektů najdete na stránkách soutěže.