Czech cubes aneb Staroměstská radnice poprvé

Pondělí, 22. Listopad 2010 - 10:00
| Napsal:
Dnes uvádíme první projekt, který vznikl pod vedením Michela Rojkinda na zářijovém workshopu "Gočár se dívá, Rojkind tě povede"! Jak se s títmo tématem, který řešili již stovky skvělých architektů popral tým č. 1 ve složení Monika Bauerová, Alena Hrčková, Milan Drbálek a Mirek Dvouletý? Podívejte se sami na jejich České kostky v kosmopolitním srdci Evropy! Chtěli byste je?

Tým 1 pracoval ve složení: / Team 1 consists of:

  • Monika Bauerová, Fsv ČVUT Praha
  • Milan Drbálek, Fsv ČVUT Praha
  • Mirek Dvouletý, VŠB TUO Ostrava
  • Alena Hrčková, Fsv ČVUT Praha

Prohlédněte si také ostatní projekty z workshopu Gočár se dívá, Rojkind Tě povede!

 

Ambice :

• kultivace
• zkušenosti
• odpočinek a vzdělávání
• ohlédnutí se do minulosti


Ambitions:

• cultivation
• experience
• rest and education
• returns

 

Staroměstské náměstí je důležité historické místo pro české občany. Je také velmi populární celosvětově známou turistickou atrakcí. Pro obě zmíněné skupiny bychom toto místo rádi zkultivovali.

Old Town Square is important historic place for Czech people. It is also a very popular tourist attraction over the world. We would like to cultivation it for both this groups.

Náměstí je v současnosti pouze odpočinkovým místem, v noci opuštěným. Dříve zde sídlil magistrát, který se nyní nachází ve větší budově. Vlastníkem bývalé radnice je však stále město a to je důvod, proč chceme, aby město nabídlo lepší využití
těchto prostor a podílelo se na něm. To je jeho povinnost vůči společnosti.

There is only rest area, dead in the night. Previously there was Town hall, located in larger building now. But city still own it. That´s why we think city have to offer it for smarter use and participate on it. It is their obligation to society.

 

Vytváříme:

vnitřní prostor pro prezentaci českého národa:

• v historii a politice
• ve vědě a technice
• v kultuře a umění

vnější prostor jako místo pro:

• setkávání lidí
• odpočívadlo
• noční život

We create:

internal space for national representation:
• in history & politics
• in science & technology
• in culture & art

 

external space for meeting people:
• on the way
• rest area
• night light around spaces


Rozmístění:

Dějiny a politika - vedle radnice věže Staroměstské radnice
Věda a technika - přesně určeno / ve prostřed
Kultura a umění - různé názory / v místě, kde se ulice kříží


Positions:

History & Politics - next to old Town hall tower
Science & Technology - clearly defined / in the middle
Culture & Art - clash of views / in the crossroad

Tvar:

Tvar tvoří tři vzájemně propojené kostky, které jsou, stejně jako dětské hřiště, průchozí.
Tyto kostky jsou složeny z mnoha malých kostek. Některé z nich chybí, což vytváří rozmanité
prostory a zároveň také terasy s výhledem. Kostky částečně kryjí stavby v pozadí včetně kostela svatého Mikuláše, který není součástí Staroměstského náměstí.


Shape:

Three cubes connected by communication. Like a playground which you can go through. Cubes are fold from many small cubes. Some of them are take off, which create variable spaces as same terrace with views. These cubes partly cover buildings behind including St. Nicholas church, not composed to Old Town square.

Prohlédněte si také ostatní projekty z workshopu Gočár se dívá, Rojkind Tě povede!