KOMA 2011: Soutěžní návrh #08

Pátek, 3. Únor 2012 - 1:00
| Napsal:

NÁVRH DOMOVA PRO SENIORY PRAHA STRAŠNICE SYSTÉMEM PROSTOROVÉ MODULACE

Architektonické řešení

Budoucnost modulámiho bydlení nevidíme jen v unifikaci rozměrů a prefabrikaci výrobků. Naší snahou bylo navrhnout objekt odpovídající sofistikovanému systému modulové výstavby, ale také objekt reagujíci na potřeby obyvatel v průběhu let. Výměnou bytových jednotek na rastru stavby jako výměnou poznámek přišpendlených na nástěnce se dům dokáže přizpůsobovat lidským potřebám. Proto navrhujeme několik typů dispozic (pro jednoho obyvatele, pro dvojici, pro handicapované a ošetřovnu), které se mohou v čase proměnit.

V naší představě o bydlení seniorů se odráží nejen samotná potřeba _bydIet", ale také sociálně se začlenit do společnosti. Důležitým faktorem ovlivňujícím klidné stáří je společenský život. Proto je vedle bytových jednotek navržen blok „komunikace s komunikací“. Prosté chodby jsou doplněny o přidanou hodnotu v podobě zájmových koutů: kardio zóna zdravého cviěení, čtenářský koutek, počítačový koutek a kout dílen a drobných manuálních prací. Umístění bytových jednotek podél východní strany komunikační části reaguje na převládající dopolední aktivitu seniorů a polohu panelového domu u západní strany pozemku. Největší prosklení jednotek směřuje na jih a ústí na pobytovou terasu, díky které se dostane světlo do interiéru a která také plní funkci soukromého patia a zlepšuje tak kvalitu života ve městě. Přízemí vévodí společenský prostor pro setkávání s příbuznými a přáteli, na který navazuje venkovní terasa.

Materiálové řešení

ro interiér byly vybrány materiály s maximální estetickou hodnotou s ohledem na pořizovací náklady, údržbu a hygienické nároky. Technicistní ráz zvolených materiálů je oživen vybranou škálou pestrých barev použitých v interiéru na zařizovacích prvcích či zájmových koutech. Exteriérové materiály jsou použity s ohledem na dlouholetou životnost a minimální údržbu. Hliníkový perforovaný plech je doplněn O dřevěné rošty na pobytových terasách bytových jednotek a přízemní terase u vstupu. Čistota a elegance děrovaného plechu je podpořena mlhavým pohledovým efektem na plochu copilitového zasklení.

Dispozični řešení

Modul 3600×3600×9350 mm navrhujeme ve čtyřech různých variantách. Pro jednoho obyvatele, pro dvojici, pro tělesně postiženého s bezbariérovým přístupem a úpravou pro pohyb na ínvalidním vozíku. Čtvrtá nebytové varianta je navržena jako ošetřovna či ordinace doktora.

 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Celá budova je navržena s maximálním využitím modulové technologie nízkoenergetických prefabrikovaných modulů Koma Comfortline o rozměrech 3600 x 3600 x 9350mm. Částečně zapuštěné přízemní podlaží a navazující blok komunikací je vynášen osnovou železobetonových pilířů rozmístěných na typově modulové síti. S ohledem na energetickou úsporu je stavba zonována na dvě ćásti - na nižší teplotu vytápěnou zónu komunikace a bytovou sekcí. Mezi jednotlivými sekcemi je po celé délce vedena instalační dutina pro rozvody instalací a vedení vzduchu z VZT systemu. Komunikační blok je opláštěn dvojitou fasádou. Před prcsklenou stěnou s proměnnou výškou parapetů je před vzduchovou dutinou zavěšena copilitová fasáda. Ve vzduchové mezeře jsou umístěny stínící prvky - rola. Pro sjednocení objemu stavby jsou moduly bytové sekce opláštěny perforovaným hliníkovým plechem. Ze stejněho materiálu jsou navrženy posuvné stínící prvky před okna. Pro vertikální komunikace byla navržena dvojice výtahů a jednoramenné železobetonové monolitické schodiště s podestou.

Bilance objektu

počet bytových jednotek 11+1 o výměře28m2
pobytová terasa á 14,5m2
zájmový kout á 8m2
chodba á 67m2
wc přízemí mużi+ženy+ztp 18.5m2
technicke zázemí 29m2
společenský prostor přízemí 90m2

Článek vznikl za podpory společnosti KOMA MODULAR s. r. o.

Barevný svět architektury.

Klíčová slova: