KOMA 2011: Soutěžní návrh #32

Pátek, 3. Únor 2012 - 1:00
| Napsal:
NÁVRH DOMOVA PRO SENIORY PRAHA STRAŠNICE SYSTÉMEM PROSTOROVÉ MODULACE

Podpořte své favority i v hlasování na Facebooku zde!

Navrhovaný objekt sa snaží čo najviac zapadnúť do jestvujúceho prostredia. Nesnaží sa rušiť práve naopak, vhodne doĺňat' okolie. Stavebá čiara južnej časti je zarovnaná s líniou okolitých budov. Objekt taktiež zapadá do okolia svojou štvorpodlžnou zástavbou, hmotovým a materiálovým riešením.

Objekt pozostáva z troch typov kontainerov. V južnej obytnej časti sú byty tvorené z kontainerov orientovaných v smere východ - západ o rozmere 3X 8 X 2, 7 m /šírka X dĺžka X výška/ Vsevernej spoločenskej časti je objekt skladaný z dvoch typov: spomínaný 3 X 8 X 2,7 m a kolmo na neho 2 X 6 X 2,7 /šírka X dĺžka X výška/.

Hlavnou myšlienkou riešenia je integrácia zelene do budovy. Nakolko tvar parcely je pozdĺžneho tvaru a výška okolitej zástavby 4 NP, projekt sa snaží zároveň poskytnúť ubytovanie čo najviac seniorom a zabezpečiť komfort Vzhľadom na to, že v okoli sa nachádza málo priestoru, ktoré môže potenciálny investor obyvateľom domu poskytnúti zeleň sa presúva v návrhu dovnútra budovy.

Navrhovaná budova je designovaná veľkými okennými otvormi atypického tvaru a prázdnymi otvormi - priehladmi. Za cieľom vhodne doplnit' okolitú zástavba, raster je nepravidelný a hrajúci sa so štruktúrou. Zeleň umiestnená vo vnútri stavby bude vnimaná aj z exteriéru a tým pádom dopĺňa okolité zazelené plochy.

Na severozápade riešenej parcely sa nachádza objekt tlačiarne, ktorý sa je v tesnej blizkosti od riešeného objektu. Budova však obkračuje súčasný objekt vertikálne, kedy prechádzajúca úroveň terénu vytvára výškový rozmer 3m, teda objekt je vo výške 3m a zároveň má od neho odstup 1,5 m.

Na severnej strane od hlavného vertikálneho jadra sú orientované spoločenské priestory, ktoré sú vybavené hygienickou bunkou. Nachádzjú sa tu aj priestry zdravotných pracovníkov, spolu s miestnosťou pre prvú pomoc

Hmota v hmote

Na docielenie súkromných priestorov sa riešenie snaží rozčleniť ale zároveň zjednotiť hmotu. Navrhovaný objekt sa skladá z dvoch štvropodlažných a jed- ného trojpodlažného modulového sys- tému, ktoré sú po obvode prepojené konštrukciou, aby sa priestor uzatváral do seba.

Pavlač je prepojením medzi dvoma vertikálnymi jadrami nachádzajúcimi sa v objekte. Na pavlači sú vstupy do jednot- livýh bytov orientované nepravidelne, vytvárajúc rôzne zákutia a vždy iné priestory na každom podlaží Pavloč sa snaží o poskytnutie čo najväčšieho množstva exteriérového priestoru slúžiaceho na relax a posedenie obyvateľov. Tak isto zjednocuje menšie modulárne objekty v jeden celok a vytvára intimitu o priestor pre súkromie. Neoddeľuje, ale práve prepája. Vzhladom na to, že hlavnou myšlienkou projektu je vytvorenie spoločných priestorov za pritomnosti zelene, pavlač je plne otvorená. Počas zimného obdobia však bude tieto priestory chránit' uzatváratelný zasklenný systém, ktorý bude fungovať na princípe zasúvania.

Barevný svět architektury.

Klíčová slova: