KOMA 2011: Soutěžní návrh #34

Pátek, 3. Únor 2012 - 1:00
| Napsal:
NÁVRH DOMOVA PRO SENIORY PRAHA STRAŠNICE SYSTÉMEM PROSTOROVÉ MODULACE

Podpořte své favority i v hlasování na Facebooku zde!

POZEMEK – LIMITY – REGULACE

Pozemek se nachází v Praze Strašnicích s přístupem ze severu z ulice Gulova s max. šířkou cca 13 m při výměře 658,83m2. Pozemek se svažuje směrem na sever a je pokryt zelení s pozůstatky již nefungujícího dětského hřiště. Objekty v sousedství tvoří bytové domy odlišných typů a měřítek. Pozemku se dotýká sousední nízkopodlažní objekt, který zůstává zachován, ale navrhovaný objekt ručí otvory v přilehlé fasádě. Navrhovaný objekt z převážné části dosahuje hranice pozemku. Objekt je navržen s 3NP., pouze v nejnižší části pozemku při severním okraji je navrženo prostorově úsporné 1PP. Toto uspořádání ovlivnila max. stohovatelnosti technologie KOMA a zároveň prostorová a hygienická hlediska ve vztahu k okolní zástavbě.

PRINCIPY NÁVRHU

Prostorová forma objektu byla vygenerováno danostmi místa. Tyto podmínky daly vzniknout trojici hlavních prostorů, které společně s navrženým objektem 100% zaplňují vymezenou plochu pozemku. Prvním prostorem je společná zahrada rezidentů v JZ části pozemku orientovaná do veřejného prostoru. Druhým je zelená střecha, která při pochozí alternativě může vytvářet klidný odstíněný venkovní pobytový prostor. Tyto dva prostory ve vztahu k objektu odsazuí okna obytných místností z hranic pozemku a zároveň zajišťují dostatečné proslunění. Třetí prostor vznikl v jižním zakončení pozemku a tvoří přechod soukromé zahrady do veřejného prostoru. Jako přechodový prvek je navrženo vové dětské hřiště, které nahrazuje stávající nefunkční a zároveň by mělo sloužit k vzájemnému kontaktu a obohacování vztahu dvou odlišných věkových skupin obyvatel, které se na tomto místě mohou setkávat. Do tohoto třetího prostoru se uvolňuje z hlavní hmoty objektu duchovní prostor pro rezidenty, který využívá difuzního osvětlení prostřednictvím polopropustné prosklené stropní konstrukce.

Barevný svět architektury.

Klíčová slova: