KOMA 2011: Soutěžní návrh #37

Pátek, 3. Únor 2012 - 1:00
| Napsal:
NÁVRH DOMOVA PRO SENIORY PRAHA STRAŠNICE SYSTÉMEM PROSTOROVÉ MODULACE

Podpořte své favority i v hlasování na Facebooku zde!

Urbanistický koncept

Zadaný pozemek se nachází ve čtvrti charakteristické svojí zástavbou - panelovými věžovými domy a činžovními domy tvořícími ulice. Jednotlivé bloky byly navrženy v optimálních odstupech a veřejný prostor byl doplněn zelení.

Projekt předkládá řešení, které se do území nenápadně začleňuje a nenarušuje rovnováhu stávajících objemů. Stávající funkce pozemku - odpočinková zóna - je zachována. Rovněž je zacho- vána průchodnost území a především stávající vzrostlé stromy. Nová výstavba tedy nutně nemusí znamenat "něco za něco", ale může být pozitivním přídavkem při zachování hodnot.

Dnes zanedbaná zeleň a parter by se dostala do soukromého vlast- nictví a ve spojení s bydlením seniorů by tak získala péči a zvýšila by se atraktivita tohoto území. Stejně tak by se zvýšila bezpečnost, protože by pozemek byl pod stálým dohledem. Vybavení parteru je cíleno na kontakt seniorů 8 okolní Čtvrti - najdeme zde multigenerační hřiště, herní stolky, altán, lavičky. Návrh využívá pozemek 19Q/ 18, dále umísťuje Část budovy na střechu objektu na pozemku 199/8 a provádí úpravy parteru Části pozemku 192/12 přilehlé z blízkému panelo- vému domu. Dále uvažuje přístupnost Z pozemku 4476/ 5.

Architektonický koncept

Hmota

Hmota je tvořena kontejnery "plovoucími” v prostoru. Toto řešení bylo zvoleno jako ideální z důvodu zachování průchodnosti a zvýšení soukromí a bezpečí. Hmota spočívající na podporách by tak vyžadovala minimální zemní práce a znamenala by i velmi rychlou realizaci.

Bydlení seniorů

Počáteční úvaha o formě bydlení seniorů v dané lokalitě vedla k volbě Cohousingu (sousedská komunita 20-30 lidí založená na vzájemné pomoci i individualitě a respektování soukromí). Bydlení je založeno na minimálním soukromém obytném pros- toru doplněném o dva prostory venkovní - soukromý balkón a plocha ve společném prostoru náležící k bytu využitelná pro sezení, pěstování rostlin, výstavku výtvorů či chov drobných zvířat. „Je tak možné většinu roku trávit venku a bydlení na úrovni korun stromů vnáší do domova rytmus ročních období či život v podobě ptáků. Stávající stromy by byly pouze vhodně prořezány. V létě mohou sloužit jako stínění, v zimě naopak propouští slunce dovnitř. Cohousing podporuje aktivní a společenský život seniorů, samostatnost, ale i vzájemnou výpomoc. Společenská místnost je univerzální a nese částečně funkce denního centra - je využitelná jako jídelna, klubovna, výuková místnost, tělocvična, kinosál ... Slouží k setkávání nájemníků i ke kontaktu 8 okolím -je prosklená, s možností otevření do exteriéru. Kolemjdoucí mohou pozo- rovat, co se děje uvnitř, místnost může sloužit í jako centrum aktivit seniorů Z okolí. V přímém kontaktu je i multigenerační hřiště, které podněcuje kontakty s mladšími generacemi. Přes den pracují v denním centru l-2 zaměstnanci.

Provoz

Z jižní strany je objekt přístupný jak po schodišti, tak výtahem. Ze strany severní, kde je možnost parkování, se nachází výtah. Severní a jižní stranu spojuje rampa.

Barevný svět architektury.

Klíčová slova: