pořizovatel / pořizovatelka územně plánovacích podkladů a dokumentací

Publikováno: Úterý, 19. Květen 2020 Kontakt: Mgr. Andrea Živná

Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na pozici úředníka/úřednice podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pořizovatel / pořizovatelka územně plánovacích podkladů a dokumentací v odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy (kód 3315).

Místo je vhodné také pro absolventy / absolventky.

Stručná charakteristika práce

• Výkon úřadu územního plánování v působnosti hl. města Prahy včetně zajišťování vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území pro územní plán hl. m. Prahy.
• Vydávání závazných stanovisek k územním řízením.
• Zajišťování činností souvisejících s pořizováním, projednáváním a schvalováním územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace (dle stavebního zákona).
• Poskytování informací o využití ploch a pozemků dle územního plánu hl. m. Prahy.
• Vyjádření k záměrům investorů z hlediska územního plánování a k návrhům na dispozice s majetkem města.
• Konzultační a poradenská činnost v oblasti územního plánování.
• Vypracovávání odborných posudků.
• Spolupráce při rozporných jednáních a řízeních.

Požadujeme

• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu (kvalifikace pro výkon územně plánovací činnosti)
• v oboru územního plánování výhodou
• znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
• znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
• znalost práce na PC (MS Office, Internet)

Osobnostní předpoklady
• komunikační dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v mluveném i písemném projevu,
• samostatnost, odpovědnost, pečlivost

Výhodou
• dobrá orientace v oblasti územního plánování
• dobrá znalost území hl. města Prahy
• zkušenosti s informačním systémem GIS a e-SSL GINIS
• znalost zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a právních předpisů souvisejících

Úředníkem podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá český jazyk.

Co Vám nabízíme?
• pracoviště v centru Prahy
• pružnou pracovní dobu
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• plný pracovní úvazek, pružnou pracovní dobu
• zařazení do 11. platové třídy podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (příloha 1), osobní ohodnocení po zkušební době
• 5 týdnů dovolené, 3 dny indispozičního volna
• benefitový systém Cafeteria
• příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)
• příspěvek na stravování formou elektronické stravenkové karty
• příspěvek na penzijní připojištění
• zařízení péče o děti zaměstnanců – dětská skupina a řadu dalších zaměstnaneckých výhod

Pokud Vás nabídka zaujala, budeme se těšit na Vaši přihlášku, která je podmínkou pro zařazení a účast ve výběrovém řízení. Podmínky výběrového řízení a výčet náležitostí přihlášky a k ní vyžadovaných dokladů včetně způsobu jejího podání naleznete v úplném znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, uveřejněném na úřední desce na www.praha.eu nebo kariérních stránkách Magistrátu hl. města Prahy kariera.praha.eu.

Přihlášku s přílohami je třeba doručit způsobem uvedeným v oznámení o vyhlášení výběrového řízení, nejpozději dne 29. 5. 2020.

Nabídky zaslané prostřednictvím odpovědního formuláře na této stránce nemohou být do výběrového řízení zařazeny.

Typ inzerátu: 
nabízím zaměstnání
Regiony: 
Praha