Proměna Městských lázní v Plzni

Pátek, 20. Listopad 2009 - 1:00
| Napsal:
Cílem rekonstrukce a dostavby objektu Městských lázní v Plzni je jeho celková obnova a oživení. Návrh počítá s využitím toho nejlepšího, co tato prvorepubliková stavba skrývá. Tím je bezesporu velkorysá hala s plaveckým bazénem. Obnovený bazénový provoz bude doplněn řadou dalších funkcí – hotelem s kavárnou, administrativou, bydlením a podzemními garážemi. Autorem projektu k územnímu řízení je Atelier Soukup, jehož základním zaměřením je obnova památek.

Náplň a rozvržení funkcí jsou navrženy s ohledem na rekonstruované objekty tak, aby nedošlo k degradaci stávajících konstrukcí. Střední část vstupního průčelí bude doplněna o novou prosklenou nástavbu se střešní vyhlídkovou terasou.

Dvorní křídlo, které je ve špatném technickém stavu, bude strženo. Na jeho místě je plánována dvorní dostavba, která v sobě zahrnuje podzemní garáže a deset nadzemních podlaží pro administrativu a bydlení.
Řešení vstupního průčelí

Současná podoba vnějších průčelí je z velké části původní, z části pak výsledkem poválečných úprav projektovaných architektem Václavem Neckářem. Jako celek je předmětem památkové ochrany, proto byly veškeré zásahy pečlivě konzultovány se zástupci památkové péče, a byla rovněž provedena důkladná analýza historické i současné podoby průčelí.

Vzhledem k novým funkcím objektu je třeba výrazně otevřít a zpřístupnit parter budovy z úrovně chodníku, tzn. rozšířit a snížit stávající vstup a navrhnout nové vstupy v osách bočních křídel – do business centra a bazénové části.

Hlavní vstup do budovy bude upraven jako bezbariérový. Současné vnější schodiště bude nahrazeno na úrovni podlahy přízemí nízkým širokým platem, na nějž se bude z chodníku vystupovat po třech stupních nebo po mírné rampě. Tím dojde k výraznému zjednodušení vstupu do budovy, zejména pak pro imobilní osoby. Tato zvýšená plocha proběhne podél celého hlavního průčelí budovy a propojí tak bezbariérově hlavní vstup s nově budovanými bočními vstupy. Zároveň budou opět otevřeny boční dveřní otvory do vstupní haly (k jejich zazdění došlo při poválečné úpravě objektu). Vstupní hala se tak maximální měrou otevře vůči vnějšímu prostředí. Stávající portikus nad hlavním vstupem bude nově upraven. Sloupy nesoucí plochou střechu portiku budou ponechány a upraveny na novou výšku. Pokud se ukáže tento postup jako nereálný, bude navržen zcela nový portikus v proporcích stávajícího a za použití současných materiálů.

Nové vstupy do bočních křídel využijí vždy dvě střední okenní osy a budou kryty novou plochou stříškou, která svými proporcemi naváže na vstupní portikus. U stávajících oken bude provedeno snížení parapetu až na úroveň kamenného soklu, který přibližně koresponduje s úrovní podlahy v přízemí. Tím vzniknou dostatečně veliké plochy k prezentaci uvažovaných komerčních aktivit. Stávající okenní mříže budou sejmuty, upraveny a umístěny zpět do úrovně zábradlí před výlohy.

Do snížené krajní části levého průčelí bude prolomen vjezd do podzemních hromadných garáží. Vzhledem k nepříliš uspokojivému působení poválečné úpravy střední části průčelí byla hledána cesta jak celý objekt doplnit a přitom zachovat stávající podobu jako vývojovou etapu.

Návrh počítá se zachováním dnešní podoby průčelí až po úroveň korunní římsy. Nad ní bude vybudována nová nástavba, která navýší hmotu průčelí a obnoví tak jeho dominantní působení. Nástavba bude výrazně oddělena od stávající hmoty, a to odlišným členěním a použitými materiály. Čelo nástavby bude rozděleno subtilními sloupy na sedm polí, jednotlivé sloupy pak ponesou výplň ze skleněných lamel, obdobně budou upraveny i boky nástavby. Horní hrana bude zakončena přesahem ploché střešní terasy. Zadní část nástavby se zdvihá nad úroveň terasy jako další stupeň a vytváří tak prostor pro přístup a zázemí vyhlídkové terasy. Tato část je rovněž z čela a z boků prosklená. Zbylé plochy nástavby budou obloženy plechovými panely v tmavším odstínu. Tak bude zejména při pohledu ze dvorní části jasně patrné, kde končí původní hmota a kde na ni navazuje nástavba.

Zvolené materiály navazují na historickou podobu průčelí, zničenou při bombardování. Šikmé skleněné lamely vytvoří jemnou strukturu stínů a stanou se tak určitým odkazem na skládanou krytinu někdejší mansardové střechy. Svislé členění čela nástavby navazuje na členění stávajícího průčelí, které je rozděleno sedmi okenními osami.
V místě kontaktu průčelí objektu lázní se sousedním objektem policie je levé boční křídlo sníženo a ustupuje dovnitř objektu hlubokou terasou. Objekt tak v době své výstavby reagoval na okolní nízkou zástavbu v sousedství. Stavba vedlejšího objektu tyto poměry změnila a nyní na tento nízký přechodový prvek dnes navazuje budova výrazně vyšší. Terasa je temným koutem bez využití, proto je navrženo doplnění této snížené části. Dostavba bude opět výrazně odlišena, aby historická podoba stávajícího průčelí zůstala jasně čitelná.

Hmota dostavby bude celoprosklená, na úrovni korunní římsy se zalomí a bude sledovat sklon navazující střechy levého průčelí. Výška této dostavby bude korespondovat s výškou navazující římsy sousedního objektu. Pultové střechy bočních křídel jsou v současné době jen jakousi kulisou, prostor za nimi je prázdný a krytý směrem do dvora plochou střechou. Tento prázdný prostor bude nově využit a zastavěn až po úroveň stávající atiky ve hřebeni pultové střechy.
Zpracování projektu

V současné době pracuje v Atelieru Soukup 15 pracovníků, kteří mají k dispozici 18 počítačových stanic, plotr, kopírku a tiskárny. Práce se specialisty probíhá především externí formou – přes e-mailovou korespondenci, v často požadovaném DWG formátu.

Projekt lázní byl zpracován na počítači AMD Athlon 64x2 Dual (Core Procesor 6000T, 3.11 GHz, 3,5 GB RAM). Veškeré výkresy a 3D model byly vytvořeny v ARCHICADu 12 a úpravy vizualizací a zákresy v Corelu 12. Zpracování projektu v ArchiCADu významně urychlilo práci díky rychlé orientaci ve výkresech a v provádění změn.
Pro klasické 2D výkresy byl použit export z 3D modelu. Závěrečný tisk a export byly připraveny pomocí Sady publikace projektu. Během návrhu bylo třeba provést mnoho dispozičně provozních změn s možností rychlého získání plošných i objemových parametrů. Pro tyto účely byl plně využit nástroj Zóna včetně tabulek a výpisů.

Rychlého vymodelování poměrně komplikovaného modelu historického objektu bylo dosaženo pomocí využití nástroje Složité profily. 2D podklad (zaměření skutečného stavu ve formátu DWG) byl použit ve formě pracovních listů.
Popisky obrázků:
1 Vizualizace - pohled ze severozápadu (zákres nové budovy do fotografie se záměrným zrcadlením původního objektu na hladině řeky.) 2 Zákres do fotografie – pohled ze severu, 3 Hmotová studie, perspektiva – nadhled, 4 Interiér, 3D řez bazénovou halou, 5 Fotografie stávajícího stavu – pohled ze severozápadu.

Jan Trčka
architekt, Atelier Soukup
trcka [at] atelier-soukup.cz

 Název stavby:  Proměna Městských lázní v Plzni
 Místo stavby:  Plzeň, Městské lázně
 Investor:  TWB Praha, Pierluigi Cardoselli - jednatel
 Autorství:  Ing. arch.Jan Soukup, Ing. arch. Jan Trčka (Atelier Soukup)

Převzato z Archinews

Klíčová slova: