Architekt roku 2015 - představujeme finalisty: Pavel Hnilička

Pátek, 4. Září 2015 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: ABF, a. s.

V letošní nominaci na cenu Architekt roku nechybí ani Pavel Hnilička, hlavní iniciátor a tvůrce původních Pražských stavebních předpisů (2014). Porotu však zaujal i svými projekty, a to jak urbanistickými, tak architektonickými. Dokáže proměnit svou nominaci ve vítězství? Uvidíme.

Pavel Hnilička, Pražské stavební předpisy - zdroj fotografií © ABF, a. s.
Fotoalbum: 

Zdůvodnění poroty

Za zpracování nových Pražských stavebních předpisů, vysoce profesionální přístup při jejich přípravě i při vedení týmu na pražském Institutu plánování a rozvoje (IPR). Za neúnavné vystupování na veřejnosti při projednávání těchto předpisů a jejich následné politické a mediální obhajobě, jako zásadního dokumentu umožňujícího realizaci městské výstavby v Praze jako intenzivní, ekonomické a dlouhodobě udržitelné, směřující k vyšší kvalitě života ve městě. Za dlouhodobou osvětu, přednáškovou a publikační činnost v oblasti boje proti neudržitelnému rozšiřování sídel do krajiny v podobě tzv. sídelní kaše, za u nás ojedinělý výzkum optimálních hustot městské zástavby ve vztahu ke kvalitě bydlení a v souvislostech vztahu mezi městem a krajinou. V neposlední řadě také za aktivní a zodpovědnou práci ve vedení České komory architektů a sérii citlivých územních a regulačních plánů pražských příměstských obcí a jejich částí: Řevnic, Dobřichovic, Říčan, Mnichovic nebo Ondřejova, a četných architektonických realizací, převážně rekonstrukcí i novostaveb rodinných domů v Praze a okolí. Představení díla:

Pražské stavební předpisy (PSP)

s aktualizovaným odůvodněním

Těžiště nového textu pražských stavebních předpisů se přesunulo k řešení soudobých problémů města a reaguje na rozpad městské struktury a s tím souvisejících ekonomických, environmentálních a sociálních dopadů. Do textu se vracejí tradiční instrumenty plánování města, jako je např. uliční nebo stavební čára. Předpis navazuje na tradiční hodnoty, jaké byly v hl. m. Praze sepsány ve stavebních řádech za první republiky a ve starších vydáních. Návrh nově rozpracovává a doplňuje zejména vztahy urbanistické, které byly v době socialistického zřízení až do dnešních dnů opomíjeny a klade důraz na utváření a strukturu města. Jednou provedená parcelace ulic většinou přetrvává, a to stovky let, zatímco domy se mění, přestavují, bourají a stavějí nové. Pražské stavební předpisy proto vytvářejí podmínky pro vyšší kvalitu veřejných prostranství ve svobodné společnosti a to se prolíná celým textem jak nastavením standardu veřejných prostranství, tak zavedením jasných pravidel pro vztah zástavby a ulic či náměstí. Předpis si klade za cíl vytvořit provázaný a ucelený systém spolu s územně plánovací dokumentací. Proto byla příprava předpisu koordinována s přípravou nového územního plánu.

Více informací na webových stránkách www.iprpraha.cz.

© Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, 2014
1. vydání, září 2014

Územní studie Dívčí hrady

více zde

Terasový dům

více zde

Představení autora

Ing. arch. Pavel Hnilička, Dipl. NDS ETHZ in Architektur (*1975)

Narodil se v roce 1975 v Praze. Studoval na Fakultě architektury ČVUT v Praze a na ETH Zürich. Po absolvování praxe ve dvou ateliérech vede roku 2003 vlastní ateliér Pavel Hnilička Architekti. Věnuje se návrhům a realizaci staveb, územním a regulačním plánům pro města a obce. Jedním z klíčových předmětů jeho zájmu je vztah teorie a praxe v navrhování. Je autorem knihy "Sídelní kaše – Otázky k suburbánní výstavbě rodinných domů“ (2005, 2012), "Ročenka České architektury 2009-2010", spoluautorem publikace "Sub Urbs: krajina, sídla a lidé" (2013) a autorem řady článků o urbanismu a architektuře. Urbanismus popularizuje na přednáškách, konferencích a seminářích. V letech 2007–2010 vyučoval na Fakultě architektury ČVUT na ústavu urbanismu. Mezi roky 2012-2014 vedl přípravu nových pražských stavebních předpisů na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Od roku 2014 je prvním místopředsedou České komory architektů a předsedou pracovní skupiny pro legislativu.