Důležitá tepna pražské Letné se promění podle návrhu ateliéru Hlavatí architekti

Sobota, 7. Duben 2018 - 0:44
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Ke konci minulého roku vyhlásila Městská část Praha 7 jednofázovou architektonickou soutěž na revitalizaci důležité ulice na pražské Letné propojující Letenské sady a Stromovku. Důležitost komunikační osy podtrhuje také umístnění hned několika veřejných institucí, mimo jiné také populárního kina Bio Oko. Vítězné studio Hlavatí architekti navrhuje ulici jako jednosměrnou pro zklidnění dopravní situace. V ulici přibudou také stromořadí a další prvky pro oživení veřejného prostoru

Hlavatí architekti, návrh revitalizace ulice Františka Křižíka v Praze, 1. místo v soutěži © Hlavatí architekti
Fotoalbum: 

ANOTACE

Naším záměrem revitalizace ulice Františka Křížka je vytvoření příjemného funkčního veřejného prostoru, který bude dobře sloužit jak rezidentům, tak ostatním návštěvníkům. Celou ulici vybavujeme pravidelně vysázenými stromy, které poskytnou stín v horkých letních dnech, zútulní řešený prostor a umožní umístění předzahrádek přilehlých restaurací a kaváren. Předprostor tří nejdůležitějších institucí (Bio Oko, ZŠ Františky Plamínkové a ZŠ Letohradská) rozšiřujeme a akcentujeme skupinami stromů odlišného druhu. Tyto předprostory budou vybaveny lavičkami, cyklostojany a odpadkovými koši.  Průběh celé ulice je navržen jako jednosměrný. Díky tomu dosáhneme jednotného uličního profilu po celé délce řešené ulice. Po obou stranách jednosměrné komunikace umisťujeme podélná parkovací stání. 

ZDŮVODNĚNÍ A POPIS ZVOLENÉHO KOMPLEXNÍHO ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÉHO ŘEŠENÍ

Ulice Františka Křížka představuje významnou městskou komunikaci nacházející se v kompaktní blokové zástavbě na Letné na Praze 7. Do prostoru řešené ulice ústí několik důležitých kulturních a školských institucí.

Severní část ulice začíná u frekventované komunikace Veletržní v přímé blízkosti plánovaného OC Stromovka. Ulice dále pokračuje jižním směrem přes ulici Milady Horákové a ústí do Letenských sadů. Důležitými kulturními objekty navazujícími na řešené území je Bio Oko a divadlo Alfréd ve dvoře. Mezi školské instituce umístěné v řešené lokalitě pak patří Základní škola Letohradská s hlavním vstupem u křižovatky ulice Františka Křížka a Letohradská, Základní škola Františky Plamínkové a Mateřská školka v Kostelní v jižní části řešeného území.

Stávající stav ulice není dobrý. Ulice je vyhrazena především pro parkovací stání. Prostor pro pěší je limitovaný, chodníky jsou úzké a jsou opatřené nekonzistentní směsicí povrchů. Zcela zde chybí veřejná zeleň. Vybavení městským mobiliářem je také nedostatečné.

Hlavní ideou našeho návrhu je vytvoření příjemného funkčního veřejného prostoru, který bude dobře sloužit jak residentům, tak návštěvníkům. Celou ulici vybavujeme pravidelně vysázenými stromy, které poskytnou stín v horkých letních dnech a zútulní řešený prostor. Předprostor tří nejdůležitějších institucí nacházející se v řešeném prostoru rozšiřujeme a akcentujeme skupinami stromů odlišného druhu.

POPIS ŘEŠENÍ DOPRAVY VČETNĚ ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU

Průběh celé ulice je navržen jako jednosměrný, směr jízdy je veden od severu k jihu, tj.od plánovaného OC Letná k Letenským sadům. Díky tomu dosáhneme jednotného uličního profilu po celé délce řešené ulice. Podél jednosměrné komunikace umisťujeme podélná parkovací stání po obou stranách komunikace. K redukci počtu parkovacích stání v návrhu dochází vzhledem k umístění důležitých kulturních a vzdělávacích institucí - Bio Oko, ZŠ Letohradská a ZŠ Františky Plamínkové. Všechny tyto objekty potřebují dostatečně velký, bezpečný a reprezentativní prostor umožňující setkávání, odpočinek a eventuálně vyčkávání příchozích. 

Cyklisté se budou pohybovat v prostoru vozovky a bude umožněn i jejich průjezd v protisměru jednosměrné komunikace.

POPIS ŘEŠENÍ MĚSTSKÉHO MOBILIÁŘE

Předprostor tří nejdůležitějších objektů nacházejících se v řešené lokalitě - Bio Oko, ZŠ Letohradská a ZŠ Františky Plamínkové bude opatřen kovovými lavičkami, cyklostojany a odpadkovými koši. Další lavičky a odpadkové koše budou umístěny v pravidelných úsecích v nově navržené aleji podél východní strany ulice. Mezi stromy nově navržené aleje vznikne prostor pro umístění předzahrádek přilehlých restaurací a kaváren.

Prostor ulice zůstane osvětlen ze zavěšených svítidel, tak jako je tomu i v současnosti. Svítidla budou vyměněna za nová tak, aby ladila k ostatním prvkům mobiliáře. Objekt kina Bio Oko bude navíc nasvětlen několika uplighty umístěnými v dlažbě podél fasády. Skupiny muchovníků u důležitých objektů budou nasvětleny uplighty umístěnými v dlažbě.

POPIS MATERIÁLOVÉHO ŘEŠENÍ POVRCHŮ A NAVRŽENÝCH OBJEKTŮ

Vzhledem k rezidenčnímu charakteru řešené lokality, navrhujeme většinu vozovky opatřit asfaltovým povrchem, který zajistí minimální hlučnost. V blízkosti Bio Oka, ZŠ Františky Plamínkové a ZŠ Letohradská bude prostor ulice opatřen  štípanou žulovou dlažbou v řádkové vazbě, která důležité prostory sjednotí a zároveň donutí projíždějící řidiče zpomalit. Podélná parkovací stání budou opatřena žulovou dlažbou v řádkové vazbě. Prostor chodníků bude pokryt řezanou dlažbou - pražskou mozaikou vzor sedmdesátka.Tento vzor byl zvolen vzhledem k jeho poměrně častému použití v dané lokalitě. Zvolená dlažba respektuje Metodiku přístupu k zásadám řešení městského interiéru na území památkových rezervací a památkových zón. Před realizací doporučujeme odkrýt asfaltový povrch, zjistit původní mozaiku používanou v této ulici a tento typ pak eventuálně použít během realizačních prací. 

POPIS ŘEŠENÍ MĚSTSKÉ ZELENĚ

Východní stranu ulice vybavujeme nově navrženým stromořadím. Podél této strany je umístěna většina restauračních a obchodních zařízení. Druhově se bude jednat o Lípu srdčitou ´Greenspire´ (Tilia cordata ´Greenspire´). Lípu jsme zvolili vzhledem k jejímu umístění v dalších ulicích na Letné - Ovenecká, Čechova. Pravidelně vysázené stromy poskytnou stín v horkých letních dnech a zútulní řešený prostor. Navíc zde bude možnost umístit předzahrádky přilehlých kaváren/ restaurací. Předprostor tří nejdůležitějších institucí nacházející se v řešeném prostoru rozšiřujeme a akcentujeme skupinami stromů odlišného druhu - Muchovník stromovitý (Amelanchier arborea ‘Robin Hill’).

Klíčová slova: