Zvrat na stavebním trhu: normy konečně bezplatně

Středa, 24. Červen 2015 - 9:04
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Nejvyšší správní soud (NSS) v Brně 28. května 2015 rozhodl o tom, že Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) musí zdarma zpřístupnit závazné technické normy. Zpoplatnění norem bylo několik let terčem ostré kritiky ze strany architektů, inženýrů a dalších účastníků stavebního trhu. Ve stavebním zákoně je přitom od roku 2006 výslovně uvedeno, že přístup k závazným normám má být bezplatný.

Česká komora architektů – logo

Stavební zákon přímo říká: „Pokud tento zákon nebo jiný právní předpis vydaný k jeho provedení stanoví povinnost postupovat podle technické normy (ČSN, ČSN EN), musí být tato technická norma bezplatně veřejně přístupná.“ Přesto však v praxi již téměř 10 let docházelo k porušování tohoto ustanovení stavebního zákona. Od konce května však v tomto bodě stavební trh zasáhla velká změna.

Připomínáme, že přístup k závazným normám je pro výkon profese architekta zcela zásadní. Jeho neoprávněné zpoplatnění proto Česká komora architektů (ČKA) vnímala jako závažný problém, na nějž architekti opakovaně naráželi. Stavovská organizace sdružující zhruba 4 000 autorizovaných architektů rozhodnutí NSS, jenž vyhověl kasační stížnosti pražského zastupitele za Pirátskou stranu Jakuba Michálka, vítá.

Závazným stanoviskem Nejvyššího správního soudu se teď bude muset řídit ÚNMZ a další orgány veřejné správy. Díky rozhodnutí soudu nyní můžeme očekávat reakce všech dotčených institucí, profesních organizací, ale i jednotlivců. V případě, že všichni uvedení prokážou škodu, jež jim byla zpoplatněním norem způsobena, mohou se dožadovat odškodnění.

Nejbližším krokem ČKA bude oficiální žádost na ÚNMZ, kde na základě výše zmíněného rozsudku bude Komora žádat o spolupráci – o zpřístupnění všech závazných norem na webových stránkách úřadu a jejich poskytnutí autorizovaným osobám. Komora bude současně žádat o zpřístupnění norem na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

O ČESKÉ KOMOŘE ARCHITEKTŮ
ČKA je samosprávným profesním sdružením s přeneseným výkonem státní správy, které bylo zřízeno zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ČKA nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR.