Výsledky soutěže na úpravu Karlova náměstí v Praze 2

Pondělí, 5. Leden 2009 - 3:40
| Napsal:
Předmětem soutěže bylo zpracování komplexního urbanisticko-architektonického návrhu řešení Karlova náměstí a jeho nejbližšího okolí jako kompozičně významného prostoru města s ohledem na kulturně – historický kontext a výjimečnost lokality v rámci Pražské památkové rezervace. Park Karlovo náměstí byl prohlášen 6. 3. 1998 Ministerstvem kultury ČR kulturní památkou.

1. cena - neudělena

2. zvýšená cena (550 000 Kč)
Ing. arch. Vladimír Štulc, Ing. arch. Jan Vrana, Ing. arch. Kryštof Štulc

Hodnocení poroty:
Návrh, příslušející do skupiny návrhů podržujících funkci parku, avšak nově koncipovaného, vyrovnávajícího se do určité míry se skutečností, že se jedná o dopravní uzel, jehož pozice nebude v dohledné době podstatněji oslabena.
Podstatným přínosem tohoto řešení je návrh parteru parko-náměstí, které využívá morfologie terénu k rozehrání kompozičních a provozních „hrátek“ s místy pro pohyb i odpočinek pěších (jakási klaviatura střídy ustupujících a vystupujících prvků mobiliáře). Skutečně důsledným otevřením podélné osy parku-náměstí s průhledem na radnici patří rovněž v tomto konceptu k silnějším stránkám řešení.


3. zvýšená cena (450 000 Kč)
Ing. arch. Martin Klejna, Ing. arch. Michal Šmolík, Ing. arch. Radek Zykan, Ing. arch. Zuzana Kotlářová

Hodnocení poroty:
Návrh patří k prvé skupině návrhů, držících koncepci parku, avšak se silným akcentem prvků náměstí. Návrh sám je výsledkem důkladné prostorové a provozní analýzy a možných potencialit nyní vyhaslých objektů, včetně jejich vzájemných vazeb v krajině náměstí. Návrh odklonem dopravy přiřazuje prostory parku k dominantním subjektům s širší městotvornou funkcí, které pak na tvorbě parteru logicky participují a vzájemně prostor a objekt v interakci zhodnocují (tak především zapojení budovy radnice, jezuitské koleje, budovy techniky či kostela sv. Ignáce). Tomuto základnímu konceptu následně podřizuje i dopravní řešení a vnitřní komunikační a pohledovou síť parku.


Odměna (180 000 Kč)
Ing. arch. Matěj Parma, Ing. arch. Miloš G. Parma, Milan Balůsek

Hodnocení poroty:
Opět návrh z prvé skupiny, a to návrh konzervativní z hlediska koncepce park-náměstí. Autoři cele zachovávají Thomayerovu koncepci, navrhují však podstatně důslednější propojení parku s uličními frontami obklopujícími náměstí-park a zapojení jejich parteru podstatněji účinněji do prostoru a provozu celého náměstí. Autoři se jako jedni z mála důsledněji zabývali některými širšími souvislostmi prostorovými a provozními a větší pozornost věnovali analýze vztahů dopravních.


Odměna (150 000 Kč)
Atelier SAEM, s.r.o. – Ing. Michal Procházka, Ing. Monika Šmídová, Ing. arch. Jana Hejdová, Bc. Štěpán Mančík, Bc. Jiří Markevič, Bc. Vendula Opletalová

Hodnocení poroty:
Tento návrh se jako jediný zabývá širšími souvislostmi zeleně v okolí řešeného území a jako jeden ze dvou vůbec důsledněji zvažuje širší urbánní souvislosti. Toto téma je ovšem z hlediska koncepčního mimořádně důležité pro rozhodnutí, která z funkcí (vždy nepochybně vrstevnatých) bude v prostoru Karlova náměstí dominovat.


Odměna (70 000 Kč)
Ing. arch. Michal Šiška, MgA. Matěj Petránek, Ing. arch. Lenka Dvořáková

Hodnocení poroty:
Tento návrh přísluší k nepočetné skupině návrhů, které se přihlašují k funkci náměstí a opouštějí koncepci parkovou, jejíž rezidua jsou obsažena jen marginálně v ortogonální výsadbě vzrostlých městských typů stromů. Přestože výsadba nových stromů v rastru pravidelného systému přináší zásadně nový pohled na řešení náměstí, je dle názoru poroty nereálná.


Odměna (25 000 Kč)
Arch. Hana Stepkova, Arch. Giacinto Barbera, Arch. Marcella Moavero, Arch. Maria Luisa Scozzola

Hodnocení poroty:
Soutěžní návrh z první skupiny – podržující tradiční koncept parkové úpravy a řešící obtíže a překážky působené dopravou formou nadchodu, kterým značně oslabuje celkový koncept řešení. Jako jeden z mála naznačuje souvislosti s původní podobou náměstí, zejména původní kaplí Božího těla, kterou považují za důležité znovu „vykopat“ ze země (toto připomenutí porota hodnotí kladně).


Odměna (25 000 Kč)
Ing. arch. Pavlína Čepelková, DiS., Ing. Helena Finstrlová, Ing. Aleš Finstrle

Hodnocení poroty:
Další z návrhů prvé skupiny, a to návrhů konzervativních, respektujících v rozhodující míře původní koncept Thomayerův. Návrh se důsledně omezuje na obnovu kvalitního stavu tohoto parku, jeho následnou údržbu a doplnění o velmi střídmé prvky současného mobiliáře.

Vyhlašovatel: Městská část Praha 2

Předmět soutěže: Předmětem soutěže bylo zpracování komplexního urbanisticko-architektonického návrhu řešení Karlova náměstí a jeho nejbližšího okolí jako kompozičně významného prostoru města s ohledem na kulturně – historický kontext a výjimečnost lokality v rámci Pražské památkové rezervace. Park Karlovo náměstí byl prohlášen 6. 3. 1998 Ministerstvem kultury ČR kulturní památkou.

Termín konání: 24. 6. 2008 – 20. 10. 2008

Porota:

Řádní členové poroty
Ing. arch. Václav Vondrášek
Ing. Jiří Paluska
Mgr. Jan Kněžínek
JUDr. PhDr. Jiří Plos
Ing. arch. Petr Malinský
Ing. arch. Jan Jehlík
Ing. arch. Martina Bártová

Náhradníci poroty
PhDr. Eva Paulová
RNDr. Radim Perlín
Doc. Ing. Jaroslav Horký
Ing. arch. Miroslav Cikán

Počet odevzdaných návrhů: 22

Ceny a odměny celkem: 1 450 000 Kč

Klíčová slova: