Ochrana osobních údajů

Obchodní společnost art Echo s.r.o., IČO: 24225703 se sídlem Máchova 439/27, Vinohrady, 120 00 Praha 2, (dále jen „Správce“), v rámci své činnosti spravuje a zpracovává osobní údaje svých zákazníků. Tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) informují subjekty údajů o okolnostech zpracování jejich osobních údajů a o právech, která ve vztahu k tomuto zpracování mají.

1. Účely zpracování osobních údajů

Správce provádí zpracování osobních údajů za účelem poskytování plnění v souladu se smlouvou o poskytování služeb (zejm. kontaktování zájemců o inzerci a zveřejňování objednané inzerce) a dále, pokud je to nezbytné, zasílání nevyžádaných obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu Správce, kterým je přímý marketing, v souladu s platným právním řádem (zejm. čl. 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES a § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti).

2. Rozsah osobních údajů

Za účelem plnění poskytovaného v souladu se smlouvou o poskytování služeb zpracovává Správce osobní údaje, které jsou pro tyto účely nezbytné a sice: jméno, příjmení, e-mailová a doručovací adresa, telefon popř. název firmy a další údaje, které subjekt údajů uvede v objednávkovém formuláři odeslaném Správci. Pro případ kontaktování Subjektu údajů a/nebo za účelem zasílání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu Správce zpracovává zejména e-mailovou adresu a telefon.

3. Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů

Subjekt údajů poskytuje Správci své osobní údaje dobrovolně. Neposkytnutí osobních údajů ovšem může ovlivnit způsobilost Správce poskytnout subjektu údajů služby, které jsou založeny na nezbytné znalosti informací o subjektu údajů, včetně osobních údajů.

4. Doba zpracování osobních údajů

Pro účel řádného plnění smlouvy zpracovává Správce po dobu nezbytnou pro toto plnění. Pro účel zasílání případných obchodních sdělení zpracovává Správce osobní údaje po dobu nezbytně dlouhou a přiměřenou těmto účelům.

5. Příjemci osobních údajů

5.1 Osobní údaje Správce s nikým nesdílí a neposkytuje je žádným třetím osobám. Příjemci osobních údajů mohou být pouze zpracovatelé Správce, kteří pro Správce osobní údaje zpracovávají pro účely uvedené výše. Těmito zpracovateli mohou být zejména poskytovatelé IT a analytických služeb a poskytovatelé platebních platebních a poštovních služeb.

Způsob zpracování osobních údajů

Správce a případně jeho zpracovatelé osobní údaje zpracovávají manuálně (v elektronické podobě) a elektronicky automatizovanými prostředky.

6. Práva subjektu údajů

6.1. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) má Subjekt údajů má následující práva:

  • právo na přístup k osobním údajům a informacím, jaké údaje a jakým způsobem Správce zpracovává,
  • právo na aktualizaci popř. opravu osobních údajů,
  • právo na omezení zpracování osobních údajů,
  • právo na výmaz (právo „být zapomenut“) - výmaz Správce provede, pokud tento výmaz nebude v rozporu s právními předpisy nebo jeho oprávněnými zájmy,
  • právo na na přenositelnost osobních údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí, vč. profilování a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro účely přímého marketingu vč. profilování.

6.2. V případě jakýchkoli dotazů nebo požadavků na uplatnění svých práv může Subjekt údajů kontaktovat Správce na e-mailu: burza@earch.cz.

6.3 Subjekt údajů má právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů Správcem u dozorového úřadu, kterým je pro ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Generální partner
Hlavní partneři