Obchodní podmínky

společnosti art Echo s.r.o., IČO: 24225703 se sídlem Máchova 439/27, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 190409, kontaktní e-mail: burza@earch.cz . (dále jen “provozovatel”).

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb (dále jen “smlouva”), jak je definována níže, uzavírané mezi provozovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen inzerent“) prostřednictvím služby Burza práce, která je provozována na internetové adrese www.earch.cz prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webová stránka“).

1.2. Předmětem smlouvy je poskytnutí prostoru a zveřejnění inzerce inzerenta v rozsahu určeném objednaným a zaplaceným tarifem inzerce. Smlouva je uzavírána přes webovou stránku, vyplněním a odesláním objednávky vybraného tarifu inzerce. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, je provozovatelem archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je uzavřena odesláním objednávky (vyplněným objednávkovým formulářem) a zaplacením objednávky inzerenta a přijetím objednávky provozovatelem. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy.

2. Objednávání a zadávání inzerce

2.1. Inzerent si objednává inzerci prostřednictvím formuláře “Přidání inzerátu ” na webové stránce, který vyplní po výběru tarifu inzerce.

2.2. Objednací formulář musí obsahovat všechny potřebné náležitosti nezbytné pro uveřejnění inzerce, zejména povinná pole (označena hvězdičkou): výběr kategorie inzerátu a místa výkonu práce, název pozice, název obchodní firmy inzerenta/jméno inzerenta, jméno kontaktní osoby, sídlo/místo podnikání inzerenta, kontaktní e-mail a popis (podrobnosti inzerátu), popř. další informace, které lze uvést do objednávkového formuláře.

2.3. Inzerent si může vybrat ze tří druhů tarifů inzerce. Popis rozsahu plnění u jednotlivých tarifů je uveden na webových stránkách.

2.4. Po odeslání inzerátu se inzerentovi zobrazí číslo jeho objednávky. Aktuální informace o platbě, změnách a další informace budou následně zaslány inzerentovi spolu s potvrzením objednávky na e-mail uvedený v objednávce inzerce.

2.5. Inzerent nese odpovědnost za obsahovou správnost inzerce a za to, že její obsah nezasahuje do práv třetích osob a je v souladu s platnými právními předpisy, přičemž provozovatel není povinen tyto náležitosti před uveřejněním inzerce zkoumat. Veškeré náklady, jež by případně plynuly z nároků třetích stran kvůli zveřejnění inzerce, je povinen uspokojit inzerent.

3. Právo odmítnout inzerci

3.1. Vydavatel je oprávněn smlouvu o inzerci neuzavřít nebo od ní odstoupit, pokud je inzerát svým obsahem nebo formou v rozporu s právními předpisy, právy třetích osob, právy duševního vlastnictví, obsahuje nepravdivé nebo vědomě zkreslené údaje nebo pokud by poškodil dobré jméno provozovatele nebo narušoval obchodní záměr či jiné obchodní zájmy provozovatele.

3.2. Provozovatel neuveřejní inzerát, který bude obsahovat vulgární nebo urážlivé výrazy, bude diskriminovat jakoukoli osobu nebo skupinu osob popř. jeho obsah nebude v souladu s dobrými mravy.

4. Ceny a platební podmínky

4.1. Platné ceny jednotlivých tarifů inzerce jsou uvedeny na webové stránce.

4.2. Cenu za vybraný tarif lze uhradit pouze bezhotovostním převodem. Pokyny k platbě spolu s platebními údaji zašle provozovatel inzerentovi na uvedený kontaktní e-mail spolu s potvrzením obj dnávky.

4.3. Úhradou ceny se považuje okamžik připsání peněžních prostředků na bankovní účet provozovatele.

5. Odstoupení od smlouvy o inzerci

5.1. V případě, že smlouvu o poskytování služeb zavřel inzerent jako spotřebitel (fyzická osoba mimo svou případnou podnikatelskou činnost nebo mimo samostatný výkon svého povolání), má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření, pouze pokud sám předem neudělil výslovný souhlas se započetím plnění smlouvy před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy. Takový souhlas projevuje inzerent před odesláním objednávky inzerátu zaškrtnutím příslušného políčka na webové stránce Pokud inzerent udělí souhlas se započetím plnění smlouvy ve 14 denní lhůtě pro odstoupení od smlouvy a pokud služby byly splněny, zaniká inzerentovi právo od smlouvy odstoupit. Dojde-li ke splnění pouze části služeb, je inzerent povinen uhradit poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

6. Reklamace a odpovědnost za škody

6.1. Provozovatel odpovídá pouze za prokázané vady zveřejněného inzerátu. Zveřejněný inzerát je bez vad v případě, že svým obsahem a provedením odpovídá zvolenému tarifu v objednávce a podkladům/informacím poskytnutým inzerentem.

6.2. Reklamaci uplatní inzerent v co nejkratší době, kdy vadu zjistí, nejdéle však v době, kdy je inzerát aktivní (zveřejněný). Reklamaci může uplatnit prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo poštovní adresy provozovatele.

6.3. Provozovatel reklamaci vyřeší bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou v reklamačním řízení jinak.

6.4. Je-li zveřejněním inzerátu s vadou porušena smlouva podstatným způsobem, má inzerent nárok na přiměřenou slevu z ceny služby nebo na nové zveřejnění bezvadného inzerátu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Provozovatel neručí za obsah inzerce ani neodpovídá za to, že obsah inzerce odpovídá skutečnosti. Dále provozovatel neodpovídá za případné škody způsobené inzerentovi neuzavřením smlouvy nebo odstoupením od smlouvy o inzerci, a to z důvodů uvedených v článku 3 těchto obchodních podmínek.

7.2. Provozovatel rozhoduje v souladu se zvoleným tarifem o podobě zobrazení inzerce a o konkrétním umístění Inzerce na webové stránce.

7.3. Provozovatel a inzerent se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s objednávkou inzerce, nebo v rámci plnění závazků plynoucích z jejich smluvního vztahu.

7.4. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností provozovatele a inzerenta ze smlouvy vyplývající.

7.5. Smlouva i veškeré záležitosti neupravené těmito obchodními podmínkami nebo smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

7.6. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.

7.7. Vydavatel je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv jednostranně změnit, pro inzerenta vždy platí znění obchodních podmínek účinné v okamžiku objednání inzerce. Úplné a aktuální znění obchodních podmínek je zveřejněno na webové stránce a zároveň bude vždy přílohou e-mailu potvrzujícího objednávku inzerenta.

8. Postup pro řešení sporů a stížností

8.1. V případě, že inzerent využívá službu inzerce jako fyzická osoba mimo svou podnikatelskou činnost nebo mimo samostatný výkon svého povolání, doporučuje provozovatel zasílat stížnosti v na kontaktní e-mail burza@earch.cz. V případě, že se nepodaří stížnost vyřešit vzájemnou dohodou, může inzerent podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát-oddělení ADR Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, internetová adresa www.adr.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi provozovatelem a inzerentem ze smlouvy o poskytování služeb.

8.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 4. 2023.

Generální partner
Hlavní partneři