Most přes řeku Moravu u Kojeneckého ústavu v Olomouci

Čtvrtek, 20. Srpen 2009 - 2:05
| Napsal:
Stavba roku 2009 [45/55] | Demolice stávajícího železobetonového mostu, výstavba nového mostu (ocelový oblouk, mostovka z předpjatého železobetonu), výstavba provitzorní komunikace pro dobu stavby, přeložky IS.

MOST U KOJENECKÉHO ÚSTAVU

Původní most z roku 1920 přes řeku Moravu na ulici U dětského domova v Olomouci byl již v nevyhovujícím a neustále se zhoršujícím stavebně- technickém stavu a nevyhovoval ani hydrotechnickým požadavkům povodí. Spodní hrana nosné konstrukce byla pod úrovní stoleté vody. Proto bylo rozhodnuto třípolový železobetonový trámový most, postavený dle Mostního řádu c.k. ministerstva železnic z roku 1904, zbourat a na jeho místě postavit most nový s požadavkem na přemostění 380leté vody řeky Moravy ( 650 m3/s ). Nový most se nachází na místní komunikaci kategorie MO 7/30. Po mostě je zabezpečen pěší provoz veřejnými chodníky a převedení inženýrských sítí. Nosná konstrukce je tvořena dodatečně předpjatou betonovou deskou ve formě táhla, vyztuženou ocelovými oblouky bez zavětrování.

POPIS MOSTU

Místní komunikace volné šířky 7,0 m a veřejné chodníky šířky 2 x 2,0 m jsou převáděny po jedné samostatné konstrukci tvořené Langrovým trámem o jednom poli. Nosnou konstrukci tvoří betonová monolitická deska ve formě táhla s ocelovými oblouky se závěsy. Rozpětí pole v ose mostu je 64,9 m a vzepětí oblouků 8,8 m.

Příčný řez je tvořen tvarovanou monolitickou deskou z dodatečně předpjatého betonu s rozpoznatelnými podélnými trámy, střední deskou a chodníkovými deskami s římsovými nosníky. Výška trámů v ose oblouků je 0,8 m. Šířka nosné konstrukce činí 13,35 m. Střední deska má střechovitý tvar se sklonem 2,5 % s konstantní tloušťkou 0,2 m. Deska je v podélném směru každé 3 m podepřená příčnými trámy.

Chodníkové desky jsou umístěny po obou stranách NK. Tloušťka desky je 0,2 m. Prostor pod chodníkovými deskami je vyhrazen pro převedení inženýrských sítí ( vodovod, plynovod, ČEZ, VO, Telecom-O2 a rezerva pro horkovod ). Římsové nosníky zakončují z vnější strany mostovkovou desku a zároveň svisle uzavírají prostor pro inženýrské sítě. Z vnější strany je římsa opatřena prefabrikátem ze sklovláknobetonu tl. 15 mm, který plní funkci ztraceného bednění.

Podélné předpětí nosné konstrukce tvoří 4 ks 31lanových a 9 ks 7lanových přímých kabelů. Kabely jsou složeny z lan Ls 15,7 - 1860 MPa. 31lanové kabely byly zakotveny do čelní desky ocelové paty oblouků, 7lanové kabely do dvojstupňových kotev zabetonovaných v koncových příčnících.

Spodní stavbu mostu tvoří dvě krajní opěry, které zasahují do průtočného profilu minimální plochou. Opěry jsou založeny na pilotách o průměru 0,7 m a délce 13,0 m prováděných technologií CFA.

Ocelovou konstrukci mostu tvoří dvojice plnostěnných svařovaných oblouků se střednicí ve tvaru paraboly 2° bez zavětrování. Průřez oblouku tvoří uzavřený lichoběžníkový truhlík o konstantní výšce 0,6 m. Šířka horní pásnice je 0,8 m. Tvar průřezu zajišťují styčníky táhel a diafragmata navařená v místech montážních styků oblouku. Ocelový oblouk je pomocí paty se spřahovacími prvkami spřažen s monolitickou deskou NK. Podélná spřahovací stěna je ukončena svislou čelní deskou, do které byly zakotveny 31lanové kabely předpětí. Oblouk byl rozdělen na 5 montážních dílů. Nadvýšení oblouku bylo provedeno plynule dle křivky nadvýšení. Propojení mezi obloukem a deskou mostovky zajišťují svislá táhla Macalloy M42. Na každém oblouku je osazeno 18 táhel v podélné rozteči 3,0 m. Kloubové připojení táhel je provedeno v příčném směru mostu.


Zobrazit místo STAVBA ROKU 2009 na větší mapě

POSTUP VÝSTAVBY

Stavba mostu byla zahájena po provedení přípravy území výstavbou provizorního mostu ŽM 60. Po celou dobu výstavby tak bylo zajištěno plnohodnotné náhradní dopravní spojení pro veřejnost, pro kterou se také mostní provizorium stalo místem s možnosti sledování postupu prací z bezprostřední blízkosti. Dále následovaly dočasné přeložky a demolice původního mostu. Vnitřní pilíře byly po dobu výstavby ponechány pro podepření podpěrné skruže. Teprve v tomto okamžiku bylo možné zahájit práce na vlastním mostě.

S realizací hlubinného zakládání opěr bylo započato na přelomu srpna a září 2007. Přemosťovanou překážkou byla řeka Morava, která v této části dosahuje šíře 26 m a tak při zřízení podpěrné skruže bylo prvořadým úkolem minimalizovat zhoršení průtočnosti Moravy. Pro zřízení podpěrné skruže byl využit materiál PIŽMO a nosníky ŽBM 30, které umožnily bezproblémové a bezpečné podskružení nosné konstrukce v prostoru ohrožovaném řekou. Stabilita podpěrné skuže byla v následujících 4 měsících 2krát podrobena těžké zkoušce při zvýšených průtocích v řece.

Do bednění desky byly osazeny a zrektifikovány ocelové paty oblouků a styčníkové plechy závěsů, následně doplněny betonářskou a předpínací výztuží. Mostovková deska byla vybetonována v jedné etapě za ne úplně optimálních klimatických podmínek. Časově silně exponovaný harmonogram prací, zásadně ovlivněný termínem zahájení stavby v červnu, předurčil termín nejnáročnější betonáže na polovinu prosince. Pro eliminování vlivu teplot kolem bodu mrazu bylo rozhodnuto o vyhřívání betonu a zateplení ocelových pat oblouků. Následovala první etapa předpětí – cca. 20 % výsledné předpínací síly. Na ploše nosné konstrukce byly domontovány ocelové oblouky a osazeny svislá táhla Macalloy.

Druhou etapou předpětí na 100 % výsledné předpínací síly, zainjektováním kabelů a následným odskružením byla nosná konstrukce mostu aktivována. Ocelová konstrukce a betonová mostovka byly po celou dobu výstavby pod geodetickou kontrolou a všechny naměřené hodnoty byly porovnávány s hodnotami z projektu. Hydroizolace mostovky byla provedena strojně nanášenou polyuretanovou membránou CONIPUR M 800 a chodníková část nosné konstrukce byla opatřena přímopochozím izolačním systémem CONIDECK. Před uvedením do provozu byl most podroben statické zatěžovací zkoušce a zkoušce dynamického chování mostu.

VYBAVENÍ MOSTU

Most zasazený do příměstského prostoru a do přírodní scenérie řeky byl doplněn vybavením nadstandartní úrovně. Osvětlení vozovky a chodníků je zabezpečeno pomocí svítidel zapuštěných do ocelových oblouků a zrcadlových svítidel v předpolích mostu. Vozovkový prostor je od chodníků oddělen betonovými prefabrikáty s lokálním doplněním o sedací plochy. Terén pod a v okolí mostu byl zpevněn žulovým kamenem do betonu, na levém břehu doplněným vodočetnou latí, sloužící také pro informování obyvatel o povodňové situaci na řece Moravě.

TVŮRČÍ TÝM

Investor stavby: Statutární město Olomouc
Generální zhotovitel a zhotovitel mostu: OHL ŽS, a.s., divize Mosty
Zhotovitelem OK a montáž OK: MCE Slaný, a.s.
Dodavatel předpětí : VSL, a.s.
Generální projektant a projektant mostu: Link projekt, s.r.o., Brno projekt OK ve spolupráci s PIS Pechal, s.r .o.

Stavba byla zahájena v červnu roku 2007, práce na novém přemostění byly dokončeny v červnu 2008, ale již od konce května 2008 slouží nový most motoristům i pěším.

 45 / 55  Přihlášená stavba
 Název:  Most přes řeku Moravu u Kojeneckého ústavu
 Místo:  Olomouc
 Typologický druh:  Dopravní stavba
 Typ stavby:  Novostavba
 Autor:  LINK PROJEKT s.r.o.
 Dodavatel:  OHL ŽS, a.s.
 Přihlašovatel:  OHL ŽS, a.s., závod Dopravní stavby
 Investor:  Statutární město Olomouc

 

Klíčová slova: