Modernizace silnice III/0362 Pardubice-Ohrazenice

Úterý, 11. Srpen 2009 - 2:00
| Napsal:
Stavba roku 2009 [38/55] | Stavba byla realizována z programu zvýšení bezpečnosti na silnicích II. a III. tříd v Pardubickém kraji. Realizaci stavby - malé okružní křižovatky, s návazností na cyklostezku a pěší provoz do blízké školy, bylo odstraněno kolizní místo těchto tří druhů dopravy.

Popis stavby a její funkční určení

V prostoru křižovatky ulic Hradišťská x Trnovská x Pohránovská je navržena kruhová křižovatka. Její uspořádání vychází z předpokladu, že by se daný prostor měl stát centrální zónou města v protikladu k blízkým komerčním funkcím. Návrh tak upřednostňuje především propojení prostoru křižovatky (náměstí) a přilehlého parku bránou. Cílem je z náměstí vytvořit monumentální a architektonicky poutavý vstup do parku. Architektonický návrh řeší Ing. arch. Přemysl Kokeš.
Součástí stavby je i realizace rekonstrukce chodníků a řešení cyklistické dopravy v celém úseku a v navazující křižovatce.
Z pohledu bezpečnosti dopravy je komunikace navržena dle nejnovějších poznatků a předpisů. Vytváří prostor pro bezpečný pohyb všech uživatelů komunikace a použité návrhové prvky vedou řidiče k jízdě požadovanou rychlostí. OK nejen vytváří příjemný městotvorný prvek, ale z hlediska dopravního odstraňuje nevhodně tvarově řešenou průsečnou křižovatku.
 
Konstrukční, prostorové a stavební řešení:
 
Silnice Trnovská je dvoupruhová s obousměrným provozem s šířkou cca 6,5–7,0 m z části upnutou do obrub, z části s nezpevněnou krajnicí. V křižovatce Trnovská–Hradišťská–Pohránovská–Semtínská je hlavní silnice vedena ve směru Trnovská - Hradišťská, tedy hlavní není vedena v přímém směru.
Na ulici Trnovská jsou před výše uvedenou křižovatkou zastávky MHD pro dva autobusy. Obě zastávky se nacházejí v zálivu a jsou umístěny přímo naproti sobě. Uprostřed nástupiště zastávky směr Ohrazenice je umístěn vjezd k čp. 16. Podél nájezdového klínu zastávky směr Pardubice a asi poloviny délky zálivu je zřízeno parkoviště s kolmým stáním.
Cyklistická doprava je v liniové časti stavby vedena separátně od motorové dopravy, v prostoru OK je vedena po vozovce. Pro navedení cyklistů na samostatnou komunikaci jsou použity moderní prvky, v Česku užívané jen výjimečně. (řadicí pruhy pro cyklisty,barevné vodorovné značení)
 
Lokalizace stavby:
 
Stavba se nachází v Pardubicích v územní části Ohrazenice a Trnová.
Malá okružní křižovatka leží v průsečíku ulic Trnovská, Hradišťská a Pohránovská.

 


Zobrazit místo STAVBA ROKU 2009 na větší mapě
Doba výstavby:
 
Zahájení stavby předáním staveniště dne 11.července 2008
Ukončení stavby a její předání do užívání dne 31.října 2008
 
Důvod přihlášení stavby do soutěže:
           
Realizovaná stavba je špičkovou dopravní stavbou v oblasti intravilánu. Svým řešením výrazně zvýšila BEZPEČNOST a plynulost dopravy v dané lokalitě, podstatně snížila emise, způsobené provozem vozidel a v neposlední řadě bezpečně vyřešila kolizní místo tří druhů dopravy: silniční, pěší a cyklistické. Stavba vytvořila prostor pro rovnocenný a rovnoprávný pohyb všech účastníků provozu, kdy při zachování vzájemné ohleduplnosti není ani jedna skupina uživatelů příliš omezována.
           
Řešení, v prostoru České republiky zatím ojedinělé, je plně srovnatelné s řešením komunikaci v dopravně vyspělejší části Evropy.
Osazením kamenných kvádrů do středu okružní křižovatky získala místní část Ohrazenice novou dominantu.
Stavby je příkladem spolupráce tří investorů:
SUS PK:                     - vozovka s příslušenstvím
Město Pardubice:         - cyklistická stezka s příslušenstvím
Obvod VII – Rosice    - chodníky a parkoviště
 
Tvůrčí tým stavby:
           
Dopravní návrh byl zpracován Atelierem MOK, Pardubice, projekční kanceláří, specializující se na dopravní stavby v intravilánu, nejprve ve studii. Po ujasnění koncepce a podílu jednotlivých investorů, byly zpracovány další stupně dokumentace, na kterých se podíleli odborníci s příslušným oprávněním – autorizací. AMOK zajišťoval v průběhu stavby i autorsky dozor.
 
Architektonické ztvárnění středového ostrova navrhl architekt MgA Přemysl Kokeš  z firmy Ai5.
 
 38 / 55  Přihlášená stavba
 Název:  Modernizace silnice III/0362 Pardubice-Ohrazenice
 Místo:  Trnovská (částOhrazenice), Pardubice
 Typologický druh:  Dopravní stavba
 Typ stavby:  Novostavba
 Autor:  Atelier MOK
 Petr Novotný
 Dodavatel:  Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.
 Přihlašovatel:  Správa a údržba silnic Pardubického kraje
 Investor:  Správa a údržba silnic Pardubického kraje

 

Klíčová slova: