Architecture Week 2010 zahájen

Úterý, 5. Říjen 2010 - 2:00
| Napsal:
Čtvrtý ročník mezinárodního festivalu moderní a současné architektury Architecture Week 2010 proběhne v Praze ve dnech od 4. do 17. října 2010. Ve spolupráci s velvyslanectvími a kulturními instituty jej, také za podpory dalších partnerů a institucí, organizuje společnost Czech Architecture Week s.r.o.
 Název:
 Architecture Week 2010
 Kdy:  4. 10 - 17. 10. 2010
 Kde:

 Národní technická knihovna, Technická 6, 160 80 Praha 6 - Dejvice
 a různé výstavní prostory

 Pořádá:  Czech Architecture Week s.r.o.
 Více informací:  www.architectureweek.cz

Program Architecture Week je možno zhlédnout ZDE

Letošním hlavním tématem festivalu bude zelená architektura a urbanismus. Prostřednictvím výstav, přednášek, seminářů, diskusí, workshopů, procházek za architekturou a dnů otevřených dveří se návštěvníkům představí účastníci – osobnosti architektury z téměř dvaceti zemí – Brazílie, Bulharska, Číny, Dánska, Francie, Itálie, Japonska, Německa, Polska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Španělska, Švédska, USA, Valonska-Bruselu, Velké Británie a Venezuely.
Hlavním partnerem festivalu Architecture Week je již tradičně společnost Raiffeisen - Leasing Real Estate, která festival účinně podporuje od jeho vzniku v roce 2007.

Záštitu festivalu udělili: Ministerstvo kultury, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo životní prostředí, primátor hl. města Prahy, Hl. město Praha, radní Bc. Martin Langmajer, Městská část Praha 1, Městská část Praha 2, Městská část Praha 3, Městská část Praha 4, Městská část Praha 6, Městská část Praha 7, Městská část Praha 11, Městská část Praha 13, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Česká komora architektů, Nadace české architektury, Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, Velvyslanectví Japonska v České republice. Záštita nad Dny slovenské architektury: Ministerstvo kultúry SR, Andrej Ďurkovský, primátor Hl. mesta SR Bratislavy, Spolok architektov Slovenska, Slovenský institut v Praze.

Oficiální hotel festivalu: Aria Hotel Prague
Partneři festivalu: M2 Real Estate, Park Inn Praha, Plechárna, Nadace českého výtvarného umění, Prague Fire & Security Days 2010, Spolek pro ostravskou kulturu
Mediální partneři festivalu:
A2, Architekt , ASB, Bydlení Stavby Reality, Realit, Developer, Domus auera, Era21, Estate, Konstrukce, Listy hl. m. Prahy, Fasády, Interier veřejných budov, Střechy fasády izolace, Nové bydlení, Open space, Projekt, Realizace staveb, Silnice a železnice, Stavba, Světlo
Internetoví partneři festivalu: archii.cz, asb-portal.cz, bydleni-iq, ecpm.cz, e-stav.cz, obcanskavystavba.cz, stavebni-forum.cz, svetlo.info
Mediální partneři Dne slovenské architektury: ATRIUM, URBION, Trend Reality, Projekt, Fórum archtektúry, UzemnePlany.sk

Architecture Week proběhne opět na více místech v Praze. Informační centrum, AW Central, bude v letošním roce umístěno v nové budově Národní technické knihovny v Praze. Součástí festivalu bude opět výstava Arch Works 2010, na níž se svými modely a multimediálními prezentacemi představí architektonické kanceláře, developeři i česká a zahraniční města (Ostrava, Brno, Bratislava, Martin).

Nejen pro pražské návštěvníky bude zajímavá multimediální prezentace strategických projektů hl. m. Prahy a představení konceptu nového územního plánu Praha – přívětivé město, projekt organizovaný ve spolupráci s Útvarem rozvoje hlavního města Prahy, který návštěvníkům přiblíží nejen nový územní plán hlavního města, ale také stavební projekty již v Praze realizované nebo připravované. Díky ortofotomapě o rozměrech 9 x 9 m, umístěné na podlaze výstavního prostoru, budou mít návštěvníci příležitost přesně se zorientovat a snadno identifikovat umístění vystavených projektů – nových budov, rekonstrukcí historických objektů, dopravních projektů (Městský okruh, mimoúrovňové křižovatky, radiály, tramvajové trati, metro, přívozy), projektů pro rekreaci a odpočinek (Park u Čeňků, rekreační zóna jezer v Radotíně), protipovodňových opatření, revitalizaci Botiče a jiné. Výstava bude rovněž doplněna o multimediální a filmové prezentace některých projektů.
Obecná idea návrhu prodloužení trasy metra A je vedena snahou o celkové zlepšení kvality dopravní obsluhy severozápadního sektoru Prahy, která se projeví mj. v možnostech vymístění a redukce autobusových spojů v daném segmentu města. Současně tak bude možné přesunout konečnou metra A z Dejvické do vhodnější, méně exponované lokality blíž k okraji města. Nositelem koncepce a hlavním zpracovatelem díla je Útvar rozvoje hlavního města Prahy. Jednalo by se o čtyři nové stanice: Motol, Petřiny, Veleslavín a Červený vrch. Úsek bude dlouhý 6.134 m a měl by být zprovozněn v roce 2014.

Dalším zajímavým projektem, který bude součástí výstavy Praha – přívětivé město, je například součást Městského okruhu Mimoúrovňová křižovatka Malovanka. Byla navržena jako tříúrovňová bezkolizní křižovatka u severního portálu Strahovského tunelu. Propojuje dva úseky Městského okruhu s místní komunikační sítí a budoucí komunikací tzv. Břevnovské radiály. Ve spodní úrovni křižovatky jsou vozovky městského okruhu mezi Strahovským tunelem a tunelem Blanka. Rampy křižovatky napojují komunikace ve směru od Břevnova a Střešovic. Součástí stavby jsou lávky pro pěší včetně výtahů pro osoby se ztíženou schopností pohybu. V křižovatce jsou také umístěny autobusové zastávky. Zkušební provoz křižovatky byl zahájen v červenci 2010.

V ZOO Praha byl v roce 2004 dokončen pavilon Indonéské džungle, navržený jako skleník s tropickou vegetací, v němž jsou zoologické a botanické expozice uspořádány tak, aby návštěvník získal ucelený dojem o exotickém prostředí. Stavební obálku pro vnitřní prostředí tvoří skleněná kopule na železobetonovém eliptickém prstenci. Prosklenou kopuli nese 25 ocelových trubkových obloukových příhradových nosníků. Vlastní plášť kopule tvoří strukturální zasklení atypickými izolačními bezpečnostními dvojskly ukládanými do speciálních hliníkových profilů. Kopule byla vytvořena z na sebe navazujících n-bokých komolých jehlanů a zasklení pak bylo možné čtyřúhelníkovými skly, kdy bylo nutné každé sklo modelovat zvlášť. Pavilon je částečně zapuštěn pod terén. ZOO Praha dále připravuje výstavbu dvou dalších pavilonů – pavilonu slonů a pavilonu hrochů a antilop, na tyto dva projekty následně naváže projekt Africké restaurace.

V říjnu 2010 by měl být zahájen zkušební provoz v Plaveckém areálu Šutka v Praze 8 Troji, jehož plán vznikl již v roce 1987 a dokončovaný objekt vychází z původního řešení Sportprojektu Praha, který je zajímavou ukázkou postmodernismu v architektuře. Budova nabídne kromě krytého bazénu i veškeré návštěvnické zázemí – restauraci pro 80 hostů, šatnu, dětský výukový bazén, sauny, masérnu, tělocvičnu, posilovnu aj. Přístavba aqvaparku je čistě rekreačním objektem, ale bazén s tribunou pro 300 diváků bude určen rovněž výkonnostním sportovcům a pro pořádání soutěží. Denní kapacita areálu je navržena pro 4.000 návštěvníků.

Rozsáhlým projektem realizovaným v Praze je projekt protipovodňových opatření. V celém rozsahu protipovodňových zařízení byly vybudovány dva nejsložitější komplexy, které slouží rovněž k regulaci toku řeky Vltavy a v případě Libeňských přístavů k její splavnosti a návazné lodní dopravě. Jedná se v první řadě o uzávěr vrat Čertovky, na nějž navazují složitá protipovodňová opatření z prefabrikovaných a jílocementových podzemních stěn s prahy pro nástavbu mobilních protipovodňových zábran. Druhým komplexem je zařízení Libeňských přístavů, realizované železobetonovými konstrukcemi, obsahujícími vrata, která uzavírají ústí Rokytky, přečerpávací stanici a vrata, uzavírající vjezd do Libeňského přístavu, vše doplněné pevnými zídkami, kombinovanými s mobilním hrazením. V úseku Libně jsou umístěny čtyři hradidlové komory na kanalizaci a v oblasti Povltavské ulice jsou vodotěsné kanalizační šachty. Na pravém břehu proti toku Vltavy od přístavů jsou přes Rohanský ostrov vedeny zemní hráze s podzemními stěnami.

Součástí výstavy jsou rovněž projekty a realizace budov mateřských a základních škol, hasičských zbrojnic, domů s pečovatelskou službou v Dubči, na Zbraslavi a v Dolních Počernicích, návrh obnovy areálu Královské dvorany – Šlechtovy restaurace, kulturní památky, zapsané v ústředním seznamu kulturních památek ČR a dále například nový projekt centrálního sídla Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy umístěný na severním břehu Vltavy u křižovatky nového Trojského mostu a vnitřního městského okruhu. V budově budou navzájem provázané provozy centrálního dispečinku řízení zásahů, administrativy, školicího střediska, autoparku a heliportu.

V sousedství výstavy Praha – přívětivé město bude umístěna výstava slovenské architektury s názvem Bratislava – dunajské nábřeží. Výstavy budou, spolu s výstavou Arch Works 2010, umístěny ve výstavní síni Mánes na Masarykově nábřeží v Praze.

Do programu festivalu bude zařazena výstava věnovaná vztahu Brazílie a České republiky s názvem České stopy v Brazílii, konaná pod záštitou prezidenta ČR, Václava Klause a Prezidentského úřadu Brazilské federativní republiky. Výstava bude probíhat ve dnech od 15. září do 30. listopadu 2010 v Tereziánském křídle Pražského hradu. Součástí této výstavy bude mimo jiné osobnost Juscelina Kubitscheka, prezidenta Brazílie v letech 1956-1961 (jehož pradědeček pocházel z české Třeboně), který založil na zelené louce nové hlavní město Brasilia. Architektem tohoto výstavního města, jež se v letošním roce dožívá 50 let od svého založení, byl věhlasný architekt Oscar Niemeyer, jemuž je věnována další část výstavy – na nových velkoformátových fotografiích Damjana Prelovšeka se budou moci návštěvníci seznámit s ojedinělou architekturou Brasilie a urbanistickým plánem Lucia Costy. Rovněž se zde návštěvníkům představí fotografie Lorranta Attily, Radany Dungelové a Jindřicha Štreita, originální kresby Jana Dungela a materiály i archiválie, dokumentující přesídlování českých imigrantů do Brazílie, jejich cesty, osudy i místa, kam se nejčastěji v Brazílii stěhovali.

Bulharský kulturní institut v době konání festivalu představí projekt s názvem Balkan House, jehož hlavním tématem bude bulharské hlavní město Sofia. Hosty budou hlavní architekt Sofie Petar Dikov a architekt Lubomir Milkov, člen Bulharské komory architektů. Součástí projektu budou i dvě výstavy: Sofie – Evropské město, architektura, umění, design a výstava Současná bulharská architektura 2006-2009, dále přednesou hosté přednášku na téma Sofie, Tomáš Žižka a Dragan Stojčevski pohovoří o balkánské scénografii. Kromě toho budou uvedeny filmy, věnované bulharské architektuře a Sofii.
Čínská architektura bude zastoupena výstavou Centrální osa Pekingu, která proběhne ve dnech 4. – 29. 10. 2010 v galerii Národní technické knihovny a která fotografiemi a modely představí historickou i moderní architekturu čínského Pekingu.
Hostem z Dánska bude architekt Bjarne Hammer, kterého k účasti vyzvala společnost DuPont. Jeho přednáška proběhne dne 14. 10. 2010 ve 20.00 hodin v Národní technické knihovně.

Tradičně se festivalu účastní Francouzský institut v Praze. Uvítá francouzského architekta Patricka Blanca, který řeší problém nedostatku zelených ploch ve městech jednoduchým a přesto geniálním návrhem vertikálních zahrad – zeleně, šplhající po fasádách projektovaných domů. Jeho přednáška proběhne 5. 10. 2010 v 17.00 hodin v kinosále Francouzského institutu.

Italský kulturní institut v Praze na festivalu představí dne 12. 10. 2010 v 18.00 hodin architekta Maria Cucinellu ze společnosti Mario Cucinella Architects, jejichž Centrum udržitelných technologií CSET v čínském Ningbu bylo na mezinárodní výstavě MIPIM 2009 označeno za nejlépe řešenou zelenou budovu.

Japonská architektura bude zastoupena výstavou Kazuyo Sejima a Ryue Nishizawa, držitelů Pritzkerovy ceny za projekt Škola managementu a designu v Zollverein z architektonického studia SANAA. Studio se v krátkém čase stalo mezinárodně oceňovanou společností, v jejímž portfoliu jsou projekty jako Muzeum moderního umění 21. století Kanazawa, Skleněný pavilon v Muzeu umění v Toledu v Ohiu nebo Nové muzeum v New Yorku. Výstavu obohatí rovněž film o realizaci celého projektu.

Goethe institut v Praze pozval k účasti německého urbanistu Prof. Jörna Waltera, ředitele plánování města Hamburk. Jednáme rovněž o účasti známého německého fotografa architektury Thomase Mayera, který by v prostorách Goethe institutu pohovořil o svých zkušenostech s prací pro nejvýznamnější architektonická studia.

Výrazně bude zastoupena také polská architektura – výstavou Slezská škola architektury, jejíž organizátoři, SARP O. Katowice, se představí rovněž blokem přednášek v Národní technické knihovně a výstavou Logika prostoru, která naváže na stejnojmennou loňskou velmi úspěšnou přednášku známého polského architekta Roberta Koniecznyho.
Rumunská a řecká architektura se představí prostřednictvím filmů, promítaných v Bulharském kulturním institutu v rámci projektu Balkan House.

Slovenská architektura bude mít v letošním roce na festivalu velmi silné zastoupení v rámci Dnů slovenské architektury, kterým poskytl záštitu Ministr kultury Slovenské republiky, Marek Maďarič, Primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský a Spolok architektov Slovenska. Pražskému publiku se představí výstava Prof. Ing. arch. Štefana Šlachty s názvem Bratislava – dunajské nábřeží – kompilace historie a současnosti vodního nábřeží Dunaje, dokumentující jeden z důležitých městských a urbánních počinů v Bratislavě. Další výstavou bude výstava VŠVU v Bratislavě, umístěná ve Slovenském institutu v Praze, která představí tvorbu a projekty studentů architektury. Prezentace slovenské architektury bude doplněna blokem přednášek, konaných dne 6. 10. 2010 od 18.00 hodin rovněž ve Slovenském institutu. Hlavní město Bratislava bude prezentováno v rámci výstavy Arch Works v budově Mánes v Praze. Generálním partnerem Dnů slovenské architektury je společnost HB REAVIS Slovakia a.s.

Výstava Současná slovinská architektura představí 36 realizací slovinských architektů, jejichž tvorba se již setkala s úspěchem v mezinárodním měřítku, o čemž svědčí řada udělených cen. Výstavu doplní svými přednáškami architekti Dean Lah ze studia Enota a Andrej Hrausky, ředitel DESSA, galerie architektury v Ljubljani.

Španělská architektura a urbanismus budou představeny ve spolupráci s Institutem Cervantes prostřednictvím výstavy Fresh Latino – beseda za účasti kurátorky paní Adriany Cantis proběhne v Institutu Cervantes dne 5. 10. 2010 v 18.00 hodin, na níž naváže vernisáž výstavy. V Národní technické knihovně proběhne dne 13. 10. 2010 ve 20.00 hodin přednáška tajemníka mezinárodní asociace urbanistů Pabla Vaggioneho.

Zelenou švédskou architekturu představí na své přednášce prezident sdružení Equator European Architects Yves Chantereau. Tato přednáška proběhne dne 6. 10. 2010 ve 20.00 hodin v Národní technické knihovně.

Zastoupení Valonsko-Brusel, které se rovněž festivalu Architecture Week účastní od jeho počátku, pozvalo k účasti pana Victora Brunfauta, který bude mít v Národní technické knihovně přednášku dne 7. 10. 2010 od 19.00 hodin.

Letos poprvé se do festivalu zapojil British Council – jeho ředitel, pan Nigel Bellingham, představí projekt Kreativní města (Creative Cities), který je pokusem vytvořit systematičtější soubor metod, podle nichž se mohou města řídit při výběru možných cest, jak řešit problémy, kterým čelí, využívat zdrojů, které mají v souvislosti s jejich politickým vedením a sociální stratifikací. Dále uvede přednášku paní Karen Cook, která bude zároveň hostem AUÚP. Obě přednášky proběhnou v bloku v Národní technické knihovně dne 5. 10. 2010 ve 20.00 hodin.

AUÚP (Asociace pro urbanismus a územní plánování) je tradičním partnerem festivalu. Letos oslaví 20 let od svého založení a u této příležitosti připravuje řadu zajímavých akcí, které budou zařazeny do programu Architecture Week.
Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC) bude v rámci Dne s Českou radou pro šetrné budovy, který proběhne v Národní technické knihovně dne 7. 10. 2010 od 8.00 do 18.00 hodin, prezentovat závěry vybraných pracovních skupin (Náklady, úspory a hodnota šetrných budov; Rekonstrukce budov komunistického dědictví, Vzdělávání architektů městských částí; Návod pro šetrnou rekonstrukci objektů z 18. a 19. století a Šetrné osvětlení), dále v tento den proběhnou další workshopy, diskuse a pracovní snídaně.

Dny otevřených dveří, organizované společností Nexus Group, proběhnou v některých nových dřevostavbách v okolí Prahy.
Po loňské úspěšné spolupráci s Pražskou informační službou připravují organizátoři festivalu opět procházky za architekturou, tentokrát většinou věnované architektuře pražských zahrad – jednu výjimku bude tvořit vycházka noční Prahou s výkladem o světlech a osvětlování architektury.

K festivalu Architecture Week bude vydán rovněž celobarevný katalog a mapa - průvodce festivalem.
Podrobný program jednotlivých akcí festivalu se připravuje a postupně jej naleznete na internetových stránkách www.architectureweek.cz.

ARCHITECTURE WEEK 2010

Termín konání: 4. – 17. 10. 2010
Charakteristika: mezinárodní festival moderní a současné architektury
Ročník: 4.
Organizátor: Czech Architecture Week s.r.o.
Hlavní partner: Raiffeisen-Leasing Real Estate
Téma festivalu: zelená architektura a urbanismus

Záštity:

 •  Česká komora architektů
 • Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
 • Ministerstvo kultury ČR
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Nadace české architektury
 • Národní památkový ústav
 • Primátor hlavního města Prahy MuDr. Pavel Bém
 • Radní pro oblast územního rozvoje hlavního města Prahy Bc. Martin Langmajer
 • Starosty Městské části Praha 1
 • Městská část Praha 2
 • Městská část Praha 3
 • Městská část Praha 4
 • Městská část Praha 6
 • Městská část Praha 7
 • Městská část Praha 11
 • Městská část Praha 13
 • Záštity Dne slovenské architektury: Minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maděrič
 • Primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský
 • Spolok architektov Slovenska


Spoluorganizátoři:

 • Velvyslanectví Brazilské federativní republiky
 • Velvyslanectví Bulharské republiky
 • Velvyslanectví Čínské lidové republiky
 • Velvyslanectví Japonska v ČR
 • Velvyslanectví Republiky Slovinsko
 • Zastoupení Valonsko-Brusel

Výstavy:

 • výstava Centrální osa Pekingu
 • výstava Současná architektura ve Slovinsku
 • výstava Slezská škola architektury?
 • Výstavní síň Mánes: výstava Praha - přívětivé město
 • výstava Arch Works 2010
 • výstava Bratislava Waterfront - Bratislavská nábřeží
 • výstava Škola managementu a designu v Zollverein - SANAA
 • výstava Logika prostoru - Robert Konieczny
 • expozice České rady pro šetrné budovy
 • expozice statutárního města Ostrava

SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE

Termín konání: 8. – 12. 3. 2010
Charakteristika: specializovaná výstava svítidel, designu a příslušenství
Místo konání: Budova Mánes, Masarykovo nábřeží 250, Praha 1
Otevírací doba: po – pá: 11.00–19.00 hodin
Organizátor: Czech Architecture Week s.r.o.
Záštita: Česká komora architektů, ČKAIT, Nadace české architektury
Partneři: Rendl Light Studio, Development news, Facility manager, FS Days, Jansen Display, Kinnarps,
M2 Real Estate, Osvětlovací technika Vít Pavlů, Plechárna
Hlavní mediální partner: Světlo
Odborný partner: Česká společnost pro osvětlování

Mediální partneři: ASB, Bulletin, bydleni-iq.cz, Design Cabinet.cz, ecpm.cz, Era21,
obcanskavystavba.cz, oSvetle.cz, Projekt, Realizace staveb, stavebni-forum.cz, Stavitel,
Střechy, fasády, izolace, svetlo.info
Internet: www.architectureweek.cz

ARCHITECTURE WEEK OSTRAVA 2010

Termín konání: 22. - 29. 4. 2010
Charakteristika: regionální festival moderní a současné architektury
Ročník: 2.
Organizátor: Czech Architecture Week s.r.o.
Spoluorganizátor: SPOK
Záštity:

 • Česká komora architektů
 • Fakulta Stavební VŠB-TU Ostrava
 • Hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Jaroslava Palase
 • Náměstka primátora statutárního města Ostravy Ing. Zdeňka Trejbala Ph. D.
Klíčová slova: