Dálnice D47, stavba 4707 Bílovec - Ostrava (Rudná)

Pondělí, 29. Červen 2009 - 11:00
| Napsal:
Stavba roku 2009 [1/55] | Stavba 4707 je zatím posledním zkolaudovaným úsekem trasy nově budované dálnice D47 (po dokončení bude součástí D1). Jedná se o náročnou dálniční stavbu o délce 11,7 km s prvním dálničním tunelem na Moravě, dvěma mimoúrovňovými křižovatkami, dvěma velkými odpočivkami a řadou technicky zajímavých mostních konstrukcí.

Hlasujte o cenu veřejnosti!

Chcete-li hlasovat pro tuto stavbu, zašlete SMS hlas pro tuto stavbu ve tvaru:

SR 1

na telefonní číslo:

+420 731 350 683

Hlasovat můžete také prostřednictvím webových stránek www.stavbaroku.cz

Dálnice D47 – Via Moravica

Dálnice D47 představuje jednu z nejvýznamnějších dopravních staveb, které jsou v současné době v České republice ve výstavbě. Po svém dokončení se tato tato moderní komunikace stane součástí dálnice D1, kterou prodlouží na celkových 377  km. Nově budovaný úsek tak umožní kvalitní a kapacitní napojení ostravské aglomerace a celého moravskoslezského kraje na dálniční síť ČR. Také v mezinárodním měřítku má dálnice D47 nezastupitelný význam, neboť je součástí větve VI.B multimodálního koridoru Transevropské sítě TEN (Trans Europe Net), která je vedena směrem sever-jih v trase Katovice–Bohumín–Ostrava–Brno–Bratislava–Budapešť.

Stavba 4707 Bílovec – Ostrava, Rudná

Stavba o délce cca 11,7 navazuje na dosud nedokončené úseky 4705 a 4706 ve směru na Brno a na již provozovanou stavbu 4708 ve směru na Ostravu. Z místního hlediska bylo zprovoznění stavby 4707 významným ulehčením zejména pro lázeňské město Klimkovice, které trpělo velkým zatížením tranzitní dopravou na silnici I/47, procházející městem.
 
Stavba 4707 patří k technicky komplikovaným úsekům trasy dálnice, především kvůli nutnosti vystavět dva tunely, dvě mimoúrovňové křižovatky (MÚK Bravantice a MÚK Klimkovice), dvě velké dálniční odpočívky a celkem 17 mostů o celkové délce 1494  m.
 
Nejsložitější částí úseku je bezesporu dvojice dálničních tunelů dlouhých 1077  m, resp. 1088  m, které byly navrženy s ohledem na ochranu životního prostředí města Klimkovice a jejich lázeňského sanatoria. Tunely byly navrženy jako částečně hloubené, v převážné části však ražené tzv. Novou rakouskou tunelovací metodou ve flyšových horninách táhlého výběžku Oderských vrchů, jímž trasa příčně prochází. Technologické vybavení, řízení dopravy a bezpečnost provozu v tunelech byla realizována dle nejmodernějších evropských standardů.


Zobrazit místo STAVBA ROKU 2009 na větší mapě

Životní prostředí

Ochraně životního prostředí i zdraví obyvatelstva byla při návrhu a budování dálnice věnována nejvyšší pozornost. Stavba v maximální možné míře respektuje stávající zástavbu, územní systém ekologické stability i krajinný ráz. V ochranném prostoru lázní Klimkovice je trasa vedena v tunelech, křížení biokoridorů je řešeno dostatečně světlými mostními objekty, zaručujícími spolu s navrženými vegetačními úpravami nerušenou migraci živočichů. V místech, kde se trasa dálnice přibližuje zástavbě jsou provedena dostatečná ochranná protihluková opatření.

Popis trasy:

Stavba 4707 Bílovec – Ostrava, Rudná začíná východně od obce Bravantice, kde bude navazovat na dosud nedokončenou stavbu 4706. Za mimoúrovňovou křižovatkou Bravantice směřuje táhlým složeným pravotočivým obloukem mezi obce Olbramice a Josefovice, které míjí severně. Na úrovni Josefovic je na dálnici zřízena velká oboustranná dálniční odpočívka se zpevněnými plochami pro stání celkem 150 kamionů, 8 autobusů a 114 osobních aut včetně nezbytné infrastruktury. Niveleta dálnice stoupá od začátku úseku ve sklonu 1,17  % a následně klesá 1,97% do údolí potoka Polančice. Tam trasa překračuje cennou přírodní nivu s biokoridorem mostem o pěti polích. Město Klimkovice obchází trasa po jeho severozápadním a západním okraji klimkovickými tunely ve stoupání 0,60  %. Dále trasa klesá do prostoru Václavovic, které jsou na dálnici připojeny mimoúrovňovou křižovatkou Klimkovice, a klesá 2,0  % územím mezi Polankou nad Odrou a její částí Janová. V prostoru mezi Oderským dolem a Svinovem stavba navazuje na již zprovozněný úsek 4708.
 
 1 / 55  Přihlášená stavba --> Postup do II. kola --> Nominace na titul
 Název:  Dálnice D47, stavba 4707 Bílovec - Ostrava (Rudná)
 Místo:  Bílovec - Ostrava Rudná
 Typologický druh:  Dopravní stavba
 Typ stavby:  Novostavba
 Autor:  Pragoprojekt, a.s.
 AMBERG Engineering Brno, a.s.
 HBH Projekt spo. s r.o.
 Dodavatel:  Skanska DS a.s.
 Přihlašovatel:  Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Investor:  Ředitelství silnic a dálnic ČR