Diplomní projekt | Bytový dům na principu cohousingu

Středa, 28. Duben 2010 - 2:00
| Napsal:
Na první pohled tradiční téma bytového domu v proluce se posouvá do jiné roviny zadáním řešit tento dům na principech cohousingu. Tímto projektem jsem se snažila posunout hranici bydlení v městském bytovém domě a nalézt nové formy bydlení.

Cohousing,

bydlení v komunitě, vznikl v 70. letech 20. století v Dánsku ve formě rodinných domů ve spojení se společenským domem. V ČR není zatím tento způsob bydlení rozšířen. Cohousing je v bytových domech navrhován výjimečně, proto bylo nutné položit si základní otázky: „Jak přistoupit k celkovému řešení, pro koho bude dům sloužit a na čem bude založen jeho společenský koncept.“

Návrh skladby obyvatel domu ukazuje potenciální zájemce o bydlení v cohousingu. Převažuje zastoupení mladých rodin, což prozrazuje podstatu společenského konceptu založeného na vzájemné interakci soukromého a společného prostoru. Obyvatelé vlastní soukromé byty, ale zároveň využívají společné prostory, kde vznikají pevné společenské vazby přirozeně podpořené vztahy mezi mladými a dětmi.

Společenský koncept domu je založen na návrhu bydlení kolem centrálního dvora s navazující společenskou místností doplněnou o prostory pro zájmové činnosti. To umožní setkávání obyvatel domu na jednom nejlépe dostupném místě.
Prostorové tvarování domu vychází z vazeb společenského konceptu a také reaguje na místo stavby. Proluka je využita do celé své hloubky. Proto bylo nutné zajistit dobré oslunění vnitřního dvoru a zároveň ho chránit před hlukem z ulice.

Dům tvoří tři základní hmoty vybíhající ze společné platformy 1.Np. Mezi sebou formují velkorysou terasu, která doplňuje systém společných prostor. Oblé tvarování spolu s průzorem umožňuje slunečním paprskům pronikat do vnitrobloku, který je vymezen severním křídlem.

Dům se chová vstřícně ke svým obyvatelům i k městu. Obchodní parter domu v uliční frontě s jasně čitelným vstupem doplňuje a oživuje městské prostředí.

                       


  Diplomní projekt Bytový dům na principu cohousingu, Plynární ul, Praha 7
  MARTINA KOHOUTOVÁ, FA ČVUT Praha

  vedoucí diplomního projektu:  Ing.arch. Michal Kohout
  školní rok: 2008/2009

Klíčová slova: