URS HIRSCHBERG | NOVÉ HRANICE ARCHITEKTURY

Čtvrtek, 13. Duben 2006 - 8:14
| Napsal:
Druhá přednáška letošního cyklu věnovanému digitální architektuře se konala 5.4.2006 v prostorách FA ČVUT v Praze. Jen málo lidí je v tomto oboru povolanějších než děkan Technické univerzity v Grazu a vedoucí zdejšího Institutu architektury a médií, Urs Hirschberg. V Curychu, Hongkongu či na Harvardu již měli zájemci možnost se s jeho svérázným a prudce současným přístupem k architektuře seznámit. Jeho první návštěva v Praze byla pro spíše klidnější vody českého rybníku doslova zjevením.

Profesor Urs Hirschberg obhájil v roce 1993 diplomní projekt na ETH v Curychu, kde poté působil u prof. Gerharda Schmitta (Architektura a CAAD). Do roku 1997 se podílel na dvou významných výzkumných projektech – počítačové podpoře územního plánování a digitální fotogrammetrii v architektonickém designu. V letech 1997-2000 přednášel CAAD (computer aided architectural design) na ETH v Curychu. Důraz zde kladl zejména na kreativní spolupráci vycházející ze struktury počítačové sítě. Stál u vzniku několika mezinárodních projektů, vedl workshopy na TU v Delftu a Bauhausu ve Výmaru. Byl členem akademické obce na Hongkongské polytechnické univerzitě. V letech 2000-2002 působil na Harvard Graduate School of Design. Od roku 2002 je profesorem Institutu vizuálního designu a médií na TU v Grazu, v současnosti je také děkanem fakulty architektury tamtéž.

Zájemce o přednášku si ihned získal svou otevřeností a charismatem, a také srdnatým smyslem pro humor, když oznámil, že přednáška bude trošku delší. Nikomu z přítomných to rozhodně nevadilo.

HRADEC – TO JE TO MĚSTO
Graz je příkladem města, kde se ve středověké zástavbě hojně uplatňuje i nejsoučasnější architektura. Návštěvníky neláká jen na dóm z 15. století, ale i stavby žijících architektů. Logem Štýrského Hradce je Kunsthaus od londýnských architektů Petera Cooka a Colina Fourniera. Jen pár metrů od něj se nachází Ostrov na řece Mur (Murinsel) od newyorského designéra a fotografa Vita Acconciho. Umělý ostrov v sobě skrývá patrovou restauraci a amfiteátr. Obě stavby byly dokončeny v roce 2003, kdy byl Graz Evropským městem kultury (Praha se tímto titulem honosila v roce 2000). Jak se ve Štýrském Hradci stalo zvykem, moderní stavby musí být šokující nejen ve dne, ale i v noci, k čemuž jsou budovy uzpůsobeny pomocí nejrůznějších světelných kouzel.

Konzervativnější obyvatelé města se podivují, jak někdo může povolit měňavky v sousedství gotiky či renesance, tato skutečnost nemění nic na tom, že Graz je jedním ze středoevropských center moderní architektury. Urs Hirschberg zmínil například městskou halu od štýrského architekta Klause Kady, botanickou zahrada Volkera Geinckeho (1995), ale také stavby starší – za všechny například ultraorganickou menzu Güntera Domeninga a Eilfried Huthové (1989). Poukázal tak na fakt, že moderní architektura nepřistála v Rakousku, potažmo ve Štýrském Hradci jen tak z nebe (nebo z Londýna s Peterem Cookem).

TU GRAZTechnická univerzita v Grazu byla založena roku 1811. Má 8000 studentů, 105 institutů a sedm fakult. Samotná fakulta architektury má v současnosti 1452 studentů a 12 institutů, v průměru obhájí diplom 140 z 220 přijatých (pro srovnání – na FA ČVUT bylo v roce 1999 přijato přibližně 180 studentů, letos jich promovalo 48, na školní rok 2006/2007 bylo přijato 313 studentů). Urs Hirschberg zdůraznil také generační výměnu a kosmopolitní přístup – od roku 2000 se změnilo 9 z 12 vedoucích jednotlivých institutů, vedle toho jsou tři čtvrtiny vedoucích nerakouského původu. Co se předmětů na Institutu architektury a médií týče, digitální problematice je jich věnováno pět. Na základy navazují Digitální metody 1-4, od kurzu pro pokročilé přes vizualizaci pohybu až po jeho sochařské zpracování.

Univerzita vydává také časopis GAM – Graz Architekture Magazine . Tím končím s reklamou, dodal Urs Hirschberg s humorem, a přešel k hlavní náplni přednášky, jenž nesla název Augmented architecture.COOL TOOLPočítač je pouze nástroj, zasvítilo na promítacích plátnech a Urs začal s účastníky přednášky diskutovat. Jistě, je to nástroj, pokračoval, ale je to jenom nástroj? Podotkl, že význam mysli se přeceňuje. Čím by byli architekti bez papírů a tužek? Také jsou to jenom nástroje? Ano, počítač je nástroj, ale je to úžasný nástroj.

Jsou to právě nástroje, které člověku umožňují dosáhnout toho, čeho dosáhl a počítač je dnes nástrojem, který umožňuje mnohem více, než všechny nástroje předešlé – skicovat, modelovat, upravovat fotografie, animovat, vytvářet webové stránky, provádět simulace. Je ale také nezbytným nástrojem pro CAD/CAM, rapid prototyping nebo programování. Poprvé v historii máme nástroj, který je zároveň médiem, zdůraznil Hirschberg. Měli bychom mít radost!

ROZŠÍŘENÁ ARCHITEKTURAAugmented architecture (tedy architektura přesahující tradičně chápané hranice), je mottem výukových a výzkumných projektů na Institutu architektury a médií na TUG. Tento ústav byl založen v roce 2004. V další části přednášky bych vás chtěl seznámit s přístupem a prací tohoto mladého institutu. Jak nasvědčuje název, nechápeme význam digitálních médií v architektuře primárně jako náhradu za tradiční techniky. Spíše nás zajímá, jak mohou počítačové technologie rozšířit vnímání architektury. Představím projekty, které vychází z konceptu open source, dále digitální zpracovávání podkladů, a také aplikaci výpočtů, které mohou obohatit naše prostorové vnímání. A také se pokusím obhájit, proč jsou dnes tato témata pro architekty důležitá,dodal Hischberg.

PHASE (X) 3Fáze (x)3 je třetí variantou zajímavého experimentu, který je založený na otevřeném zdrojovém kódu. Pracovní tým je složen z množství studentů architektury. Pracovní metoda je založená na síťové interakci a možnosti vzájemně si vyměňovat datové soubory. Zjednodušeně řečeno, zatímco normální je nekopírovat, tento projekt je právě na kopírování založen. Kdokoliv si může vzít jako výchozí bod číkoliv práci a úpravami zdrojového kódu může vytvořit vlastní projekt. Cílem je reinterpretace jednotlivých počítačových 3D modelů.

Výsledek jednoho studenta se stává zadáním pro někoho jiného, navíc všichni mají možnost si vybrat od ostatních kolegů, který model si zvolí za výchozí. Nejzajímavější je fakt, že celý projekt je koncipován tak, aby mohl být kdykoliv nejrůznějšími způsoby graficky a analyticky vyhodnocován. Na jednu stranu tak pomocí zpětné vazby směřuje k vyšší efektivitě, na stranu druhou jej systematická analýza řadí po bok Velkého bratra, který vše sleduje a ví o každém kroku. K tomuto nebezpečí Urs Hirschberg podotýká: Jedinou možností, jak se bránit odvrácené straně kontroly, je maximální transparentnost a otevřenost.


Síťová spolupráce, kde vše funguje bez řízení shora, pouze v určitém předem připraveném prostředí, může leckomu připomenout Marxovu beztřídní společnost (zejména pasáž o použití informačních technologií je poučná). Přitom se nejedná jen o úsměvnou poznámku. Rozdíl mezi klasickou hierarchickou společností a sdružením sobě rovných je zřejmý a v případě, že se podobné vize výrazněji rozšíří, budou muset takovýmto narážkám čelit, stejně jako bude nově potřeba definovat vztah mezi demokracií a anarchií.

Dalším úskalím, které z tohoto typu přístupu vyplývá, je přístup k autorským právům. Na úrovni studentského hraní je to nepodstatné, ale pokud by obdobné metody měly objevit v komerční sféře, je tu problém. V tomto ohledu se jedná o pole neorané. Zkouška ohněm se dá očekávat spíše v anglosaském pojetí precedentního práva, a to až v momentě, kdy dojde ke sporu, na prevenci to nevypadá...

VŮNĚ JEDNIČEK A NULV rámci kursů, které Urs Hirschberg vede, modelují studenti nejrůznější předměty každodenní reality, nábytkem počínaje a květinami konče. Obrazový doprovod přednášky, který úsilí studentů dokumentoval, se měnil v rychlém sledu, nezkušené oko by mělo problém odlišit realitu od digitálního modelu. Vedle projektu Calculated Flowers představil Hirschberg také virtuální ovoce a nebo lidské kosti. Jako by pointou měla být parafráze starého přísloví (alespoň co se úrovně virtuální zručnosti studentů týče: Všude dobře, v Grazu nejlépe.

HYPER PROTOTYPING NAMÍSTO PREFABRIKACEVždy jsme jako architekti navrhovali domy pro konkrétního klienta, na konkrétní místo. Dnes máme v ruce mocnou zbraň, uvedl Urs v narážce na technologii Hyper Prototyping, která v určitém významu přibližuje úlohu architekta inženýrskému přístupu, neboť mu v ještě větší míře umožňuje opakovaně uplatňovat určité postupy navrhování pro různé projekty. Znalost algoritmických a parametrických technik může podle Hirschberga, řečeno velmi lapidárně, ušetřit architektovi čas a tedy i peníze. Jakousi budoucí asymptotou technologie Hyper Prototyping je pak architektura bez architektů, neboť jakmile se podaří analyzovat způsob, jakým architekt analyzuje problém, bude možno kreativitu i rutinu architektury převést do programu.

NEHYBNÝ POHYBPočítačové technologie způsobují ve vnímání a znázorňování pohybu revoluci, která si v ničem nezadá s vlivem fotografie a kinematografie na výtvarné umění. Netřeba připomínat kubismus či futurismus, které byly oproti zažitému akademismu skokem do jiné galaxie. Urs Hirschberg na tyto nové možnosti nejen poukázal, ale pokusil se je názorně představit na příkladech názorných i překvapivých. Logem výše naznačeného je známá zelená grafika z propagačního plakátu k přednášce. Ta nejen že obrysem připomíná ruce, ale ve skutečnosti je zmrazeným kontinuálním pohybem tleskajících rukou. A aby bylo zřejmé, že výtvor nežije jen na monitoru, byl ve formátu PDF poslán na lasercutter. Z vyřezaných vrstevnic pak vznikla skutečná socha, na kterou si lze sáhnout. Identickým způsobem Hirschberg představil hravost a její hmotný výsledek na dalších studentských pracích.

DOBA KAMENNÁ PODLE HIRCHBERGALe Corbusier měl na svém pracovním stole doslova vetešnictví. Vedle oblázků se povalovaly zbytky kostí a jiné přírodniny drobného měřítka, které mu byly po valnou část života inspirací. Herzog s DeMeuronem, držitelé Pritzkerovy ceny za rok 2001, si tento Le Corbusierův přístup vzali za svůj. Urs Hirschberg se na pár momentů pozastavil nad tím, že mikrokosmos, který člověka obklopuje, je ale v širší architektonické praxi velmi nedoceněn. Z těchto úvah pak vykrystalizovala inspirace pro další projekt. Studenti měli v rámci workshopu s názvem Digital Stones velmi prostý úkol – vyrobit konkrétnímu kamenu virtuální dvojče. Pomocí 3D scanneru vznikla struktura, která – jak Hirschberg zdůraznil – není identická s původním neprůhledným a hmotným kamenem, ale má své specifické vlastnosti. Inu, věci nejsou tím, čím se zdají být.

Ve druhé fázi workshopu pak studenti ze zdigitalizovaného kamene vycházeli a pomocí nejrůznějších nápadů posouvali původní banalitu k překvapivým grafikám či sochám. Urs Hirschberg zdůraznil, že se nejedná o samoúčelnou dětskou hru, popřípadě prázdnou hravost, ale je to jeden z možných způsobů růstu architekta, jeden ze způsobů získávání kompetence. Vedle toho se studenti notně zabavili při nejrůznějších hrách s kameny skutečnými.

ZA MÁLO PENĚZ HODNĚ MUZIKY
DIGITÁLNÍ MÉDIA V ROLI MACGUYVERA
Rakousko se se svými temnými stránkami srovnává postupně. Architekt Herbert Eichholzer organizoval komunistický odpor proti nacismu to bylo jedním z důvodů, proč jej širší veřejnosti měla připomenout výstava. Bohužel, dochovaly se jen tři sešity se skicami a fotkami. Vše prošlo procesem digitalizace, ale otázka byla jasná: Jakým způsobem celou akci pojmout, aby nepůsobila jako z nouze ctnost, když podkladů je poskrovnu. Otázka ale byla podle Urse obecnější: Jak dnes prezentovat architekturu?

V tradičním pojetí se prostě vystaví půdorysy, fotografie, popřípadě modely domů. Pokud architekt žije, může dokonce sám navrhnout instalaci. V některých případech lze použít virtuální realitu, ale zde to nebylo vhodné. Urs Hirschberg představil geniálně prostý trik: kamera snímala návštěvníky před zeleným plátnem a v reálném čase je přenášela na protilehlou stěnu do prostředí Eichholzerových domů. Vzniklo jakési rozšířené zrcadlo, neboť člověk mohl vidět sám sebe v interiéru vily nebo před ní. Co víc, tyto cimrmanovské živé obrazy si pak návštěvníci nechali natisknout na vstupenku, takže jim na výstavu zůstala velmi osobní upomínka.

ZÁVĚREMCharismatický a dobře naladěný Urs Hirschberg si poutavou přednáškou naprosto podmanil publikum a lze jen litovat, že nepřišlo více lidí. Tato recenze může být jen chabou náhradou za bravurně zvládnuté představení, které se navíc dotýkalo mnoha nejsoučasnějších témat virtuality. Bylo to hravé a byla to velká škola, Komenský by měl jistě radost.

Odkazy
  • www.iam.tugraz.at

  • MAS STUDIO PROGRAM

  • 1610 | Institut für Architektur und Medien


  • Digital Architekt Team:
  • www.digiarch.cz


  • Předchozí přednáška cyklu:
  • DIGITALNÍ ARCHITEKT ZNOVU ZASAHUJE
    LETOŠNÍ CYKLUS ZAHÁJIL STEFAN KRAKHOFER
  • Klíčová slova: