Architektura /

David Řehoř - Kampa

Atelier Romana Kouckého POVODEŇ 2002 MÍSTA "OČISTĚNÁ" POVODNÍ - KAMPA V historickém centru města Prahy se nachází ostrov Kampa, který neodmyslitelně patří k Malé Straně. Procházela jím Zlatá stezka vedoucí po Karlově mostě, přičemž tehdy se na Kampě nacházely zahrady, mlýny a menší veřejné prostory.

Petr Dolejší , 28. 3. 2003

Kampa je neodmyslitelně spjatá s Vltavou, která jí propůjčuje své kouzlo. Ostrov na nás zapůsobí svou romantičností, ale na druhou stranu se projeví i lítost nad ztrátou lesku dob dávno minulých. Kampa je bohužel taktéž typickou ukázkou strnulého "města", jež lpí na své historii, mnohdy bez racionálního důvodu. Jak jen určit jaký zásah je správný, nebo nepřípustný svou funkcí, nebo přespříliš odvážný? Snad dojít se poradit s členy Klubu za starou Prahu? Anebo je to ochrana před zkázou, před dravými lidmi 21. století, které nemají pokoru před sebou samými? Stačí se však podívat o pár metrů dále, jak Nerudou opěvovaná kultura střech doznala počátkem devadesátých let přeměny ve střechy s vikýři. Tyto ale již nemají zhola nic společného s kulturou střech nerudovskou, jen z nich čiší do očí bijící zásah neodbornosti.

V zadání této úlohy bylo jasně definováno, jaké funkce má plnit navrhovaný objekt. Zásah do panoramatu Pražského hradu je bohužel neodmyslitelný.

Při procházce Kampou, jsem si uvědomil jak deprimující jsou škody, které napáchala povodeň. Jak jen je možné, že na protějším břehu byli rotipovodňové stěny a druhý byl ponechán napospas běsnícímu živlu?

NávrhSvoje počáteční úvahy jsem směřoval ke Kampě a jejímu okolí. Chtěl jsem řešit dopravní obslužnost ostrova, nakreslit regulaci celého území nezastavěného ostrova, dát místu jasný řád a panoramatu města také. Pochopit systém pěší dopravy, směr hlavních turistických tras, funkci a význam území, stanovit si nějakou hodnotu v území to jsou základní otázky, které jsem si pokládal. Pokora s jakou jsem přistupoval k tomuto tématu je přiměřená tomuto místu. Určitý systém odstrčenosti je patrný na jihu ostrova. Severní část vůči jižní je nejen protipólem z hlediska zástavby, zeleně, ale i velikostí území. Jižní část ostrova působí dojmem kontinuálního prostoru a tak jsem ve svém návrhu znovu Kampě navrátil statut ostrova uprostřed historické Prahy na bývalé zlaté cestě a hlavní turistickým tahem na Pražský hrad a Malou Stranu. Ve svých strukturách zastavění jsem hledal možnosti zastavění a využitelnost určitého území. V návrhu struktura01 jsem zvažoval odstranění Sovových mlýnů a zastavění zelené plochy jako zbytkové plochy ve vnitřní struktuře města. Nad protipovodňovým opatřením jsem se zamýšlel již od prvo počátku. Byl jsem svědkem povodní a tak nenavrhl žádná protipovodňová opatření pouze zástavbu jsem umístil na ocelových nebo betonových sloupech asi 6metrů nad povrchem země. Od tohoto návrhu jsem upustil, jelikož neřeší problém tohoto místa. V návrhu struktura 03,06-11 navrhuji zastavění celé plochy ostrova s možností protipovodňové ochrany mezi novými objekty paláců jež jsou pokračováním v linii paláců Lichtenštejnského a Sovových mlýnů. Mezi tyto paláce navrhuji možnost montáže protipovodňové stěny, která se ukotví na předem připravené zarážky. V jednom z dalších mnoha skic je vyjádřen princip šikmého upraveného nábřeží z terénu do vody. Hlavním důvodem této ochrany je poloha Kampy jakožto nejnižšího místa na Malé Straně. Ono šikmé nábřeží jsem rozpracoval do principu šikmých schodů vedoucích do vody a zasahující svou velikostí i před paláce. Další fázi návrhu jsem směřoval ke schodům jako prvku ovlivňující místo svou elegancí a důstojností sobě vlastní. Tento prvek je v tomto území přínosem jak v kulturním, společenském tak i urbanistickém kontextu místa jako je Malá Strana. V konečném návrhu vyzvedávám plochu části schodů na úroveň dvacetileté vody v místě Čertovka. Při hladině dvacetileté vody asi 188metrů nad mořem je již terén s nižší výškou zcela zatopen. V místě jižního rozdvojení toku je vytvořeno místo pro instalaci otevíratelných a uzavíratelných vrat s drážkami pro ukotvení a zaizolování vrat. Drážka je uložena na vnějším líci schodů a v nábřežní stěně na straně druhé. V místě stékání ramene do Vltavy je připravena stejná drážka pro protipovodňová vrata v místě schodů tak v místě soklu protějšího domu. Pokud průtok vody dosáhne hranice dvacetileté vody pak je zapotřebí nainstalovat protipovodňovou stěnu. Základem pro protipovodňovou stěnu je mohutná konstrukce schodiště, s předem připravenými otvory pro vkládání konstrukcí k protipovodňovým stěnám.Stávající park jež jsem navrhl konceptuálně od základu i s přilehlým současným parkem před Nosticovým palácem a připojuji prostor za Tyršovým domem jako veřejný park přístupný z Kampy a z ulice Všehrdova. Potvrzení základního konceptu ostrova navrhuji v jižním cípu přístup přes nový most a odbourání současné úpravy, kde je ostrov spojen s okolním terénem.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři