Architektura /

Rozrůstání měst - řešení nebo problém?

Suburbanizace či nekontrolované rozrůstání příměstských oblastí ovlivňuje okolí všech velkých měst v Evropě. Vytváří problémy v oblasti urbanistické, sociální, ekonomické. Konference chce ukázat pozitivní příklady řešení, návody a postupy zejména starostům malých obcí.

EARCH.CZ , 30. 4. 2009

Občanské sdružení Agora Central Europe ve spolupráci s ABF - Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství se rozhodlo připravit konferenci, na které se bude diskutovat o závažném problému současného dynamického rozrůstání se měst a obcí, fenoménu zvaném suburbanizace.

Co je suburbanizace?

Proces suburbanizace znamená přesun obyvatel, jejich aktivit a některých funkcí z jádrového města do zázemí. Jedná se o typický proces rozšiřování území města, který můžeme zaznamenat jak u většiny měst vyspělých zemí, tak v historickém vývoji našich měst. Termín suburbanizace je odvozen z anglického slova suburb, tedy předměstí, které vzniklo jako složenina z latinského základu urbs znamenající město a předpony sub, která označuje umístění vedle, za nebo pod městem.

Kromě suburbanizace se v obcích v blízkosti větších měst odehrává i další suburbánní rozvoj - tedy procesy, aktivity a jejich změny, které se odehrávají v zázemí měst, nejsou ovšem primárně způsobeny a nesouvisí s odlivem lidí, kapitálu, daní nebo funkcí z jádrových měst. K nejviditelnějším projevům suburbánního rozvoje patří stavební aktivita či oživení ekonomických funkcí a společenských aktivit v příměstských obcích. Můžeme také říci, že suburbanizace představuje jeden z procesů suburbánního rozvoje, jehož zdrojovou oblastí je jádrové město. Suburbanizací vznikají areály nové výstavby označované jako satelitní městečka (suburbia), nákupní nebo průmyslové zóny. Tyto lokality můžeme zjednodušeně rozčlenit podle převládající funkce na dva druhy: rezidenční (obytná) a komerční (pracovní a obslužná). V případě rezidenční suburbanizace sledujeme především výstavbu nového bydlení v zázemí města a postupný odliv lidí z jádrového města do nových rodinných (v poslední době i bytových) domů v okolních obcích. Rezidenční suburbanizace má mnoho forem, které se liší podle rozsahu nové výstavby, charakteru bydlení, lokalizace zástavby, architektury i ceny domů. (text byl převzat z webových stránek www. suburbanizace.cz, autor Martin Ouředníček)

Cíle konference

Poskytnout samosprávám, státní správě a občanům maximum informací o možnostech rozvoje příměstských obcí zejména z hlediska nového stavebního zákona Pokusit se pojmenovat základní příčiny současného stavu tohoto problému a zároveň navrhnout možná řešení Diskutovat závažné otázky sociální a ekonomické spojené se suburbanizací Vyzdvihnout příklady dobré praxe ze všech oblastí, tj. z jednání obcí a developerů, ze soužití starousedlíků s nov příchozími i z využití kvalitní architektury (nízkoenergetické domy apod.) Srovnat situaci v této oblasti v České republice, na Slovensku a v Polsku Publikovat výstupy ve Veřejné správě, Developeru a dalších periodikách

Program konference

Čtvrtek 21.května 2009

I.  dopolední část – plénum  

9:30   

zahájení – moderátor konference

9:30 – 10:00

úvodní slovo - JUDr. Cyril Svoboda, ministr pro místní rozvoj v demisi

10:00 – 11:15

panel odborníků - pojmenování problémů a možná řešení   

infrastruktura – Pavel Křeček (ČKAIT)
sociální dopady – Tomáš Kostelecký (SOÚ AV ČR
územně technická řešení suburbanizace – Karel Maier (ČVUT)
suburbanizace obecně – Luděk Sýkora (PřF UK
ekonomika obcí - Ivan Černý (SMO ČR)
role územního plánování– Martin Tunka (Odbor ÚP MMR) 

11:00 – 11:20

přestávka  

11:30 – 12:15

prezentace zahraničních partnerů (Bratislava, Wroclaw)  

12:15 – 13:00  

prezentace příkladů – Brno, Praha

13:00 – 14:00

oběd (v místě konání)

 

Registrace

Aktuální program konference a registrační formulář naleznete na stránkách České stavební akademie. Zde: http://www.stavebniakademie.cz/course/506.html

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři