Architektura / občanské stavby

Stavba roku 2013 - Rekonstrukce a rozvoj Základní umělecké školy Jihlava

Tento projekt sice titul Stavba roku 2013 nezískal, je však držitelem zvláštní Ceny předsedy Senátu Parlamentu ČR, která mu byla udělena za příkladnou rekonstrukci historického domu pro vzdělávání v oblasti umění.

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství / ABF , 23. 12. 2013

Stručná anotace stavby:

Rekonstruovaný objekt se nachází v samém centru Jihlavy a to přímo na „hlavním“ Masarykově náměstí a tvoří ho dva samostatné domy s vlastními přístupy, které jsou technicky i technologicky propojené. Obě tyto budovy jsou třípodlažní a částečně podsklepené dvěma podzemními podlažími. Sklepní prostory budou využívány jako výstavní v rámci provozu ZUŠ. Hlavní vstup z Masarykova náměstí v prvním nadzemním podlaží navazuje na vstupní halu a jsou z ní přístupné dva baletní sály, koncertní sál, učebna nauky a sociální zázemí. Druhé nadzemní podlaží je koncipováno jako výukové (hudební a dramatický obor) a v centrální části domu č. 16 se nachází velký koncertní sál. Přístup do druhého nadzemního podlaží je zajištěn do obou domů několika schodišti, a to v přístavbě a dvěma schodišti ze vstupní haly. Dispozice třetího nadzemního podlaží je obdobná jak ve druhém podlaží a i tyto prostory jsou využívány zejména jako výukové (hudební a výtvarný obor). Dominantou tohoto podlaží je v přístavbě dvouúrovňový ateliér a zasahující část koncertního sálu ze druhého podlaží, který z ochozu do sálu poskytuje pohled. Podkrovní části domu zahrnují technické zázemí celé budovy (kotelna, strojovna apod.) nahrávací studio a hudební učebny. Design stavby je řešen s ohledem na okolní zástavbu a nese s v duchu konce devatenáctého století a počátku dvacátého století.

Architektonické řešení a urbanistické řešení:

Stavba se nachází přímo v centru města Jihlavy a tvoří ji dva samostatné domy (Masarykovo náměstí č. 15 a Masarykovo náměstí č. 16). Oba domy jsou třípodlažní s podkrovím a jsou částečně dvoupodlažně podsklepené. Hlavní vstup je domem č. 16 z Masarykova náměstí. Budova je využívána Základní uměleckou školou jednak pro výuku žáků a z části i jako výstavní prostory.

Dispoziční řešení:

Rekonstruovaný objekt zahrnuje dva domy (dům č. 15 a dům č. 16). Každý z těchto domů je podsklepený a má samostatný přístup, dále má každý z objektů tři nadzemní podlaží a podkroví, oba domy jsou vzájemně propojeny v každém patře. V rámci rekonstrukce byly zbourány novodobé přístavby ve dvoře, čímž bylo umožněno navázat novou cihlenou přístavbou na dům č. 16, která z Lazebnické ulice uzavírá dvůr. Přístavbou byl rozšířen provoz školy o další učebny a zároveň zabezpečil bezbariérový pohyb po celé budově a to výtahem, který zajišťuje přístup do všech podlaží. Sklepní prostory budou využívány pro výstavu děl vytvořených v rámci provozu základní školy. V prvním nadzemním podlaží se nachází dva baletní sály, malý koncertní sál, učebna nauky a sociální zázemí. Druhé nadzemní podlaží je především výukové, určené zejména pro hudební a dramatický obor, a přístavba zahrnuje nový koncertní sál. Dominantou tohoto podlaží je však velký koncertní sál, který je zrekonstruovaný v secesním stylu. Třetí nadzemní podlaží je koncipované obdobně jako druhé nadzemní podlaží. V centrální části domu se nachází velký koncertní sál, který do tohoto patra přechází z druhého nadzemního podlaží. Jinak prostory tohoto podlaží jsou také využívány jako výukové, a to zejména pro hudební obor a výtvarný obor. V nové části tohoto patra (přístavbě) byl postaven výtvarný ateliér, řešený jako dvouúrovňový, jehož druhá úroveň je přístupná jednoramenným schodištěm. Čtvrté nadzemní podlaží, podkroví, slouží jako technické zázemí (kotelna, strojovna…)

Konstrukční a materiálové řešení:

Svislé nosné konstrukce a základy

Obvodové zdivo je navrženo z keramických pálených cihel, příčky z keramických příčkovek nebo ze sádrokartonu na kovové konstrukci, dozdívky a zazdívky jsou z keramických plných cihel. Základy pod novou přístavbou jsou z betonu.

Vodorovné konstrukce

Stávající stropy byly opraveny, klenbové stropy byly očištěny a doplněny. Dřevěné trámové stropy ošetřeny a místy zesíleny vložením dalších prvků. Nové stropy jsou navrženy z ocelových nosníků s trapezovým plechem a přebetonovány.

Krov

Nad budovou objektu č. 15 byl celý krov opraven. Stávající krytina byla odstraněna vč. bednění a byla nahrazena novou pozinkovanou krytinou na novém bednění. U budovy č. 16 byla část krovu a střechy zachována (byla již zrekonstruována v roce 2007). Zásahy v této části objektu jsou pouze v rozsahu vestaveb technických místností. Nový krov v místě vestavby je dřevěný vaznicový, přičemž byla stávající krytina zdemontována a znovu použita na nový krov.

Schodiště

Stávající centrální schodiště (v objektu č. 16) tvoří stupně z žulového masivu. Tyto stupně byly opraveny, doplněny a opískovány. Z hlavního schodiště domu č. 15, jež je z části dřevěné a zčásti kamenné, byla odstraněna vrchní krycí vrstva z koberce a celé schodiště bylo zrepasováno. V průběhu stavby vznikla potřeba vytvoření nového schodiště v domě č. 15. Toto schodiště vede přímo ze vstupní haly do druhého podlaží a jeho nosnou konstrukci tvoří odhalená klenba a stupně jsou navrženy dřevěné z dubového masivu.

Podhledy

V sociálním zázemí budovy a pod všemi novými stropy, jejichž nosnou konstrukci tvoří ocelové nosníky, jsou podhledy sádrokartonové. V učebnách jsou podhledy akustické – rastrové polozapuštěné a tyto podhledy jsou po obvodu místnosti doplněné tzv. rezonátorem – sádrokartonové desky doplněné akustickou izolací. Rovněž podhledy pod ochozem v koncertním sále, nahrávacím studiu a učebně výtvarné výchovy jsou akustické. V místnostech kde se nachází klenby (malý baletní sál, učebna hudební nauky) je akustický podhled provedený jako atypická konstrukce zavěšená pod klenbou ve středu místnosti.

Výplně otvorů

Rekonstrukční úpravy zahrnovaly kompletní výměnu veškerých oken. Nově osazená okna v rekonstruované části jsou dřevěná, dvojitá zasklená izolačním dvojsklem či trojsklem, některá dle požadavků místnosti jsou zvukově neprůzvučná. V nově přistavované části jsou okna jednoduchá zasklená izolačním dvojsklem či trojsklem. Vnitřní výplně otvorů jsou osazeny téměř všechny nově a některé byly zrepasovány, přičemž u nově osazovaných dveří byl kladen při realizaci důraz na historický detail těchto výrobků. Ve velkém koncertním sále byla kompletně vyměněna nosná kovová konstrukce vitráže a její původní zasklení nahrazeno skleněnou skládanou mozaikou se secesním motivem.

Obklady a úpravy povrchů

Koncertní sál, navržený v secesním stylu, je obložen akustickým obkladem, jehož povrch tvoří tapeta členěná do polí štukovými či alternativně polyuretanovými lištami V baletních sálech je akustický obklad proveden v kombinaci s vloženými zrcadlovými stěnami. Akustické obklady jsou dále v místnostech hudební nauky a nahrávacím studiu.

Fasáda

Výraznou změnu prodělala zejména fasáda směřující do náměstí z domu č. 16, byla odstraněna novodobá plastika lva a celkový vzhled fasády do náměstí byl směřován do období roku 1900. Ve štítu domu č. 16 byl vytvořen reliéf se dvěma hráčkami na flétnu a se lvy, dále byly doplněny římsy, šambrány. Pod okny ve druhém nadzemním podlaží byla vytvořena sochařská dekorace tzv. „divadelní masky“, které znázorňují svět umění. Zbývající fasáda zůstala hladká členěná římsami.

Zajímavosti stavby

Za nemalou zmínku stojí, že velký koncertní sál zdobí socha „múza“ a „lyra“ význačného umělce Olbrama Zoubka, jež spolu se secesními prvky sálu vytváří srdce nejen této místnosti ale celého objektu.

Proč by tato stavba měla získat ocenění:

Z hlediska architektury se jedná o velmi zajímavou stavbu a první zmínky o ní sahají hluboko do minulosti. Napříč několika staletími se prováděli na budově stavební úpravy a tyto nešetrné zásahy do budovy, které v minulosti proběhly, bylo nutné odstranit. Rekonstrukce nejen odstranila tyto nešetrné zásahy, ale zároveň zmodernizovala, funkčně a účelově propojila celý objekt. I přes toto zmodernizování si zachovala budova svůj historický nádech, což budovu činí nejen na pohled velmi nádhernou, ale i vysoce funkční.

Soutěž Stavba rokuSoutěže se mohou zúčastnit stavby dokončené v období mezi 1. červnem předchozího a 31. květnem aktuálního roku bez rozlišení kategorií. Stavbu může přihlásit kterýkoliv partner realizačního týmu: dodavatel stavby, autor projektového řešení nebo investor. Průběh soutěže je řízen Radou nadačního programu soutěže Stavba roku za účasti všech spoluvypisovatelů. Ta každoročně schvaluje soutěžní podmínky, vypisuje soutěž, jmenuje porotu, schvaluje její závěry a uděluje ceny. Vítězné stavby jsou veřejně označovány plaketou a jsou široce publikovány.

Výsledky Stavby roku 2013 najdete ZDE.

Více informací najdete na www.stavbaroku.cz.

 • Autoři: Jaroslav Huňáček, Eva Šestáková
 • Země: Česká republika
 • Zodpovědný projektant: Jaroslav Huňáček
 • Stavebník: Statutární město Jihlava
 • Generální dodavatel: Podzimek a synové s.r.o.
 • Město: Jihlava
 • Ulice, číslo: Masarykovo náměstí č. 15 a 16
 • PSČ: 586 01
 • Suma: 67 263 264.00
 • Měna: CZK
 • Realizace: 2013
 • Zastavěná plocha: 1 077.00m2
 • Poznámka: Celková zastavěná plocha je součtem zastavěných ploch stávajícího rekonstruovaného objektu (926 m2) a přístavby (151 m2)

Klíčová slova:

Stavba roku 2013

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři