Technologie / IT

Novinky ArchiCADu 15: stále něco navíc...

Poslední kapitola seriálu o novinkách programu ArchiCAD přináší výběr několika šikovných vlastností a tipů, které vám ušetří spoustu práce a času.

Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR , 21. 9. 2011

Výběr z novinek předchozích verzí

Stíny v Open GL Ve 3D pracovním okně (perspektiva i axonometrie) se v módu OpenGL zobrazují stíny. To značně zjednodušuje a zrychluje přípravu scény pro finální vizualizaci. Fakt, že pracovní prostředí je příjemnější a více "sexy", také není zanedbatelný.

Další možnosti nastavení oken a dveří U oken a dveří byla oddělena nastavení ostění a zakončení dutiny, lze tak vytvořit detailní model oken/dveří a jejich osazení včetně automaticky generovaných půdorysů a řezů. Prvky umějí zobrazit minimální prostor pro jejich osazení a jsou doplněny o parametrické a graficky editovatelné zastiňovací prvky.

Text před a za kótou Před i za asociativní kótu lze přidat text. Při změně okótovaného objektu se aktualizuje hodnota kóty, přidané texty upraví svou polohu, jinak zůstanou beze změny. Ke kótám tak lze jednoduše připojit vysvětlující komentáře či pokyny.

"Excel" v ArchiCADu Práce s textem řeší ArchiCAD vestavěným textovým editorem s funkcemi, na které jsme zvyklí z "office" prostředí. Obdobný způsob ovládání je u interaktivních výkazových tabulek. Zásadní je export tabulky (včetně obrázků) do obecného formátu .xls, tedy nikoli pouze Microsoft Excel, ale tabulkové editory (Open Office) pracující s .xls.

Načtení geodetických dat do objektu Síť (terén) Zaměření terénu lze načíst do čtrnáctky jedním příkazem, program jej transformuje do objektu Síť resp. terén, jehož standardními funkcemi lze takto vzniknuvší objekt následně upravovat.

Dočasné natočení pohledu Celý model lze pootáčet tak, aby byl orientován svisle/vodorovně. To značně může zjednodušit práci, např. při kótování. Jedná se pouze o dočasné pootočení. Tato nová funkce doplňuje již dlouho existující možnost natáčení uchopovací sítě a dokazuje, že komplexní 3D BIM systém je vysoce efektivní nástroj pro zpracování 2D dokumentace.

Popisky a kótování náhledu v interaktivní tabulce Schematické zobrazení Oken a dveří v interaktivní výkazové tabulce lze přímo zde dále graficky upravovat a to včetně použití „inteligentních“ nástrojů jako jsou asociativní popisky a kóty. Funguje to velmi jednoduše, dvojklikem na náhled objektu v tabulce se otevře nové okno Náhled prvku a zde je možno objekt „dokreslit“, k dispozici jsou všechny 2D nástroje ArchiCADu Inteligentní izolace S výplněmi (šrafami) pracují projekční CADy od jejich vzniku. Ovšem téměř všechny se potýkají se správným a přitom automatickým zobrazením komplikovanějších výplní. Typickým příkladem je izolace v sendvičové struktuře. ArchiCAD 13 dokázal tento problém vyřešit, vykreslení izolace se generuje automaticky ve všech 2D i 3D dokumentech.   Sdílení dat se specialisty ArchiCAD 13 podporuje obecnou klasifikaci BIM objektů tak, aby se zjednodušila komikace napříč profesemi. Jedná se například rozdělení konstrukcí na nosně a nenosné pro sdílení dat se statiky. Knihovna ArchiCADu byla rozšířena o řadu standardizovaných ocelových nosníků.   Nový způsob licencování Volitelně si lze ArchiCAD 13 pořídit se speciálním typem hardwarového klíče, jehož „inteligence“ umožňuje zapůjčení licence. Pořídíte-li si například síťový klíč s 5ti licencemi, může v kanceláři na v síti propojených počítačích pracovat současně 5 projektantů s ArchiCADem. Pakliže však jeden z nich chce pracovat mimo kancelář, musel by odnést klíč se všemi 5 licencemi. Z nového hardwarového klíče lze licenci (resp. více licencí) na časově definovaný úsek „vyjmout“ a ve formě textového kódu přeposlat na jiný počítač. Úžasnou výhodou tohoto systému je i to, že takto „zapůjčená“ licence se po vypršení zápůjční doby sama „vrátí“ přičemž zapůjčování lze neomezeně opakovat.

Virtual Trace™ – Průhledové zobrazení Průhledové zobrazení výrazně rozšiřuje možnosti Průhledového podlaží z předchozích verzí ArchiCADu. Virtual Trace umožňuje porovnávání všech pohledů, kreseb, výkresů a výkresových sestav odvozovaných z modelu (půdorysy, řezy/pohledy). Jakýkoli pohled nebo výkres může být použit jako reference pod aktivním pracovním oknem. Referenci lze pod aktivním oknem posouvat a rotovat. Pracovní okno lze rozdělit (vertikálně nebo horizontálně) na dvě části a v jedné zobrazit aktivní obsah a v druhé referenci. Dělící hranici lze posouvat myší a tím “přetahovat” pracovní okno přes referenci a naopak.

    Windows Media Player (instruktážní animace 16,9 MB)  

Pracovní list Nové okno Pracovní sešit vytváří prostředí vyladěné pro práci s 2D kresbami odvozenými z modelu, například výřezy z půdorysů a řezů, nebo je prostředím pro výkresy vytvářené od začátku ve 2D či prostředím pro zpracování konstrukčních detailů načtených z externích zdrojů. Vylepšuje pracovní postupy těm, kteří upřednostňují doladění výkresů za pomoci 2D nástrojů a kteří v této fázi obecně upřednostňují “2D přístup”. Pracovní sešit je nová kategorie dokumentů v Mapě projektu v Navigátoru.  

Nástroj Zavěšená stěna Umožňuje vytvářet komplexní systém zavěšených stěn resp. fasád. Zavěšená stěna představuje nový přístup ke konstrukčním prvkům. Jedná se o seskupení prvků uspořádaných podle hierarchické formy, se kterou může být zacházeno jako se samostatným objektem, ale zároveň je každý její prvek (rámy, panely, doplňky a spoje) dostupný a upravovatelný. S celou stěnou i s jejími jednotlivými prvky lze manipulovat graficky. Zavěšená stěna bývá často vytvořena v extrémních tvarech, které nesplývají s horizontálně-vertikálními rovinami. ArchiCAD proto nabízí variabilní vstupní roviny, aby zajistil volnost v definování povrchů.

Obrys Obrys je polygon na základním povrchu, který představuje fyzické hranice stěny. Obrys je buď nakreslen uživatelem nebo vytvořen ArchiCADem podle vstupních parametrů.

Schéma Schéma obsahuje základní geometrii, resp. základní povrch, síť, obrys a referenční čáru. Všechny další prvky (rámy, panely, doplňky, spoje) jsou připojeny ke schématu.

Rám Zavěšená stěna může mít 3 třídy rámů: obrysový rám, sloupky a trámky. Rámy jsou připojeny k síti, takže při přesunu či smazání linky sítě se přesune nebo smaže také rám.

Panel Panely jsou ploché povrchy zavěšené stěny. Každá stěna může mít dvě předdefinované třídy panelů: hlavní a distanční. Panely jsou vždy vkládány mezi rámy.

   

Spoje Spoj stěny je volitelná konstrukce, která umožňuje připojit panely k rámu. Spoj (GDL objekt) může být umístěn jeden po druhém nebo automaticky do každého průsečíku.

Doplňky Doplňky jsou volitelné, nenosné členy (například slunolam) připojené k zavěšené stěně. Jedná se o GDL objekty vložené na libovolný rám existující zavěšené stěny.

 

Částečné zobrazení konstrukce Možnost zobrazit a exportovat pouze nosnou konstrukci stavby je zásadní pro komunikaci mezi architektem/projektantem a dalšími profesemi, hlavně statikem. Tato vlastnost  prohlubuje strategii Graphisoftu, jejímž cílem je propojit ArchiCAD s profesními aplikacemi, jež odpovídají lokálním potřebám a normám. Funkce částečného zobrazení konstrukce umožňuje zobrazení a výstup sendvičových a složitých prvků ve zjednodušené formě. Například lze upřednostňovat publikaci konstrukčních plánů, které zobrazují složité a sendvičové konstrukce pouze částečně, zobrazením pouze jejich nosné konstrukce nebo zobrazením bez povrchu. Částečné zobrazení konstrukce má stejný vliv na zobrazení prvků ve 2D i 3D. Každému Pohledu lze přiřadit odlišné částečné zobrazení konstrukce (např. půdorys, perspektiva detailu, …).   3D dokument 3D dokument umožňuje použít jakýkoli 3D pohled jako základ pro vytváření dokumentu (výkresu), kam můžou být následně přidány kóty, poznámky a další 2D prvky. Lze například vytvořit dokument výkresu detailu s informacemi zobrazenými ve 3D jako je řez sendvičovou konstrukcí v prostoru doplněný o kóty a poznámky nebo převést 3D pohled budovy do dokumentu, který zobrazí průnik sendvičových konstrukcí v prostoru. To je možné, protože 3D dokument umí zobrazit řezové výplně v konstrukcích 3D modelu, volitelně využívá atributy řezové výplně a čáry definovaných úrovní prvku. Stejně jako ostatní modelové pohledy, má 3D dokument svůj vlastní dialog nastavení, kde lze nastavit parametry jako jsou výplň/pero povrchů a obrysů prvků (včetně řezu sendvičovými konstrukcemi), průhlednost, 3D šrafování, stínovaní, efekty slunce a stínů.

Obrázkové výplně ArchiCAD  přináší nový systém práce s výplněmi včetně nových typů výplní – obrázkové a průhledné výplně. To umožňuje v prostředí CAD aplikace – ArchiCADu – vytvářet graficky propracované dokumenty pro prezentaci projektu. Obrázkové (rastrové) výplně umožňují použití obrázků jako výplní ve výkresech. ArchiCAD  nabízí několik obrázkových výplní, další si lze vytvořit. Výplně jsou v nabídkách seskupeny pod jmény.

 

Neomezené tvary konstrukčních prvků Se vší jednoduchostí vytváření virtuální budovy lze konstruovat zakřivené zešikmené, zakřivené oboustranně zešikmené zdi a zdi obecného profilu včetně otvorů a výplní, výpočet objemů probíhá automaticky.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři