Martin Vojta navrhl na bratislavském předměstí dvojici bytových domů

Pátek, 23. Listopad 2018 - 0:12
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Slovenský architekt Martin Vojta umístil na pozemek v urbanisticky různorodé obasti bratislavské periferie dva objekty, které se staly určitým mezistupněm bytových a rodinných domů. Klínovitý tvar parcely se odrazil do geometrického řešení bílých hmot, které jsou nepravidelně děrovány okenními otvory. Oba objekty dohromady v sobě ukrývají celkem 6 bytových jednotek s vlastními terasami.

 

 

Rezidence Priekopnícka, MV Architekti © MV Architekti
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Martin Vojta
Ateliér Martin Vojta Architekti
Spolupracovníci Rado Zelenák, Ján Pieš
Světadíl Evropa
Země Slovensko
Město Bratislava
Ulice, číslo Priekopnícka ulica
Datum projektu 2015
Datum realizace 2017
Užitná plocha 312.00m2
Zastavěná plocha 171.00m2

Lokalita

Parcela rodinných domov sa nachádza na Priekopníckej ulici, na severnom okraji mestskej časti Podunajské Biskupice, na periférii mesta, v území vymedzenom hlavnými komunikáciami Popradská - Vrakunská a kanálom Malého Dunaja. Lokalita je stavebne aj funkčne rôznorodá – rodinné domy; bytové sekciové, radové a vežové domy s odlišnou výškovou niveletou; objekty služieb a prevádzok; dopravná tepna. Parcela novostavieb je v stabilizovanom území.

Objekty

Zadanie projektu bolo (pri aplikácii regulačných limitov) efektívne využitie parcely so svojimi špecifikami – stavebnou a funkčnou rôznorodosťou v okolí, odstupmi susedných objektov, geometriou a orientáciou parcely.

Výsledný koncept predstavuje hybridnú forma bývania, ktorá je na pomedzí dvoch obytných foriem – samostatný rodinný dom so záhradou vs. bytová jednotka v spoločnom bytovom dome.

Objekty novostavieb zachovávajú svojou tektonikou mierku pôvodnej zástavby rodinných domov (členenie na dva samostatné stavebné objemy s dvoma nadzemnými podlažiami a podkrovím, so šikmými strechami) – tvoria tak nie len hybridnú bytovú formu, ale aj stavebnú formu na pomedzí rodinného a bytového domu. Prirodzene tak dopĺňajú okolitú zástavbu individuálnych rodinných domov s gradáciou k štvor/päťpodlažným bytovým domom v tesnom susedstve.

Oba domy narábajú s rovnakou architektonickou priestorovou logikou, sú však vzájomne geometricky modifikované – overujú/potvrdzujú životaschopnosť modelu vertikálnej adície samostatných bytových jednotiek obalených v jednotnom obvodovom plášti.

Objekty sú osadené na osi parcely v smere východ – západ, na ktorej sú vzájomne odsadené a doplnené spoločným schodiskom pre byty na podlaží. Oba domy reflektujú klinovitú geometriu hraníc parcely, ktorá sa prepisuje do ich pôdorysných stôp. Hmoty sú odsadené od Priekopníckej ul. doplnením uličného profilu parkovacími státiami na východnej hranici parcely.

V oboch domoch sú tri dvojizbové bytové jednotky, spolu šesť bytov. Na prízemí je v ťažisku parcely v oboch objektoch vzájomne dispozične zrkadlený totožný štandardný byt so záhradou. Ostatné byty sú atypické, keď každý objekt má na poschodí v ťažisku parcely atyp dvojizbového bytu s podkrovným mezanínom a strešnou terasou; na kosých stranách domov sú trojúrovňové dvojizbové byty s mezanínmi, so záhradkami a strešnými terasami v šikmých strechách. Priestory jednotlivých bytových jednotiek sa neobmedzujú len na schematickú vertikálnu adíciu, pracujú v spoločnom objeme živšie, keď sú cez seba dispozíciami prekladané. Geometrie striech domov, - v podobe ihlanových šikmých striech s dvoma zošikmenými trojuholníkovými rovinami v rozdielnych výškach ich vrcholov vpísaných na diagonálach pôdorysných stôp -, sú výsledkom susedských vzťahov bytov, objektov a ich vzájomných interakcií. Každý byt disponuje exteriérovými pobytovými plochami so súkromím -záhradou alebo strešnou terasou.