Rekonstrukce pavilonu velkých savců na pavilon Amazonie - 3. místo

Pátek, 27. Září 2013 - 0:00
| Napsal:

Původní pavilon velkých savců je srovnán se zemí. Nikoli zbořen, ale zahrnut. Nová vrstva střechy přikrývá jak původní stavbu, tak veškerou další vnitřní expozici. Stavba se sčítá s trojským svahem, ze kterého vystupuje na jižní straně téměř monolitická, v půdoryse zalamovaná zeď/skála.

Echorost architekti - Návrh na pavilon Amazonie pražské Zoo - celkový pohled - © Echorost architekti
Fotoalbum: 
Echorost architekti - Návrh na pavilon Amazonie pražské Zoo - celkový pohled - © Echorost architekti
Echorost architekti - Návrh na pavilon Amazonie pražské Zoo - schéma konstrukce - © Echorost architekti
Echorost architekti - Návrh na pavilon Amazonie pražské Zoo - Venkovní prostory - © Echorost architekti
Echorost architekti - Návrh na pavilon Amazonie pražské Zoo - Interiér - © Echorost architekti
Echorost architekti - Návrh na pavilon Amazonie pražské Zoo - Interiér - © Echorost architekti
Echorost architekti - Návrh na pavilon Amazonie pražské Zoo - Interiér - © Echorost architekti
Echorost architekti - Návrh na pavilon Amazonie pražské Zoo - Situace - © Echorost architekti
Echorost architekti - Návrh na pavilon Amazonie pražské Zoo - půdorys 1. podlaží - © Echorost architekti
Echorost architekti - Návrh na pavilon Amazonie pražské Zoo - půdorys 2. podlaží - © Echorost architekti
Echorost architekti - Návrh na pavilon Amazonie pražské Zoo - řez - © Echorost architekti
Echorost architekti - Návrh na pavilon Amazonie pražské Zoo - řezy - © Echorost architekti
Echorost architekti - Návrh na pavilon Amazonie pražské Zoo - pohledy - © Echorost architekti
Echorost architekti - Návrh na pavilon Amazonie pražské Zoo - Provozní schéma - © Echorost architekti
Katalogový list: 
Autor Jaroslav Hulín, Jiří Pavlíček, Martin Kaftan
Ateliér ECHOROST ARCHITEKTI
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Praha
Datum projektu 2012

Zpola zapuštěný, na jih orientovaný tvar stavby ji chrání proti chladu a pomáhá stavby skrýt v pohledu shora. Barák v Zoo není vidět.

Objemy násypů odpovídají přibližně objemu výkopů, minimalizuje se tak transport suti a zeminy z pozemku a na pozemek stavby. Na střeše stavby je navrženo extenzivní vegetační souvrství s téměř nulovými nároky na údržbu se stepní skladbou rostlin. Tvar světlíků odpovídá nové organické koncepci celé expozice. Světlíky se vyhýbají volně rozmístěným sloupům a jejich skrytým hlavicím. Jejich velikost odpovídá potřebám expozic a v pohledu z interiéru vytvářejí dojem pohledu do korun stromů.

Venkovními částmi vede stezka, která se pouze letmo dotýká terénu a jenom minimálně narušuje jihoamerické výběhy. Tvar stezky i tvar objektu ubikací v části A byl vybrán tak, aby minimalizoval nutné zásahy do stávající zeleně i terénu. Stezka se proplétá mezi stávajícími stromy a klesá a stoupá podle druhu expozice tak, aby poskytla návštěvníkům maximální zážitek a nejlepší pohled na zvířata.

Původní části B a C jsou integrovány do nového tvaru, kterému plošně dominuje volný prostor části E. Vstup do budovy, ke kterému návštěvníka přivede stezka, je umístěn mezi části A, B a E a navazuje na východ z pavilonu. Díky tomu mohou být při zádveří objektu navrženy šatní skříňky, které budou vzhledem k extrémním rozdílům mezi vnějším a vnitřním prostředím po většinu roku téměř plně využité.

Koncept hlavní expozice v částech B a C je inspirován libretem soutěže. Návštěvník sleduje pomyslný tok Amazonky, který je v expozici fyzicky patrný díky konstantní výšce hladiny, která probíhá celým pavilonem. Návštěvnická trasa se postupně noří hlouběji a hlouběji pod hladinu, návštěvník postupně pozoruje pozemní živočichy, obojživelníky v paludáriích a drobné ryby. V nejhlubším místě klesání se hladina na návštěvníky zavírá, a mohou tak sledovat kajmany a kapustňáky z nezvyklého pohledu pod hladinou. Nad hladinou „Amazonky“ roste vegetace a společně se roztroušeným horním světlem pomáhá navodit atmosféru jihoamerické džungle.

V horním patře expozice se návštěvník dostává nad hladinu a seznamuje se stromovými druhy živočichů a může vnímat velkorysost propojeného prostoru sekcí B a E. Pokud je příhodné počasí, lze vyjít zhruba v půli cesty z části C do venkovních expozic jaguárů a pekari. Nový prostor pavilonu v části E je nejsvětlejší. Návštěvník do něj vstupuje kolem vodopádu, kterým je vyrovnán třímetrový výškový rozdíl hladin v expozicích. Od vodopádu poté sestupuje po rampách, které jsou v celém pavilonu navrženy v souladu s vyhláškou o bezbariérovém užívání a přístupnosti staveb. Z nejnižšího bodu trasy části E, který je částečně pod hladinou, lze pozorovat výběh mravenečníků a opic uakari. Na cestě k východu čeká návštěvníky restaurace a bar v tropickém stylu, prostorově propojené s hlavní expozicí části E. Terasovité uspořádání restaurace je inspirováno jiho a středoamerickou architekturou původních obyvatel.

Jednotlivé expozice jsou navrženy tak, aby v co největší míře simulovaly zážitek autentického životního prostředí daného druhu. Pozadí a dekorace pavilonu se tak stává součástí expozic. Pohyb chovatelů je až na výjimky veden mimo návštěvnické trasy zvláštními chodbami, které umožňují přístup k jednotlivým expozicím. U prostorově komplikovaných expozic, jako jsou například jaguáři, kajmani nebo kapustňáci, je pamatováno na zvýšené nároky při chovu zvířat, zvláště při čištění expozic nebo při transportu zvířat z a do pavilonu. K tomu účelu jsou navrženy dva zvláštní služební vstupy na jižní fasádě části C. Provoz restaurace je řešen nezávisle na provozu pavilonu.

Restaurace je navíc přístupná i z návštěvnické cesty a lze ji teoreticky využít i mimo návštěvnické hodiny. Rekonstrukce stávajícího pavilonu velkých savců na nový pavilon „Amazonie“ je navržena s ohledem na minimalizace zásahu do stávající konstrukce a zeleně, na maximalizaci návštěvnického zážitku z jednotlivých expozic i z celkového propojeného prostoru. Základním snahou návrhu je začlenění pavilonu do širšího okolí celé zoologické zahrady. Kompaktní objem pomáhá omezit energetickou náročnost pavilonu a zároveň umožňuje propojení jednotlivých částí pavilonu do nečekaně otevřeného a plošně velkorysého celku.

Hodnocení poroty

Porota kladně hodnotila především vnější výraz budovy a začlenění do krajinného kontextu Zoo a pečlivé a věrohodné propracování soutěžního návrhu. Prostorová kvalita expozice je limitována zvoleným plošným zastřešením stavby. Nicméně zvolená konstrukce je hospodárná a zachovává větší část původní stavby. Zoologicko provozní řešení nebylo ani po dopracování přijato kladně. Protipovodňová ochrana je řešena z velké části nově zbudovanou předsazenou stěnou, čímž se zvyšují investiční náklady akce. Řešeni TZB odpovídá požadavkům zadání.

Počet hlasů: 
0