Arena Záhřeb

Středa, 12. Květen 2010 - 2:00
| Napsal:
Aréna Záhřeb je multifunkční městská hala o ploše 90 340 m2. Je umístěna v jihozápadní části chorvatského Záhřebu poblíž jednoho z hlavních vjezdů do města, naproti oblíbené rekreační oblasti a sportovnímu centru Jarun.

Aréna Záhřeb, jež se stala jedním ze symbolů města na jedné z jeho hlavních os, nabízí obyvatelům širokou paletu různých sportovních, kulturních i společenských akcí. Skořepinový tvar konstrukce vychází z logiky konstrukce, která zastřešuje vnitřní prostor pomocí obloukových sloupů. Základním prvkem konstrukce haly je předpjatý prefabrikovaný betonový sloup vysoký až 39 m. Osmdesát šest sloupů osazených po obvodu haly určuje její vnější tvar a nese fasádu, tribuny a zavěšenou střechu. Sloupy jsou vysoké od 26,5 do 38,8 m. Rozpětí střechy je 104 m.

Funkční uspořádání, tvar prvků a konstrukce jsou zřejmé z příčného řezu, zavěšená ocelová konstrukce střechy, předpjaté prefabrikované železobetonové sloupy, monolitické tribuny a vstupní plošina.

popis konstrukce

monolitická železobetonová konstrukce suterénu a tribun

V suterénu pod tribunami i plochou haly se nacházejí garáže o ploše zhruba 30 000 m2 (kapacita 817 osobních aut). Garáže leží na bezesparé základové desce. Plocha betonovaná na jeden pracovní záběr byla dána výrobní kapacitou betonárny (až do 1 000 m3 za den).

Při betonáži desky byly v desce vynechány zhruba 1 m široké smršťovací pruhy, které byly zabetonovány později. Tento postup umožnil nerušený průběh smršťování a dotvarování základové desky v počátečních fázích tuhnutí a tvrdnutí betonu. Protože byla suterénní konstrukce bez dilatací, bylo snazší i rychlejší (a jednodušeji kontrolovatelné) zajištění hydroizolace celé spodní stavby, což bylo pro výstavbu důležité, neboť v místě je vysoká hladina spodní vody. Nad garážemi je pět podlaží monolitické betonové konstrukce haly. Staticky je to prostorový rám s průvlaky (rozpětí až 10 m) a deskami (tloušťky 240 mm). Všech osmdesát šest hlavních sloupů je ukotveno v úrovni +5,0, tj. v úrovni hlavního pěšího vstupu do haly. Po zmonolitnění sloupové konstrukce v místech osazení a v místech, kde jsou vzepřeny o nosníky prostorového rámu, vznikla jedna velká spojitá konstrukce. Na monolitickou část konstrukce byl použit beton C30/37.

prefabrikované železobetonové sloupy

Staticky působí sloupy jako zakřivené konzoly svislé délky až 15 m, zatížené na horním konci vodorovnou silou 2 000 kN. Eliptické oblouky sloupů dosahují délky až 39 m, většího rozměru průřezu 8,5 m a váhy 220 t. Uvedené charakteristiky sloupů byly důvodem k následujícímu způsobu jejich výroby.

Sloupy byly vyráběny na staveništi ve vodorovné poloze ve speciálně připraveném bednění z betonu C50/60. Pro umožnění včasného odbednění byly sloupy částečně předpjaty (30% silou). Po konečném odbednění byly sloupy přemístěny na speciální stojany a všech dvanáct kabelů bylo plně předepnuto (1 200 kN v každém kabelu) a zainjektováno. Tím byly sloupy připraveny k vyzvednutí do svislé polohy a pomocí jeřábu (jeřáb o únosnosti 500 t s dosahem ramene 70 m – k přemístění všech sloupů stačil pouze jeden jeřáb) přeneseny na své místo a ukotveny. Sloupy byly osazovány na předem připravené kotevní desky (desky Halfen, spodní část sloupu měla zabetonovanou odpovídající botičku) a dočasně podepřeny (do zmonolitnění s konstrukcí). Zmonolitnění sloupů s prostorovou rámovou konstrukcí zajistilo nezbytnou vodorovnou tuhost celé konstrukce včetně sloupů, která je v oblasti s poměrně vysokou předpokládanou seizmickou aktivitou (IX, počítané zrychlení základů 0,27g) důležitá.

zavěšená ocelová konstrukce střechy

Na horní konce sloupů byla předem upevněna zařízení pro uchycení nosných kabelů střechy. Střešní konstrukce byla zavěšena na vodorovné kotevní kabely průměru 66 mm, únosnosti 2 636 kN a délky 103,7 m a šikmé kabely průměru 34 mm. Zavěšená střecha je vyrobena z ocelových profilů HEB 450 v hlavním i vedlejším směru.

Protože dominantním účinkem zatížení větrem je u zaobleného tvaru střechy sání, byly pod konstrukci v podélném směru zavěšeny další příhradové konstrukce za účelem její dynamické stabilizace zejména při nesymetrickém zatížení. K zajištění multifunkčnosti haly Arena Záhřeb bylo třeba na střešní konstrukci do vhodných míst zavěsit audio/video techniku a osvětlovací zařízení. Celková váha těchto prvků zde činí 100 t. Průhyb konstrukce od návrhového zatížení (který zahrnuje i pružnou deformaci vrcholů sloupů) je ve vrcholu střechy roven 330 mm. Konce ocelových příhradových nosníků v hlavním směru jsou podepřeny elastomerovými ložisky. Střešní konstrukce tak jakoby pluje nad halou, a přitom je bráněno negativním účinkům sání na konstrukci.

Berislav Medić UPI-2M
Krajinska 10, 10 000 Zagreb Croatia
e-mail:
berislav_medic [at] upi-2m.hr (berislav_medic [at] upi-2m.hr)
www.upi-2m.hr

           

 Architektonický návrh:  UPI 2M (Nenad Borgudan, Berislav Medić, Alan Leo Pleština, Tamara Stantić Brčić)
 Statika objektu:  Berislav Medić
 Spolupráce:  Goran Janjuš, Andrej Marković, Hrvoje Mihal

Psáno pro časopis Beton TKS

Klíčová slova: