Classic 7 Business Park - I. etapa

Středa, 2. Září 2009 - 2:00
| Napsal:
Stavba roku 2009 [54/55] | Classic 7 je kvalitní business park skládající se ze dvou památkově chráněných objektů a dvou nových, moderně vybavených kancelářských budov, které dohromady vytvářejí unikátní areál na Praze 7, připomínající univerzitní kampus.

Hlasujte o cenu veřejnosti!

Chcete-li hlasovat pro tuto stavbu, zašlete SMS hlas pro tuto stavbu ve tvaru:

SR 54

na telefonní číslo:

+420 731 350 683

Hlasovat můžete také prostřednictvím webových stránek www.stavbaroku.cz

První fáze administrativního komplexu Classic 7 vznikla rekonstrukcí a konverzí bývalého holešovického Akciového parního mlýna (navrženého architektem Bohumilem Hypšmanem), jehož historie se začala psát v roce 1911.

Tato památkově chráněná stavba, jež připomíná univerzitní kampus, se sestává ze dvou rekonstruovaných historických budov C a E propojených 5-patrovým přemostěním s prosklenou fasádou (objekt N resp. dříve N2). Jižní fasáda objektu E byla po zbourání tehdejšího sila dostavěna resp. nově vytvořena proskleným objektem F. Půvab stavby podtrhuje kombinace cihlového obložení zdiva a prosklených částí. Dominantu pak tvoří věžovitá nástavba, která představuje nejvyšší bod stavby. Součástí projektu je i zachovaný a zrekonstruovaný kryt CO, který se nachází pod objektem E. Osobitost celého areálu dokresluje velkoryse navržené venkovní prostranství pro volný čas se zelení, lavičkami a vodní fontánou.

Celková plocha této etapy činí 29.230 m2.

Funkční určení

Funkční náplň areálu vychází z jasného klientova záměru revitalizovat poměrně zachovalé a architektonicky hodnotné industriální objekty, vnést nový život do této části Holešovic a dát nový charakter celému území.

Objekt C (původní sklad mouky) má sedm nadzemních podlaží kancelářských prostor a jedno podzemní podlaží s archivy, technických zázemím a skladovými prostorami.

Objekt E (původní mlýn) má pět nadzemních podlaží kancelářských prostor a jedno podzemní podlaží s archivy, technickým zázemím, skladovými prostorami a omezeným počtem parkovacích stání.

Pětipodlažní objekt F s jedním suterénem pouze uzavírá stávající objekt E po ubourání sila. Objekt N, jež je situován nad jednopodlažní částí objektu podzemních garáží, má taktéž pět nadzemních podlaží.

Části prostor v přízemí objektů jsou výhledově uvažovány pro služby (restaurace, café, obchod). Celý areál je řešen bezbariérově.

Konstrukční a stavební řešení

Obvodový plášť obou původních objektů (C a E) byl opraven, výplně otvorů repasovány, resp. nahrazeny replikami. V interiérech došlo, z konstrukčního hlediska k minimu intervencí – vzhledem k navrhované náplni došlo pouze ke vložení technických provozů a komunikačních jader do stávajících velkoplošných dispozic.

Zpevněné plochy areálu jsou převážně vydlážděny kamennou dlažbou – s výjimkou dočasné parkovací plochy v místě 2/5 budoucího objektu L. Prostor mezi objekty je osazen urbanizovanou zelení, drobnou architekturou a taktéž je zatravněn.


Zobrazit místo STAVBA ROKU 2009 na větší mapě

Lokalizace

Classic 7 se nachází v Praze 7 v Holešovicích, mezi ulicemi Jankovcova, U Uranie a U Parního mlýna. Území dolních Holešovic se rozvíjí a původní charakter průmyslově obytné čtvrti se postupně mění s expanzí celoměstských funkcí do této oblasti. Tato čtvrť představuje rozvíjející se část města, která přitahuje pozornost mnoha firem i nových rezidentů. Díky své dostupnosti uspokojí všechny potřeby moderního podnikání. Výhodou je mimo jiné jak snadná dostupnost veřejnou dopravou ze všech částí města, tak i návaznost na hlavní dopravní tepny (D1, D8, D11).

Doba výstavby

Stavební práce byly zahájeny 30. listopadu 2006. Kolaudační rozhodnutí pro stavební úpravy objektu C včetně nástavby, objektu E, novostavby objektu F, podzemních garáží, přípojky elektro, vody, kanalizace, úprav oplocení, zpevněných ploch a zeleně bylo vydáno ke dni 22. září 2008. Předání díla investorovi proběhlo 24. října 2008.

Použité technologie

Z technologických postupů byly nejnáročnější ruční bourací práce a to především na původních betonových silech. Menší silo se nacházelo v objektu C, kde došlo též k vybourání původního tříramenného schodiště.

V objektu E byla situace složitější, protože betonové silo zabíralo více jak jednu třetinu půdorysné plochy objektu. Bourání sila bylo rozděleno na dvě etapy, aby nedošlo k narušení stability objektu. V průběhu bouracích prací musela být taktéž dočasně podepřena střecha objektu a na dvou úrovních byla zajištěna stabilita vnějších stěn. V první etapě byla zbourána 1/3 sila v celé výšce a do tohoto prostoru byla vestavěna nová nosná ocelová konstrukce, která zajišťovala stabilitu objektu v průběhu druhé etapy bouracích prací.

Mezi náročnější bourací práce lze zařadit i změnu vjezdových otvorů do garáží objektu E, otvory pro šachetní dveře výtahu v místě původního sila a zajištění nadpraží vykonzolovaného fasádního proskleného prvku zasahujícího do dvou podlaží, tzv. akvária.

Mezi nejnáročnější prováděné rekonstrukční práce lze zařadit zesilování betonových sloupů na objektu C, ale především sanaci betonové markýzy.

V obou původních objektech jsou v kancelářských prostorách až na několik výjimek technologické rozvody vedené pod stropem (kabelové trasy, VZT, sprinklery) viditelné a tento požadavek vycházející od architektonického záměru kladl důraz na zvýšenou kvalitu montáží.

Za zmínku stojí i rozvody VZT v objektu C, kde pro malou konstrukční výšku tohoto objektu je přívod čerstvého vzduchu realizován skrze zdvojenou podlahu.

Vytápění a chlazení objektu je zajišťováno pomocí nástěnných a stropních FCU jednotek. V areálu je též instalován diesel agregát pro případ výpadku dodávky elektrické energie. Materiály a výrobky:

V areálu Classic 7 dominují původní materiály, tj. cihla, dřevo, ocel, beton, které jsou jak interiéru tak exteriéru doplněny sklem. Výrazným fasádním prvkem na dostavbách je taktéž alucobond.

Veškerá okna jsou hliníková, stejně tak konstrukce lehkého obvodového pláště na objektech F a N.

V objektu E v místě původních dřevěných trámových stropů tvoří nosnou vrstvu a zároveň pohledovou plochu cetris desky. Ve všech společných prostorách a na chodbách jsou hliníkové kazetové podhledy. Tyto prostory jsou vydlážděny dlaždicemi formátu 60x30 z umělého kamene, stejně tak všechna schodiště a podlahy výtahů

V interiéru se uplatnili již tradiční SDK příčky, zdvojené rozebratelné podlahy

Nové zámečnické prvky v exteriéru (zábradlí, pochozí rošty) jsou pozinkované. Některé původní zámečnické prvky, které měli být zachovány již byli v natolik dezolátním stavu, že bylo přikročeno k výrobě kopií.

Výraznou dominantou exteriéru je také pochozí molo ze dřeva massaranduba.

 54 / 55  Přihlášená stavba --> Postup do II. kola --> Nominace na titul
 Název:  Classic 7 Business Park - I. etapa
 Místo:  Jankovcova 1037, Praha 7
 Typologický druh:  Administrativní budova
 Typ stavby:  Novostavba
 Autor:  CMC architects, a.s.
 Dodavatel:  Porr (Česko) a.s.
 Investor:  NOFIM CZECH REPUBLIC s.r.o.

 

Klíčová slova: