Co bude s Negrelliho viaduktem

Pondělí, 21. Leden 2008 - 2:02
| Napsal:
Negrelliho viadukt je technickou kulturní památkou. Je druhým nejstarším mostem v Praze a prvním železničním mostem přes Vltavu vůbec. V době svého vzniku byl délkou 1 111 metrů a 87 oblouky světovým unikátem. S postupujícím průmyslem začali prostor pod mostními oblouky využívat řemeslníci a speditéři.
Volná místa byla provizorně zaslepena bedněním a vysoký prostor překartován tak, aby se využil každý metr získané plochy. Radnice Prahy 8 společně s majitelem viaduktu, Správou železniční dopravní cesty, se snaží dohodnout na jeho budoucím využití, tak aby se stal důstojným vstupem do této městské části. Vzniklé prostory mezi oblouky by případně mohly být využity pro komerční účely, jako kavárny či butiky.

HISTORIE VIADUKTU

Negrelliho viadukt, který spojuje pražské Masarykovo nádraží přes ostrov Štvanice s nádražím Praha-Bubny, byl budován od jara roku 1846, dokončen roku 1849 a uveden do provozu 1. června 1850. V roce 1871 most doplnil na jižní straně karlínský spojovací viadukt o 16 obloucích a délce 351 m. Po dobudování obou mostů byla volná místa pod mostními oblouky s rostoucím průmyslem brzy zaplněna řemeslnickými dílnami a speditérskými firmami, většinou i s vestavěnými patry. Postupem času se využití těchto prostor měnilo a dodnes jsou využívány jako skladové prostory, garáže, různé provozovny a některé oblouky přiléhající k prostorám autobusového nádraží Praha- -Florenc jsou užívány provozovatelem tohoto nádraží.
KAŽDÝ OBLOUK MÁ SVÉ VYUŽITÍ

Necitlivým zásahem do autenticity viaduktu bylo také zboření dvou pilířů v prostoru Křižíkovy ulice, aby zde mohla lépe jezdit auta. V 80. letech byl podobný zásah proveden i na holešovické straně. V letech 1999–2002 došlo v úseku mezi ulicemi Křižíkova a Sokolovská k vybourání některých vestaveb pod oblouky viaduktu a oblouky byly zprůhledněny a nyní tyto pozemky slouží k parkování automobilů. V dalších částech Negrelliho viaduktu jsou uzavřeny nájemní smlouvy na pronájem oblouků s právnickými i fyzickými osobami. Některé další oblouky jsou sice zastavěné, ale nejsou využívány.

VIZE DO BUDOUCNA

Od účinnosti tzv. „zákona o transformaci Českých drah“ má s mostem jako takovým právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Dosud však nejsou dořešeny majetkové vztahy mezi stavbou mostu a pozemky pod mostními oblouky a pilíři, které jsou zčásti v majetku Českých drah, a. s., a zčásti ve vlastnictví hlavního města Prahy. V rámci urychlení budoucí revitalizace obloukových prostor viaduktu došlo již k několika opatřením. Na popud MČ Praha 8 vypověděla SŽDC provozovnu sběrných surovin umístěnou v oblouku bezprostředně přilehlém k Sokolovské ulici. Vzhledem k nedořešení urbanistického vzhledu Negrelliho viaduktu byl také dán pokyn pověřenému správci, kterým jsou České dráhy, a. s., aby nebyly uzavírány nové nájemní smlouvy v obloucích viaduktu s tím, že se výhledově předpokládá jeho revitalizace.
„MČ Praha 8 musí ve spolupráci s příslušným stavebním úřadem a se všemi dotčenými vlastníky nemovitostí tj. SŽDC, která s Negreliho viaduktem hospodaří, dále s Českými drahami, a. s., která vlastní část pozemků pod viaduktem, určit koncepci využití viaduktu, resp. míst pod jeho oblouky. Tato jednání se připravují a nebudou jednoduchá. Již v minulosti kolem roku 1996, kdy viadukt a část pozemků byla v právu hospodaření bývalých Českých drah, státní organizace, byla snaha o dohodu na využití oblouků viaduktu. K dohodě však tehdy nedošlo,“ říká Stanislav Cubr z SŽDC.

Jako jedna z možných variant se podle Cubra nabízí myšlenka pokračovat ve vybourávání stávajících vestavěných konstrukcí rozličných garáží, dílen a sběren atd., ponechat oblouky volné a umožnit tak průhled na další část Prahy. Tato varianta by byla výhodná i z technického pohledu – snadná kontrola stavu konstrukce viaduktu, což by vyhovovalo i SŽDC. Ale nebráníme se jednání o jiných variantách využití oblouků viaduktu.

Psáno pro časopis Development News

foto: archiv MČ Prahy 8
Klíčová slova: