Grand Prix architektů 2009 | Národní cena za architekturu

Středa, 29. Duben 2009 - 22:00
| Napsal:
Již 16. ročník soutěžní přehlídky nejlepších architektonických realizací za uplynulý rok vyhlásila Obec architektů společně s Českou komorou architektů. Soutěžní přehlídka Grand Prix architektů 2009 – Národní cena za architekturu má termín odevzdání prací stanoven na 6. až 7.května. Zasedání poroty proběhne 14. až 17.května. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen proběhne v rámci galavečera 18. června 2009.

XVI. ROČNÍK SOUTĚŢNÍ PŘEHLÍDKY REALIZOVANÝCH STAVEB
GRAND PRIX ARCHITEKTŮ
NÁRODNÍ CENA ZA ARCHITEKTURU 2009


SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA

Účast v soutěži

1/ Do soutěže se přijímají architektonická a výtvarná díla v uvedených soutěžních kategoriích, která byla realizována na území vymezeném státní hranicí České republiky s datem dokončení po 1. lednu 2008 (pokud se nezúčastnila již loňského ročníku GP). Pro kategorie Krajinářská a zahradní tvorba a Urbanismus jsou stanoveny výjimky, uvedené níže.
2/ Soutěž je přístupná českým i zahraničním autorům.
3/ Počet prací přihlášených autorem do soutěže nebo do jednotlivých kategorií není omezen.


Soutěžní kategorie

N Novostavba
R Rekonstrukce
I Interiér
K Krajinářská architektura a zahradní tvorba
U Urbanismus
D Architektonický design, drobná architektura a výtvarné dílo v architektuře
RD Rodinný dům

 

1/ Do kategorie Interiér je možné přihlásit i realizace stálých výstav.
2/ V kategorii Krajinářská a zahradní tvorba se přijímají práce, které lze dokumentovat aspoň částečnou realizací z posledních pěti let (a dosud se nezúčastnily GPA).
3/ V kategorii Urbanismus lze přihlásit:
- územně plánovací dokumentaci, která byla schválena v období počínajícím 1. lednem 2008,
- úpravy urbanistického parteru (komplexně řešené prostory veřejných prostranství), které lze dokumentovat alespoň částečnou realizací z posledních pěti let
(a dosud se nezúčastnily GPA).


Požadovaná dokumentace

PANELY:
1/ K prezentaci jedné práce v dané kategorii je určen jeden panel. Přihlásí-li jeden autor do soutěže realizaci, jejíž obsah se skládá z více kategorií (např. Rekonstrukce + Interiér; Novostavba + Krajinářská architektura a zahradní tvorba….), smí tuto realizaci přihlásit pouze do jedné kategorie a to kterékoliv z nich.Je-li kterákoliv taková část samostatným dílem jiného autora, může ji tento autor rovněž přihlásit.

2/ Povinná dokumentace na panelu:
- barevné fotografie realizovaného díla,
- U rekonstrukcí se požaduje také dokumentace původního stavu.
- hlavní charakteristické výkresy ve zmenšeném, ale dobře čitelném (zjednodušeném) provedení včetně situace, přichází-li v úvahu,
-dvojjazyčná popiska (česky a anglicky) o rozměru 10 x 10 cm umístěná v pravém dolním rohu panelu, na ní uvedeno:
jméno autora a spoluautorů projektu, název a místo realizace, investor, hlavní dodavatel, termín dokončení, údaje o kolaudaci

3/ Adjustace: Lehké panely (desky Kapa) 70 x 100 cm orientované na výšku, tloušťka max. 5 mm. Krytí panelu sklem je vyloučeno.


PŘÍLOHY:
-vyplněná přihláška účastníka soutěže v tištěné podobě
-souhlas s uveřejněním předaných dat
-stručný průvodní text v rozsahu nejvýše 1 stránky A4
V českém a anglickém jazyce v tištěné a digitální podobě.
Oceněné návrhy (panely) zůstávají v majetku OA.
 

1/ Povinné přílohy:
- vyplněná přihláška účastníka soutěže,
- stručný průvodní text v rozsahu nejvýše 1 stránky A4 v tištěné + digitální podobě v českém a anglickém jazyce,
- jedna kvalitní fotografie díla v digitální podobě ve formátu JPG nebo TIF v rozlišení 300 DPI na A5,
-grafický návrh celého panelu v digitální podobě v rozlišení 300 DPI na celý panel.
-Dvojjazyčná popiska panelu bude rovněž zpracována v el.podobě.
Tyto povinné přílohy kromě vyplněné přihlášky je nutné dodat i na digitálním nosiči dat pro použití do výstavního katalogu a pro potřeby putovní výstavy.
 

2/ U realizací, které podle úvahy autora nelze výkresovou dokumentací umístěnou na panelu dostatečně doložit, je možné připojit doplňující výkresovou přílohu o rozsahu nejvýše 10 listů A4, svázanou do hřbetu. Tato příloha je určena jen pro případnou další informaci poroty.
 

3/ Přihláška účastníka, průvodní text a případná doplňující výkresová příloha v uvedeném rozsahu jsou součástí posuzované dokumentace. Jakékoliv další přílohy nebudou přijaty k posuzování.

Registrační poplatky

Registrační poplatek je stanoven na 2500,- Kč za každý panel, pro všechny účastníky soutěžní přehlídky. V případě, že nebude průvodní zpráva i v anglickém jazyce, dojde k navýšení poplatku o 1000,-Kč.
Registrační poplatek je možno uhradit buď hotově při odevzdání panelů, nebo poukázat složenkou či převodním příkazem na účet Obce architektů č.ú.: 1922253359/0800, variabilní symbol: 2009.
U poukazovaných plateb bude při odevzdávání panelu požadován doklad o zaplacení.
 

Posuzování a ocenění prací

1/ Práce posoudí pětičlenná mezinárodní porota. Složení poroty jmenuje Rada Obce architektů.
2/ Na základě předložené dokumentace udělí porota:
- ceny, příp. čestná uznání za realizaci v jednotlivých kategoriích,
- Grand Prix architektů – Národní cena za architekturu 2009 (hlavní cenu) mimo kategorie; práce navržené na udělení Grand Prix a cen v jednotlivých kategoriích posoudí porota ještě prohlídkou realizace na místě.
3/ Hlavní cena Grand Prix se uděluje vždy. Udělení ostatních cen a čestných uznání není nijak omezeno.
Všechny ceny jsou čestné.

Termíny

Uzávěrka pro doručení přihlášeného díla včetně dokumentace:
6. 5. – 7. 5. 2009 od 9.00 do 17,00 hodin

V Obci architektů Revoluční 23, Praha 1

Zasedání poroty

14. 5. – 17. 5. 2009

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen bude na vernisáži dne 18. 6. 2009 v Národní galerii ve Veletržním paláci Dukelských hrdinů 47, Praha 7 od 18,00 hodin. Výstava potrvá do konce července v prostorách NG.

Publicita

Všechny přijaté práce budou zveřejněny v katalogu a vystaveny v Národní galerii v Praze ve Veletržním paláci,
Dukelských hrdinů 47, Praha 7. Akce bude poté prezentována v dalších českých i zahraničních městech.
Obec architektů si vyhrazuje právo vrátit panely autorům po ukončení zhruba jednoročního programu putovních výstav.