Architektura / občanské stavby

Diplomy 2013 - Kinking Mass

Projekt Kinking Mass - pohled na stanici a okolí Hlavního nádraží v Praze obdržel v XIV. přehlídce diplomových prací 2013 zvláštní cenu ArchiCADu. Práce Martina Ptáčníka vznikla na pražské UMPRUM pod vedením profesora Imricha Vaška.

Martin Ptáčník , 1. 10. 2013

Autorská zpráva

Zadáním práce je sledování problematiky matematických uzlů a s nimi spojených pojmů a jejich následné aplikování do reálného scénáře. Klíčovou otázkou je propojení obou sfér - virtuálního a fyzického a převod návrhu do fyzické reality - materializace v modelu. V případě mé diplomové práce se bude jednat o prověření osvojovaných metod digitálního navrhování a poté jejich aplikace v konkrétním návrhu budovy Hlavního nádraží v Praze. Hlavní důraz práce je kladen na proces navrhování komplexních forem a jejich estetické působení. V menší míře zohledňuje kontextuální zasazení či správné funkční řešení provozu typologické kategorie nádražních budov. Při metodě práce vycházím z konkrétní komplikované struktury – nemocné kostní tkáně, jejíž vlastnosti se stávají volným předobrazem vzniku architektonické struktury. Výběr výchozí struktury je pro její různorodou prostorovou organizaci s potenciálem nekonečné repetice. Výsledkem práce je silná, výtvarně působivá forma založená na sledování předem stanovených pravidel růstu skladby. Výstup je produkovaný strojem – pomocí 3D tisku. Jedná se o technologii, která jediná dokáže přesně přepsat složité struktury při změně měřítka.

ENGLISH

The task of this work focuses on the problem of mathematical nodes and related concepts and their subsequent application to a real scenario. A key issue is the link between two spheres - virtual and physical transfer of a design into a physical reality – materialization of model. In the case of my work it will be a proving of accepted methods of digital design and then apply them in a specifc building design of Prague Main Station. The main emphasis is on the process of designing complex forms and their aesthetic appeal. To a lesser extent, refects the contextual implantation or a correct functional operation solutions typological category - station buildings. The method of work is based on a specific complicated structure - the diseased bone tissue. Its properties are becoming free inspiration for formation of architectural structures. The reason of selecting this specifc structure is for its distinct spatial organization with the potential of endless repetition. The result is a powerful, visually impressive form based on predetermined rules monitoring the groth of composition. The output is produced by the machine - using 3D printing. It is a technology that only can exactly transcribe complex structures at different scales.

  • Autoři: Martin Ptáčník
  • Země: Česká republika (Česko)
  • Škola: VŠUP Praha
  • Město: Praha
  • Datum projektu: 2012

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři