Architektura / bytové domy

Konverze území bývalého Zlíchovského lihovaru

Žlutou kartou oceněný projekt Hany Herčíkové navrhuje pro řešené území polyfunkční bytový komplex.

Hana Herčíková , 11. 1. 2012

území lokalita

řešené území se nachází v městské části Prahy 5 - Smíchov. Lokalita navazuje východní stranou na řeku Vltavu. Území je na západní straně ohraničeno železniční tratí a ulicí Nádražní s tramvajovou tratí (zdroj hluku), na východní straně ohraničeno ulicí Strakonická (čtyřproudá komunikace - zdroj hluku). Lokalita je dostupná pomocí autobusových a tramvajových zastávek na jižní a severní straně území. Stávající stav řešeného území vyžaduje celkovou revitalizaci a demolici některých objektů v daném území (objekty staticky nevyhovují).

program

v řešeném území je navržen polyfunkční bytový komplex

koncept

návrh řešení vychází z charakteru území, které je ovlivněno zdroji hluku. hlavní hmoty čtyř čtvercových bytových atriových domů jsou vyššími částmi orientovány směr jihovýchod. hmoty bytových domů jsou proti sobě vzájemně posunuty, aby bylo dosaženo průhledů. na zapadní straně jsou tři hmoty tvořící hlukovou bariéru umístěné tak, aby nedocházelo k zastínění bytových domů. tyto hmoty navazují na liniové hlukové bariéry porostlé zelení. návrh řešení území je symetrický podle střední kompoziční osy, která propojuje hlavní vstup do území s pěší lávkou na Císařskou louku. z východní strany (Strakonická ulice) vzhledem k zajištění hlukové ochrany byl navržen tunel, který dostatečně odhluční čtyřproudou komunikaci. při návrhu byly zachovány a zakomponovány dva histroricky - kulturně hodnotné objekty, jedná se o věž lihovaru a komín lihovaru.

urbanistické řešení

v území jsou navrženy čtyři atriové bytové domy o výšce max. 24 m, vstupy do jednotlivých sekcí bytových domů jsou řešeny z atria domů. v přízemí bytových domů jsou jednak pronajimatelné prostory, a jednak prostory pro zázemí domů. vyšší patra plní pouze bytovou funkci. objekty na západní straně s výškou 15 m slouží jako parkovací domy (věžový typ parkovacího systému) pro veřejnost a případné návštěvy a zároveň umožňují vjezd do podzemních garáží bytových domů. ve věži lihovaru je navrženo muzeum Zlíchovského lihovaru. hlavní veřejný prostor - náměstí je uprostřed celé kompozice a je ukončeno vyhlídkovou terasou s kavárnou a pěší lávkou na Císařskou louku. každý z bytových domů má polosoukromý prostor - atrium. řešené území je obslouženo komunikací v ulici Nádražní, dostupnost je zajištěna autobusovými a tramvajovými zastávkami. Strakonická ulice je odkloněna do Strakonického tunelu. v řešeném území není navržena automobilová doprava z důvodu bezpečnosti a ekologie. ve zpevněných plochách je řešeno v těžké dlažbě zásobování a možnost zásahu záhranné služby. hlavní pěší stezka a cyklostezka je navržena v západní části kompozice, stezka propojuje barandov a smíchov. hlavní vstup ze západu do řešeného území propojuje pěší lávku na Císařskou louku s hlavním veřejným prostorem - náměstí mezi bytovými objekty B a C. Hluková bariéra Strakonický tunel také umožňuje pěší propojení veřejného prostoru s koncem Císařské louky. hlavní zeleň je navržena jako rozvolněná vysoká zeleň na travnatém porostu, doplněná o aleje ve veřejných prostorech.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři