Architektura / občanské stavby

Modernizace západní části Praha hlavní nádraží - Architektonické řešení stavby

Návrh architektonického řešení vychází z celkové architektonické koncepce, spojující stavby tzv. Nového spojení, rekonstrukci železniční stanice Praha hlavní nádraží a modernizaci západní části kolejiště. Tuto koncepci zpracoval hlavní architekt stavby Doc. Ing. arch. Patrik Kotas.

EARCH.CZ , 4. 3. 2011

Základní myšlenkou je vytvoření moderní jednotné architektonické koncepce, která by dala výsledný společný architektonický rámec celému rozsáhlému areálu pražského hlavního nádraží.

Stručná charakteristika projektu

Návrh architektonického řešení stavby zahrnuje prostor kolejiště stávajících nástupišť 1, 2, 3, 4, tedy přibližně pod ocelovou obloukovou halou. Největší problémy v současné době představuje lokální poškození historické ocelové konstrukce, a z toho pramenící zatékání a následná koroze ocelových částí. Nedostatečná údržba zapříčiňuje podstatný úbytek podílu přirozeného osvětlení v důsledku osleplých skel světlíků a zasklení bočních stěn ocelové konstrukce. Morálně i fyzicky zastaralý mobiliář na nástupištích podporuje celkový negativní dojem z celého prostoru. Základními prvky návrhu architektonického řešení je stanovení principů rekonstrukce historické ocelové obloukové haly, design nových nástupištních přístřešků na nástupištích 1 – 4, design drobné architektury nástaveb nákladních a osobních výtahů a stanovišť výpravčích na třetím nástupišti. Součástí řešení je rovněž návrh povrchových úprav na nástupištích a v podchodech a návrh mobiliáře, použitého na nově budovaných nástupištích.

Rekonstrukce ocelové nástupištní haly

Historická nástupištní hala je spolu se secesní Fantovou budovou dominantou pražského hlavního nádraží. Ocelová oblouková dvojlodní hala je nedílnou součástí památkově chráněného komplexu staveb hlavního nádraží. Návrh rekonstrukce předpokládá obnovu protikorozní ochrany konstrukce a její opatření novým nátěrem metalickou barvou v tmavě šedém odstínu DB 703 (ekvivalent RAL 7016 antracitová šedá). Tento barevný odstín je dnes standardně používán pro nátěry historických i nových ocelových konstrukcí v zahraničí, především v síti německých drah (DB), la také v Rakousku, Nizozemí a Francii. Stávající zasklení esteticky i bezpečnostně nevyhovujícím drátosklem bude nahrazeno u světlíků i bočních stěn haly čirým bezbarvým bezpečnostním sklem. Zasklení bude provedeno do repasovaných zasklívacích profilů. Prostor čelních oblouků haly mezi spodní a horní pásnicí obloukového příhradového vazníku je dnes vyplněn vlnitým plechem. Toto řešení vede k zatékání srážkové vody do prostoru konstrukce a zvýšené korozi ocelových prutů. Návrh proto předpokládá nahrazení vlnitého plechu bezpečnostním sklem v lehce šedém tónování, předsazeným před rovinu konstrukce směrem do interiéru haly. V pohledu zvenku tak bude podpořeno vnímání historické příhradové konstrukce. V pohledu zevnitř je kontrast mezi plnou plochou zastřešení a vnějším prostředím natolik vysoký, že navržené sklo bude vizuálně potlačeno. Původní zastřešení plných částí haly vlnitým plechem zůstane zachováno. Vnitřní plocha bude patřena nátěrem v bílé barvě tak, aby vynikla historická ocelová konstrukce. Tyto plochy jsou zároveň využity jako odrazné plochy pro celkové prostorové nasvětlení haly. Stávající pasířské prvky, umístěné na průčelí ocelové haly, stejně jako původní secesní detaily zábradlí budou odborně restaurovány.

Nástupištní přístřešky

Nově navrhovaná nástupiště 1-4 mají délku cca 400m. V částech, vybíhajících severním a jižním směrem mimo půdorys ocelové haly budou nástupiště zastřešena novými nástupištními přístřešky. Jejich tvarové řešení vychází z použití rovinných ploch, záměrně kontrastujících s historickou obloukovou konstrukcí haly. Vzhledem k šířce nástupišť kolem 12 metrů je konstrukce přístřešků navržena jako dvoutraktová se sklonem střešních ploch ke střední ose sloupů. Atypická ocelová konstrukce je zastřešena celoplošně čirým determálním bezpečnostním sklem. Okrajové části skel přiléhající ke koleji budou opatřeny grafickým rastrem, zajišťujícím částečné zastínění plochy nástupiště během slunečních dní. Ve střední části přístřešku je pod zasklením navržen lehký tahokovový podhled, zakrývající technologická vedení silno a slaboproudu. Nad tímto podhledem jsou umístěna zářivková svítidla, osvětlující plochu nástupiště. Sloupy konstrukce přístřešků jsou navrženy jako svařované prostorové. Technologická vedení (elektor, slaboproud, odvodnění) jsou situována do vnitřního prostoru sloupů.

Drobná architektura

Na nástupištích je umístěno několik objektů drobné architektury. Jsou to nástavby nákladních výtahů na severním konci nástupišť, nástavby osobních výtahů u severního podchodu, dvojice stanovišť výpravčích na severním a jižním konci třetího nástupiště a rekonstruovaný vstupní objekt do podzemní trafostanice TS2 na prvním nástupišti před jižním průčelím Fantovy budovy. Objekty jsou navrženy jako drobné technologické celky, architekturou a designem odpovídajícím jejich technickému charakteru. Pro jejich řešení byly zvoleny trvanlivé materiály, zaručující snadnou údržbu při vysoké odolnosti proti poškození. Částečně transparentní provedení obvodových stěn a jejich poosvětlení zářivkovými svítidly zvyšuje přehlednost a pasivní bezpečnost celého prostoru nástupiště. Charakteristickým prvkem je lehký obvodový plášť, tvořený tahokovovými deskami, nebo skleněnými výplněmi, upevněnými v ocelových rámech. Návrh prvků drobné architektury odpovídá řešení obdobných objektů v prostoru parkoviště před Fantovou budovou, které byly navrženy v rámci projektu rekonstrukce žst. Praha hlavní nádraží.

Nástavby nákladních výtahů jsou umístěny na severním konci nástupiště 1, 2, 3 a 4. Zajišťují spojení každého nástupiště se zavazadlovým tunelem. Jsou řešeny jako průchozí stanice nákladního výtahu s nerezovými posuvnými dveřmi výtahové šachty. Nosná konstrukce je ocelová z tenkostěnných profilů. Obvodový plášť je dvouvrstvý. Vnitřní část tvoří čiré plexisklo. Vnější je tvořena tahokovovými deskami, upevněnými v ocelových rámech. Povrchová úprava obvodového pláště je nátěrem metalickou barvou v barevném odstínu tmavě šedá DB 703. Čelní a boční stěny jsou podsvětleny zářivkovými svítidly. V bočních stěnách je zapuštěna dvojice prosvětlených vitrín pro umístění informačních a propagačních materiálů.

Nástavby osobních výtahů jsou umístěny na nástupišti 1, 2, 3 a 4 nad severním podchodem. Tyto výtahy zajišťují bezbariérový přístup na nástupiště. Konstrukce je tvořena ocelovými tenkostěnnými profily. Obvodový plášť tvoří desky z čirého skla, uchycené prostřednictvím zasklívacích lišt k nosné konstrukci. Horní část nástavby se strojovnou lanového výtahu je kryta žaluziemi v barvě tmavě šedé metalické barvě DB 703. Nad dveřmi do výtahové šachty je umístěno zářivkové svítidlo, kryté obvodovým profilem, oddělujícím spodní prosklenou část a žaluzie v horní části nástavby výtahu.

Na severním a jižním konci třetího nástupiště jsou umístěna stanoviště výpravčích, slouží jako dozorčí pracoviště výpravčích a hygienické zázemí posunovačů. Drobný zděný objekt je zvenku opatřen tahokovovým obvodovým pláštěm stejného typu, jako nástavby nákladních výtahů. Okna objektu, zajišťujících výhled na prostor kolejiště jsou dřevěná s rámy v tmavošedé barvě. Střecha stanoviště je plochá s vnitřním odvodněním. Střecha je kryta valounovým zásypem.

Na prvním nástupišti před jižním průčelím Fantovy budovy je umístěn rekonstruovaný vstup do podzemní trafostanice TS2. Stávající vstup je tvořen rozsáhlým žlb. Přístřeškem s integrovaným schodištěm, skladem a výdechem vzduchotechniky. Protože nově navržená technologie nevyžaduje zachování tohoto mohutného vstupního objektu, bude nahrazen novým vstupem. Ten je půdorysně redukován na nezbytné minimum, zahrnujícím vstupní schodiště a větrací průduch. Konstrukce vstupního objektu je navržena jako železobetonová střední nosná stěna, nesoucí zastřešení otvoru schodiště a výdechu VZT. Obvodový plášť je opět tvořen tahokovovými deskami, kotvenými do nosné ocelové konstrukce z tenkostěnných profilů. Celkový výraz objektu je shodný s ostatními prvky drobné architektury na nástupištích.

Úpravy povrchů

Povrchové úpravy, použité v architektonickém řešení modernizace západní části žst. Praha hlavní nádraží vycházejí z celkové architektonické koncepce. Nejvýrazněji se uplatňují povrchy nástupišť. Vzhledem k významu žst. Hlavní nádraží byla navržena jako finální povrchová úprava žulová dlažba. Toto řešení koresponduje s původní historickou povrchovou úpravou nástupišť žulovými kamennými deskami, které jsou zachovány na části prvního nástupiště. Předpokládaný formát deskové dlažby je 600 x 600 mm, barva světle šedá, povrch tryskaný. Do dlažby budou vloženy vodící linie a výstražné pásy pro orientaci nevidomých. Pásy jsou navrženy z polymerbetonových desek v barvě, odpovídající barvě dlažby. Na hraně nástupiště bude osazen výstražný pás šířky 150 mm žluté barvy, odpovídající požadavkům technických norem železnic. V podchodech je navržena dlažba z kamenných desek proměnné šířky s průběžnými podélnými spárami a nepravidelně vystřídanými příčnými spárami. Dlažba odpovídá povrchové úpravě v již vybudovaném severním podchodu. Stěny podchodů jsou opatřeny obkladem keramickými deskami 300x600 mm, orientovanými na výšku. Svislé spáry obkladu jsou průběžné, vodorovné spáry vystřídané na vazbu. Tato povrchová úprava odpovídá řešení vstupní části podchodů, navrženému v suterénu Fantovy budovy v rámci projektu rekonstrukce žst. pro investora Grandi Stazioni.

Mobiliář

Společným rasem návrhu mobiliáře vybavení nástupišť je snaha o důsledné rozlišení původních historických architektonických prvků a konstrukcí od nově vkládaných částí. Pro návrh mobiliáře byla zvolena materiálová kombinace ocel, nerez a sklo. Tyto materiály se rozhodující měrou uplatňují v původním interiéru tzv. nové odbavovací haly. Tyto materiály jsou zároveň použity jako určující v projektu rekonstrukce žst. Praha hlavní nádraží pro investora Grandi Stazioni. Použité materiály odpovídají modernímu charakteru nádraží. Bylo by nevhodné, aby například prvky soudobého informačního systému (digitální infopanely, kamery, rozhlas) byly upevněny na konstrukcích, připomínajících secesní tvarosloví. Totéž platí pro zábradlí vstupů do podchodu. Vzhledem k tomu, že všechny tři podchody jsou ve výsledném stavu novostavbami a spojení s nimi zajišťují jak pevná schodiště, tak eskalátory, bylo kolem nich navrženo jednoduché transparentní zábradlí z bezpečnostního čirého skla. Toto řešení bylo zvoleno také proto, že stávající mobiliář nástupišť, včetně konstrukcí zábradlí není původním historickým řešením, ale náhradou původních prvků z první poloviny čtyřicátých let, kdy bylo kolejiště nádraží přestavěno v souvislosti s výstavbou druhého vinohradského tunelu. Řešení ostatních prvků mobiliáře je dostatečně patrno z grafických příloh této části dokumentace. S ohledem na finanční možnosti investora je mobiliář v převážné míře navrhován s použitím existujících prvků renomovaných českých i zahraničních výrobců.

Klíčová slova:

rekonstrukce hlavní nádraží

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři