Architektura /

Přehlídka diplomových prací | 11. ročník

Vítězům letošního ročníku Přehlídky diplomových prací byly předány ceny při slavnostním vyhlášení výsledků v sídle České komory architektů dne 21. září 2010.

Česká komora architektů , 23. 9. 2010

Foto: eArch
Každoročně vyhlašuje Česká komora architektů Přehlídku diplomových prací absolventů škol a fakult architektury, se kterými trvale spolupracuje. Cílem této Přehlídky je porovnávat úroveň kvality výuky těchto škol, čímž ČKA usiluje o zvyšování standardu architektonického školství. Základním kritériem hodnocení předložených prací je jejich architektonická kvalita. Porota práce hodnotí bez ohledu na druh jejich zadání.

Do letošního již jedenáctého ročníku se přihlásilo celkem 110 absolventů, z toho 58 z FA ČVUT v Praze, 16 z FA VUT v Brně, 8 z FUA TU v Liberci, 6 z VŠUP v Praze, žádný z AVU v Praze, 1 z FAPPZ ČZU v Praze, 5 ze ZF MZLU v Lednici, 15 z FSV ČVUT Praha, 1 z FAST VŠB TU Ostrava a žádný z FAST VUT Brno. 15 přihlášených studentů splnilo podmínky pro udělení zvláštní ceny ArchiCAD a 7 pro zvláštní cenu Allplan.

Hodnotící porota:

Ing. arch. Marek Chalupa, Ing. arch. Jiří Střítecký, Ing. arch. Jan Línek, Ing. arch. Markéta Smrčková, Ing. arch. Michal Kutálek

Udělené ceny:

Ceny České komory architektů v celkové výši 50 000 Kč Zvláštní cena Allplan: licence k užívání software Allplan Architecture v hodnotě 100 000 Kč Zvláštní cena ArchiCAD: licence k užívání software ArchiCAD 13 v hodnotě 69 400 Kč

Výsledky 11. ročníku byly slavnostně zveřejněny dne 21. září 2010 v sídle ČKA v Praze a představeny formou výstavy, která bude probíhat od 21. září do 11. října 2010. Současně jsou výsledky prezentovány formou virtuální galerie na www.diplomy.cz, kde jsou zároveň všechny oceněné práce z předchozích ročníků Přehlídek. Výsledky jsou taktéž prezentovány v odborných médiích. Přihlášené práce budou také k prohlédnutí během putovních výstav v první polovině roku 2011 na zúčastněných školách.

Více informací na: www.diplomy.cz a www.cka.cc/souteze/prehlidka_diplomek_cka/.

Partneři přehlídky:

V  letošním ročníku Přehlídku finančně podpořily firmy Cegra, Nemetschek, ČSOB a Tisk Horák. Zvláštní ceny do soutěže věnovaly firmy Nemetschek (Allplan Architecture) a Cegra (ArchiCAD13). Mediálními partnery jsou časopis Architekt, časopis Projekt a internetový portál e-architekt.cz. 

Foto: eArch
1. cena ČKA (12 500 Kč): Anna Borovská – Kostel místem setkání  doc. akad. arch. Jindřich Smetana – VŠUP Praha

Hodnocení poroty: Porota považuje téma využití zchátralých sakrálních staveb kulturně a společensky za vysoce aktuální. Využití těchto staveb pro společenské, vzdělávací a liturgické účely považuje porota za vhodné; rovněž tak i princip přinesení nové soudobé vrstvy k historickému torzu. Odraz barokního prostoru ve vložené vysoce lesklé perforované kovové stropní desce dobře posiluje atmosféru prostoru, i když způsob uložení desky na sloupech vně stavby a její jednostranné vysunutí se porotě nejeví jako optimální.

Foto: eArch
1. cena ČKA (12 500 Kč): Nina Pevná – Polyfunkční komplex Plzeň  Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D. – FA ČVUT Praha

Hodnocení poroty: Bez ohledu na umístění stavby, respektive urbánního kontextu se porotě projekt líbí. Je natolik svůj, že má právo existovat v daném místě, bez hodnocení hodí-li se, či ne vzhledem k okolním vztahům. Předpokladem k naplnění výše zmíněného práva existence je dokonalá realizace vizuálních hodnot, kterými oplývá. To znamená, tak jak hovoří o použití programu, kterým je stvořen, tak se musí jevit i v samotném reálu, jinak by se mohl velmi snadno stát jen nepovedenou realizací, a tento fakt si musí autorka uvědomit při každém svém dalším podobném návrhu.

Foto: eArch
1. cena ČKA (12 500 Kč) a Zvláštní cena ArchiCAD: Filip Tittl – Vnitřní periferie Prahy, městské prostředí pro 20XX  doc. Ing. arch. Roman Koucký – FA ČVUT Praha

Hodnocení poroty: Autor na základě analýzy městského prostředí definuje obecné parametry pro koncentrované město. Výslednou vrstvenou strukturu aplikuje na bílá místa rozsáhlých ploch o velikosti částí městských čtvrtí v centrální části Prahy. Porota shledává tuto práci jako skvělou a přínosnou jak z hlediska trefného popisu současného stavu centrální části města, tak z hlediska aktuálního pohledu na způsob možného řešení nápravy.

Foto: eArch
1. cena ČKA (12 500 Kč) a Zvláštní cena Allplan: Jiří Žid – Obnova zchátralého Nového Města v Liberci  doc. Ing. arch. Zdeněk Fránek – FUA TU Liberec

Hodnocení poroty: Projekt zaceluje dnes hluché místo v srdci Liberce. Nové město, čtvrť s krásnou polohou sevřenou kopci a s výrazným geniem loci, citlivě doplňuje strukturou hmotově navazující na zbytky původní čtvrti. Zachovává drobné měřítko až pitoresknost čtvrti, přičemž zároveň úspěšně ověřuje využitelnost této struktury pro současné požadavky bydlení. Nová struktura nabízí velkou pestrost veřejných i soukromých městských prostor.

Čestné uznání poroty: Václav Odvárka – Objekty hromadné rekreace / Labská bouda doc. akad. arch. Jindřich Smetana – VŠUP Praha

Hodnocení poroty: Porota ocenila navrhované řešení, které je v současné době aktuální v rovině bourat – nebourat. Diplomant se zabývá problémem staveb, které vznikly v jiném politickém systému a ztratily tak vazbu na způsob využívání pro hromadnou rekreaci. Zachovává původní objekt pro jeho architektonickou hodnotu a hledá způsob nového smysluplného využití v řetězci horských chalup. Porota se shodla, že objekt je hodnotný a nemá se bourat.

Čestné uznání poroty: Ivo Pavlík – „Cesta“ Návrat obřadu rozloučení / Kříž – brána v poli Ing. arch. Jiří Buček – FUA TU Liberec

Hodnocení poroty: Diplomní projekt se zabývá problematikou rozloučení se se zemřelým v době, kdy tradiční pohřební rituály obvyklé na vesnici pohltil společenský vývoj. Hledá artefakty, které by vytvořily a evokovaly zamyšlení, co teď a co potom, se současným obnovením tradičních krajinných prvků, jako je kříž v krajině.

Čestné uznání poroty: Miroslav Strigáč – [myo] Tension Bridge - experimentálny most Bratislava  Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D. – FA ČVUT Praha

Hodnocení poroty: Jde o složitou konstrukci vyznívající ve své délce velmi čistě. Navržená makrostruktura s jistým vztahem k funkčnosti lidského těla. Mimo statickou polohu konstrukce jsou možné pohyby ve směru prodloužení, což umožňuje změnu vertikálního plavebního profilu.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři