Architektura /

Řešení nové budovy Západočeské galerie v Plzni | výsledky soutěže

Ve veřejné (kombinované) jednokolové architektonické soutěži zvítězil návrh architektonického týmu Kuba & Pilař architekti s.r.o.

Česká komora architektů , 5. 1. 2010

1. cena (1 mil. Kč) - Kuba & Pilař architekti s.r.o. – Akad. arch. Ladislav Kuba, Ing. MA. Tomáš Pilař

Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 

Z hodnocení poroty: Podle názoru poroty návrh nejkomplexněji splnil závazná kriteria soutěže. Představuje kvalitní architektonické řešení, které dobře reflektuje dynamiku současné doby a zapadá do daného kontextu.

Navržený objekt je koncipován jako pevný, tvarově čistý a jednoduchý kubus, za jehož vnějším transparentním pláštěm jsou umístěny čtyři na sobě postavené hranoly jednotlivých provozních částí. Zvolené řešení umožňuje dobře zkombinovat jednotlivé provozy s velkoryse pojatým, veřejným prostorem dvorany. Obvodový plášť navržený jako betonová stěna se skleněnými tvárnicemi s led diodami představuje zároveň atraktivní informační a mediální plochu.

Tvar půdorysu objektu vychází z uličních čar okolní zástavby a revokuje půdorysné a objemové stopy zbořeného činžovního domu. Urbanisticky úspěšně propojuje danou lokalitu s Křižíkovými sady a historický jádrem města a jeho zakotvení v prostoru jasně a přehledně definuje vztah k okolí a místu. Hmotově a výškově působní objekt příznivě a jeho vnější výraz představuje konstantní, ale nikoli konfliktní prvek v rámci ostatní zástavby.

Výstavní prostory jsou velkolepě dimenzované, jasně artikulované s využitím horního přirozeného osvětlení. Návrh se dobře vyrovná s obsáhlým provozním programem a logicky a citelně dokázal skloubit jeho jednotlivé části.

Zvolené konstrukční řešení je reálné, uvažované ekonomické náklady jsou srovnatelné se standardem, z kterého extrémně nevybočují.

Zvolené řešení představuje otevřený koncept, který umožňuje v další etapě projekt dopracovat, zejména z hlediska vylepšení provozních dispozic, tak i při konečné podobě transparentního obvodového pláště. Navržené schodiště v ústřední dvoraně představuje dle názoru poroty spíše rušivý výtvarný než nosný funkční prvek. K úvaze se nabízí připomenutí při nejmenším půdorysné stopy zbořeného kostela.

Podle jednomyslného názoru poroty tento projekt ze všech předložených návrhu nejlépe naplnil zadání soutěže tj. nalezení kvalitního a moderního řešení pro důstojné sídlo Západočeské galerie v kontextu historického města, které by zároveň sneslo srovnání s obdobnými kulturními stavbami širšího evropského regionu. 2. cena (600 tis. Kč) - Ing. arch. Lukrécia Lachmanová, Ing. arch. Marek Lachman

Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 

Z hodnocení poroty: Koncept „monolitu“ definovaného tvarem pozemku a doporučenou výškou a prořezaného resp. členěného na funkční celky byl v plejádě návrhu osamocený. Odpovídá místu měřítkem i proporcemi. Dispoziční řešení je přehledné, ukázněné, chybí vetší výstavní prostor. O obvodovém plášti s předsazeným hliníkovým stínícím pláštěm je možné pochybovat, v případě realizace jde však určitě o řešitelný problém. Návrh je schopný i poměrně dramatického vývoje při zachování základních zásad konceptu. 3. cena (400 tis. Kč) - Jaroslav Zima, Milan Bulva, Sabina Mešťanová, Jan Přikryl, Linda Audyová, Lukáš Kutílek

Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 

Z hodnocení poroty: Návrh se nepochybně opírá o důkladný průzkum lokality a snahu o celkové, jasnější vymezení veřejných prostor. (To je patrné i z doplňujícího doporučení na zástavbu některých proluk). Stavba je rozdělena do dvou oddělených objemů (provozně v podzemí propojených), získává tím intimnější měřítko se zjevnou snahou o sblížení s členitostí okolní městské tkáně. Průhled mezi stavbami vizuálně propojuje místo s historickými dominantami města. Vnější vzhled stavby se světlými povrchy,s vyváženou kompozicí plných a prosklených stěn, představuje velmi kvalitní řešení, zdůrazňující spíše klidné souznění s místem než jeho ovládnutí. Originální myšlenkou je vytvoření úzkého převýšeného prostoru „symbolické zvonice“ nad půdorysem zaniklého kostela a vyhlídková terasa v posledním podlaží. Porota rovněž ocenila snahu o propojení stavby s běžným životem města, její otevřenost v parteru (včetně myšlenky snížení části venkovního terénu, které umožňuje nahlížet do suterénních místností restaurátorských dílen.).

Provozně jsou všechny funkce plně uspokojeny, dovolují i variabilní uspořádání v budoucnu. Sporné se naopak zdá umístění sjezdu do podzemního parkoviště v prostoru, který by mel stavbu propojovat se sadovým okruhem. Odměna (200 tis. Kč) - Ing. arch. Martin Kusý, Ing. arch. Pavol Paňák, Ing. arch. Mária Michalič Kusá, Ing. arch. Viera Kusá, Ing. arch. Jana Paňáková, Ing. arch. Martin Kusý ml., Mgr. arch. Peter Kuchta

Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 

Z hodnocení poroty: Soutěžní návrh představuje jednotně koncipované a kultivované řešení, které v některých otázkách přináší nápaditá dílčí řešení. Mimořádně příznivé je promyšlené řešení nástupní osy vedené z boku kolem prezentovaných archeologických nálezu zbořeného kostela, které vytváří atraktivní bod zvolené koncepce. Vnitřní dispoziční řešení dobře naplňuje požadavky výstavního provozu. Slabinou návrhu je zvolené hmotové řešení, které v objemu a siluetě působí v daném prostředí spíše kolizně. Ne zcela domyšlená je představa obvodového pláště mléčně matovaných skleněných tvárnic. Odměna (200 tis. Kč) - Ing. arch. Martin Čeněk, Ing. arch. Petr Synovec, Ing. arch. Petra Hlaváčková

Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 

Z hodnocení poroty: Navržený objekt je koncipovaný jako hladký tvarově čistý kubus, který maximálně využívá zadaný pozemek. Přitom ponechává prostor nad základy kostela sv. Máří Magdalény volný a umožňuje jejich další využití. Vnější jednoduchost domu je vyvarována jeho vnitrní bohatostí, která je tvořena střídáním uzavřených a otevřených paralelních prostoru. Toto střídání vytváří zajímavé prostorové průhledy domem. Zvolené konstrukční řešení je reálné, návrh patří mezi objemově největší, a proto i ekonomicky nejnáročnější ve srovnání s jinými návrhy.

Porota dospěla k názoru, že začlenění objektu do urbanistických souvislostí místa a města je v jiných návrzích řešeno lépe. Odměna (150 tis. Kč) - Ing. arch. Vratislav Danda, Ing. arch. Pavel Ullmann, Ing. arch. Radovan Kupka, Ing. arch. Ondřej Smolík, Ing. arch. Jaromír Kosnar

Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 

Z hodnocení poroty: Navržený objekt tvoří betonový lichoběžníkový hranol, proříznutý dvěma prosklenými plochami, které s betonem kontrastují. Hmota návrhu náznakově uzavírá prstenec budov lemujících park. Porota ocenila navržené provozní řešení s velkorysou přízemní hmotou a vyřešeným provozem exponátu i návštěvníků. Zvolené konstrukční řešení je reálné, ekonomická náročnost srovnatelná s ostatními návrhy. Dle názoru poroty soutěžní návrh nedostatečně řeší otázky denního světla a jeho vlivu na psychickou pohodu návštěvníků. Odměna (150 tis. Kč) - MOBA Studio s.r.o. – Igor Kovačevič, Yvette Vašourková, Katerina Šrámková, Barbora Šimonová, Martin Neruda, Holopírková Lucie, Tereza Dufková

Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 

Z hodnocení poroty: Návrh přestavuje elementární tvar – krychle - jen výjimečně prolomený otvory. Abstraktní výraz žádá asketické dispozice – těchto dosahuje jen zdánlivě, dispozice jsou nedotažené a významně oslabují kvalitu celého návrhu. I tak, v případě realizace by návrh nutně dostál řadu významných změn, které by se rozhodně promítly i do fasád.Návrh významně překračuje doporučenou výšku.

Vyhlašovatel: Plzeňský kraj

Předmět soutěže: Předmětem soutěže bylo zpracování návrhu řešení nové budovy Západočeské galerie v prostoru „U Zvonu“ navazujícím na historické jádro města Plzně.

Termín konání: 30. 10. – 19. 12. 2009

Porota: Řádní členové poroty Václav Koubík Milan Chovanec Mgr. Roman Musil Ing. arch. Miloslav Michalec Doc. PhDr. Jiří Kotalík Prof. Ing. arch. Martin Rajniš Prof. Akad. soch. Stanislav Kolíbal Doc. PhDr. Petr Kratochvíl Ing. arch. Irena Fialová

Náhradníci poroty Jiří Struček Mgr. Václav Váchal Ing. arch. Petr Domanický Ing. arch. Ludvík Grym PhDr. Ivan Neumann Mgr. Martina Pachmanová, Ph.D. JUDr. PhDr. Jiří Plos

Počet odevzdaných návrhů: 92

Ceny a odměny celkem: 2 700 tis. Kč

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři