Architektura /

Stavba roku 2009 | Nominace odtajněny

Od čtvrtka 10.září 2009 je známo 15 finalistů, 15 staveb, které jsou stále ještě ve hře a mají tak stále šanci získat titul Stavba roku 2009. Oznámením nominací, které proběhlo v sídle Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na Václavském náměstí, bylo zároveň zahájeno hlasování veřejnosti.

Petr Vaněk , 13. 9. 2009

15 nominovaných 

SR 1   SR 3   SR 4  

SR 10   SR 14   SR 22  

SR 23   SR 26   SR 27  

SR 30   SR 33   SR 43  

SR 46   SR 54   SR 55  

 

Hlasování veřejnosti

Stavba, která získá nejvíce hlasů čtenářů obdrží Cenu veřejnosti. Navíc všichni SMS hlasující budou slosováni a výherce získá od společnosti Miele pračku Miele. Miele je generálním sponzorem galavečera stavitelství a architektury, v rámci něhož budou tituly Stavba roku 2009 slavnostně vyhlášeny 30.září 2009.

 

Pokud chcete hlasovat pomocí SMS, pošlete zprávu tvaru: SR X, kde X je číslo stavby, na číslo 731 350 683.

 

Mapa přihlášených staveb

Na této mapě je umístěno všech 55 staveb, které se do letošního 17.ročníku soutěže Stavba roku 2009 přihlásili...

Zobrazit místo STAVBA ROKU 2009 na větší mapě

legenda symbolů

Foto: eArch

všechny přihlášené stavby

Foto: eArch

stavby, které postoupily do II. kola

Foto: eArch

15 staveb nominovaných na titul Stavba roku 2090

 

 

Informace o soutěži STAVBA ROKU

Letos je to již sedmnácté, co se nejlepší stavby realizované na území České republiky za uplynulý rok (od června roku 2009 do května roku 2009) utkaly o prestižní cenu Stavba roku.   Statut soutěže i podmínky pro prezentované stavby jsou od prvopočátku historie soutěže zaměřeny především na nejlepší stavební realizace, bez rozlišení kategorií dle finančního objemu nebo druhu stavby.   Podmínky, které sleduje hodnotitelská porota složená z našich předních odborníků, jsou tradičně zaměřeny na kvalitu dokončených prací, kvalitu architektonického řešení a jeho zvládnutí dodavatelem stavby, spokojenost investora a uživatelů stavby.   Prestižní titul Stavba roku je každoročně udělován pěti stavbám, bez rozlišení pořadí, jako ohodnocení komplexní kvality dokončeného stavebního díla – architektury. Ocenění Stavba roku je připevněno v podobě plakety na stavbu. Nominované stavby, stavby, které dostaly ocenění jednotlivých vypisovatelů či cenu veřejnosti organizovanou na www.stavbaroku.cz a především nositelé titulu Stavba roku byly mnohokrát publikovány.   Sedmnáctileté období soutěže přineslo téměř devět set posuzovaných staveb a devět desítek staveb nesoucích titul Stavby roku. I letošní ročník je vypisován tradiční čtveřicí vypisovatelů: Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, ECONOMIÍ a.s. – časopisem Stavitel, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.  

Poslání soutěže

Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní českého stavitelství a architektury. Soutěž je vypsána na podporu kvalitní komplexní realizace stavebního díla, od hrubé stavby až po řemeslný detail. Je určena pro stavby realizované na území České republiky bez ohledu na státní příslušnost projektanta, architekta stavby a místo registrace realizátorských firem. Do soutěže mohou být přihlášena stavební díla ze všech oborů dokončená a uvedená do provozu nebo zkolaudovaná v období od června předcházejícího roku do května roku 2009.    

Kritéria hodnocení

Realizace přihlášené do soutěže posuzuje odborná porota jmenovaná na návrh rady programu, na její návrh rada a vypisovatelé ceny udělí. Jednotlivé stavby budou posuzovány zejména podle těchto kritérií:

architektonické vyznění díla a jeho celkový přínos kvalita a jakost stavebních prací vhodnost použití stavebních materiálů a výrobků a profesionalita v jejich stavebně realizačním zvládnutí celkové prostorové a funkční řešení díla začlenění stavebního díla do daného prostředí, včetně širších prostorových vztahů délka realizace a dosažená kvalita stavby ve vztahu k celkovým nákladům spokojenost stavebníka a uživatele, přijetí veřejností úroveň investorského záměru další kritéria (např. originálnost konstrukčního řešení, vliv stavby na ekologii prostředí, úspory energií atd.).

  Porota provede výběr staveb a jejich posouzení pro nominaci na titul Stavba roku a tituly Stavba roku a doporučí stavby pro udělení cen vypisovatelů a zvláštních cen.  

Ceny vypisovatelů

Cena časopisu Stavitel: za nejlepší stavebně architektonický detail Cena MPO: za nejlepší stavbu financovanou z veřejných prostředků Cena SPS: za nejlepší stavebně podnikatelský záměr Cena Nadace ABF za použitou inovaci a uplatněnou technologii

 

Zvláštní ceny

Cena primátora hl. m. Prahy, vybere Primátor hl. m. Prahy, ze staveb přihlášených do soutěže v hlavním městě za nejpřínosnější stavbu v rozvoji města. Cena ředitele Státního fondu rozvoje bydlení za nejlepší stavbu určenou pro bydlení. Cena předsedy Senátu Parlamentu ČR za stavbu sloužící veřejnému zájmu (byla v roce 2007 udělena poprvé). Cena ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury za dopravní infrastrukturu (byla poprvé udělena v roce 2008). Ceny ředitele Státního fondu životního prostředí za infrastrukturu a energetickou úspornost (bude v roce 2009 udělena poprvé). Cena Dewelopment News Awards za nejlepší developerský projekt (bude poprvé udělena v roce 2009) Cena veřejnosti organizovaná prostřednictvím tisku a internetu, v letošním roce od 10. 9. do 30. 9. 2009.

  

Výsledky soutěže – ceny a ocenění /podmínky soutěže/:

Pro nominaci na ocenění titulem STAVBA ROKU porota vybere nejvýše 15 staveb. Na titul STAVBA ROKU, bez rozlišení pořadí, je porotou vybráno nejvýše 5 staveb z nominovaných. Ceny vypisovatelů a zvláštní ceny se určí z nominovaných staveb. Porota je garantem odborného „předvýběru“.   V letošním 17. ročníku soutěže bylo přihlášeno 55 staveb, 28 staveb postoupilo do druhého kola soutěže. Tyto stavby porota osobně navštívila a provedla důkladnou prohlídku stavby. Dne 10. 9. 2009 bude v nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství vyhlášeno 15 nominací na titul Stavba roku, nominace na zvláštní ceny a ceny vypisovatelů.  

Složení poroty soutěže Stavba roku 2009

Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc. – předsedkyně poroty Ing. Tomáš Chromý Ing. Miloslav Mašek, CSc. Ing. Ladislav Vaněk

Doc. Ing. František Kulhánek, CSc. Ing. arch. Jiří Vasiluk, CSc. Doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc. Tajemnice poroty: Mgr. Daniela Pavlíčková Manažerka soutěže: Pavla Klocová  

Vyhlášení vítězů

Dne 30. 9. 2009 bude na pražském Žofíně u příležitosti 3. ročníku Dnů stavitelství a architektury, který je připravován jako samostatná akce všech nevládních organizací ve stavebnictví sdružených v SIA ČR – Radě výstavby, uděleno 5 titulů STAVBA ROKU, bez rozlišení pořadí, zvláštní ceny a Cena veřejnosti.

Klíčová slova:

Stavba roku Stavba roku 2009

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři