Architektura / občanské stavby

Stavba roku 2014: CEITEC - Středoevropský technologický institut

Pátou stavbou, která zaujala porotu i hlasující veřejnost v soutěži Stavba roku 2014, je vědecké centrum v oblasti pokročilých materiálů a věd o živé přírodě se špičkovým zázemím a podmínkami pro nejlepší vědecké pracovníky. CEITEC je integrální součást kampusu Masarykovy univerzity a je ukázkou špičkové high-tech architektury pro high-tech výzkum.

EARCH.CZ , 31. 10. 2014

CEITEC je vědecké centrum v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých technologií, jehož hlavním posláním je vybudování významného evropského centra vědy a vzdělanosti se špičkovým zázemím a podmínkami pro nejlepší vědecké pracovníky. Stavba CEITEC je umístěna v areálu Univerzitního kampusu Masarykovy univerzity. Centrum je složeno ze dvou objektů - A 26 a A35.

Pavilon A26 má charakter typického pavilonu Univerzitního kampusu s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími. Ve všech podlažích jsou navrženy pracovny a laboratoře a jejich hygienické zázemí. Technické zázemí pavilonu se nachází především v 1. podzemním podlaží. Podzemní podlaží je rozšířeno směrem ke stávajícím sportovním halám o prostor, ve kterém je umístěn výzkumný skleník a růstové klimatické komory (fytotrony) se zázemím.

Pavilon A35 o čtyřech podlažích (2. PP, 1. PP, 1. NP, 2. NP) s plochou střechou má v půdorysu atypický eliptický tvar s vnitřním zastřešeným atriem, které tvoří od 1. PP do 2. NP komunikační a společenské centrum objektu. Prostory pavilonu slouží k umístění výzkumných laboratoří, pracoven a patřičného hygienického a technického zázemí. Hlavní vstup do pavilonu A35 je na úrovni 1. PP (díky vhodné konfiguraci terénu je větší část 1. PP nad úrovní okolního terénu, pouze jižní část objektu výškově navazuje na stávající výškovou úroveň Univerzitního kampusu).

Podzemní podlaží (1. PP a 2. PP) jsou oproti půdorysné stopě nadzemních podlaží rozšířena a tvoří zázemí pro specifická výzkumná centra - magnetickou rezonanci ve východní části a elektronovou mikroskopii v části západní. Tato poloha byla zvolena s ohledem na minimalizaci rušivých vlivů okolí. V centrální části ve 2. PP a 3. PP se nachází technologické centrum objektu (strojovna vzduchotechniky a chlazení, transformovna, rozvodna NN).  

KONSTRUKČNÍ ŘESENÍ - PAVILON A26

Základní nosná konstrukce objektu A26 je navržena jako kombinace železobetonové a ocelové konstrukce. Podzemní podlaží je řešeno jako betonová konstrukce, nadzemní podlaží jako ocelový skelet. Některé ocelové sloupy jsou z důvodu požární odolnosti vylity betonovou směsí a vyztuženy výztuží. Strop 1. PP je proveden jako železobetonová deska tvořící kotevní úroveň pro zakotvení ocelové nosné konstrukce.

Stropní konstrukce v nadzemních podlažích je tvořena ocelovými prvky s vloženým trapézovým plechem a vybetonovanou deskou. Hlavní schodiště objektu i venkovní úniková schodiště jsou ocelová a spojují všechna podlaží a střechu objektu. Obvodový plášť objektu je navržen z prosklené systémové hliníkové blokové fasády s vloženými okny. Vnější obklad obvodového pláště je navržen provětrávaný, montovaný z keramických tvarovek či kovových kazet.

KONSTRUKČNÍ ŘESENÍ - PAVILON A35

Základní nosná konstrukce celého objektu je navržena jako železobetonová monolitická. Základová deska z vodostavebního betonu je uložena na piloty. Stropní monolitické desky jsou podporovány železobetonovými sloupy a stěnami. Pouze směrem k vnitřnímu atriu jsou použity sloupy ocelové pro jejich větší subtilnost. Po obvodu stropních desek je proveden železobetonový trám jako součást stropní desky.

Stropní desky nad 1. NP a 2.NP jsou v části nad vstupním prostorem propojeny ocelovými příhradami z důvodu požadavku na větší subtilnost konstrukce.

Obvodový plášť elipsy je tvořen průběžnými hliníkovými pásovými okny s předvěšeným odvětraným fasádním pláštěm tvořeným hliníkovým profilovaným plechem v přírodní povrchové úpravě.

Po obvodu celého objektu je situovaná ocelová konstrukce pro nesení nerezové sítě sloužící k pnutí popínavých rostlin, které jsou důležitou součástí kompozice objektu. Součástí této "klece" je i markýza nad hlavním vstupem opatřená předepjatou membránou.

Vnitřní atrium objektu probíhá od vstupního (1. PP) do druhého nadzemního podlaží a je zastřešeno proskleným světlíkem. Základní geometrie konstrukce je vrchlík rotačního elipsoidu (sféroidu). Délka hlavních os je 61,6 m a 29 m, výška vrchlíku je 3 m. Nosná konstrukce je tvořena příčným systémem obloukových trubkových vazníků a podélným systémem vaznic. Nosná konstrukce je po obvodu kotvena do eliptického ,,límce“ železobetonového skeletu. Na nosnou ocelovou konstrukci je upevněn sloupko-příčkový fasádní rastr. Zasklení světlíku je transparentními trojskly ESG/ESG/VSG, spáry zasklení jsou z exterieru uzavřeny silikonovým tmelem. Pro požární větrání atria, ale i pro běžné denní provětrávání jsou do světlíku vložena otevíravá okenní křídla ovládaná elektromotory. Použitím vhodné skladby sklel, systému otvírek a přívodních kanálů čerstvého vzduchu vedoucích pod objektem je zajištěno příjemné klima v atriu s minimalizací energetické náročnosti. Pro provětrávání atria je rovněž využit "odpadní" vzduch s kanceláří po obvodu, tedy vzduch o vhodné teplotě.

Vnitřní fasáda atria je tvořena prosklenými částmi s vloženými akustickými pásy tvořenými hliníkovým tahokovem a truhlářským obkladem. Ztužující betonové stěny probíhající na celou výšku atria jsou řešeny v pohledovém betonu, před kterým bude osazena nerezová síť pro interierovou zeleň.

V atriu jsou umístěna dvě hlavní vnitřní ocelová dvouramenná schodiště se skleněnými stupni a zábradlím. Schodiště jsou vetknuta do stropní desky, na straně podesty není použita žádná podpora. Rovněž i použité materiály a jejich úprava (sklo, nerezové prvky, nátěr bílým lesklým lakem) podporují subtilnost a vzdušnost celé konstrukce.  

Ve 2. NP protíná vnitřní atrium komunikační lávka, která přímo navazuje na jednu z hlavních os areálu. Ocelová nosná konstrukce lávky je uložená pomocí konzol na vnitřní hrany železobetonové stropní desky. Staticky lávka působí jako prostý nosník o jednom poli rozpětí 18 m. Zábradlí lávky je skleněné, navazuje na zábradlí schodišť. Nosná konstrukce je obložena bílým skruženým Corianem, toto řešení opět podporuje vzdušnost prostoru.

Výtahové šachty jsou kruhového průřezu, jejich nosná konstrukce zároveň podpírá i stropní desky. Obklad je tvořen opět Corianem. Průnik hmoty výtahových šachet stropní deskou je odlehčen mezerou v podhledu a vloženým pochůzím sklem v podlaze.

UŽIVATELSKÁ NÁPLŇ

V objektu A26 jsou situovány výzkumné skupiny Genomiky a proteomiky rostlinných systémů. Podzemní část objektu je propojena s výzkumným skleníkem a sálem s růstovýmu komorami - fytotrony. Na střeše objektu jsou umístěny pěstební plochy.

Další náplň objektu tvoří "standardní" laboratoře a pracovny na vysoké technologické úrovni vytvářející potřebné zázemí a podhoubí špičkového výzkumu.

Objekt A35 je připraven pro výzkumné skupiny Strukturní biologie (která mimo jiné zahrnuje i high-tech pracoviště kryo-elektronové mikroskopie a tomografie, labortoř RTG krystalografie, laboratoře nanobiotechnologie, biomolekulární interakce), Molekulární medicíny a Centra neurověd (s pracovišti magnetické rezonance a stíněnými výzkumnými laboratořemi).

  • Autoři: Jaromír Černý, Karel Tuza, Petr Uhlíř
  • Ateliér: A PLUS a. s.
  • Země: Česká republika
  • Generální dodavatel: KONSIT a. s.
  • Město: Brno - Bohunice
  • Ulice, číslo: Kamenice 753/5
  • Suma: 421 854 000.00
  • Měna: CZK
  • Realizace: 2014
  • Jiří Babánek, Jiří Ducháček, Marek Focher, Petr Hrabovský, Pavel Hrůza, Jitka Nováková, Petr Ondráček, Klára Steinhauserová; Partneři: PAK - Projekční architektonická kancelář spol. s r.o.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři