Architektura / občanské stavby

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 25

Areál soukromé akademie STING se nachází v okrajové části Brna s plochami pro bydlení, okolní zástavbu tvoří převážně nízkopodlažní rodinné či bytové domy. Parcela určená pro návrh objektu z jižní strany přiléhá ke stávající budově akademie, ze severu sousedí s pozemkem s jednopodlažním rodinným domem. Západní hranice parcely sousedí se zahradami, východní hrana je tvořena obslužnou komunikací a přístupovým chodníkem.

EARCH.CZ , 14. 3. 2011

ZADÁNÍ

Zpracování architektonického návrhu novostavby vysokoškolského objektu pro soukromou akademii STING v Brně Jundrově.

KONCEPT ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Areál soukromé akademie STING se nachází v okrajové části Brna s plochami pro bydlení, okolní zástavbu tvoří převážně nízkopodlažní rodinné či bytové domy. Parcela určená pro návrh objektu z jižní strany přiléhá ke stávající budově akademie, ze severu sousedí s pozemkem s jednopodlažním rodinným domem. Západní hranice parcely sousedí se zahradami, východní hrana je tvořena obslužnou komunikací a přístupovým chodníkem. Výhled do okolí nabízí západní a severní strana. Vzhledem k výše uvedeným faktorům je zvolen atriový charakter budovy, kde navržený objekt z východu dodržuje uliční čáru a navazuje na stávající budovu svou polohou i výškou. Ze severní strany je třípodlažní budova odsazena od parcely tak, aby nedocházelo k zastínění sousedících rodinných domů a jejich zahrad. Z ulice se budova tváří nenápadně, uživatelům objektu se otevírá až v atriu, přístupném průchodem mezi stávající budovou akademie a navrženou stavbou.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Stávající nárožní objekt akademie půdorysného tvaru L, otevřeného směrem k severozápadu, nabídl myšlenku navázat novou budovou a vytvořit půdorysný tvar U s vnitřním atriem otevřeným k západu. Navržená budova sleduje severní hranici parcely téměř v celé délce, tím chrání dvůr od severu. Přístup je možný pouze z krátké východní strany, aby tedy nedocházelo ke kolizi dopravy a pěších, je zvolen vjezd do částečně zapuštěných garáží z ulice. Naopak hlavní vchod je umístěn v atriu, čímž vznikl dostatečně velký a reprezentativní vstupní předprostor, přístupný průchodem mezi starou a navrženou budovou. Z hlediska komunikačního dostavba spojuje jižní křídlo staré budovy s aulou a východní křídlo propojuje v úrovni prvního patra přemostěním krátkým krčkem s hlavní budovou. Z pohledu půdorysu tvoří komunikace stávající a nové budovy uzavřený kruh obíhající atrium. Bezbariérovost je zajištěna výtahem procházejícím z garáží do nejvyššího podlaží. Atrium je doplněno zelenou pochozí střechou nad aulou, tvořící zahradu a odpočinkovou plochu pro uživatele. Zahrada je přístupná z prvního nadzemního podlaží a ze vstupního předprostoru rampou. Osvětlení je zajištěno dostatečným množstvím oken, orientace na všechny světové strany pro různé využití učeben. Severně orientované pro PC učebny apod. ostatní učebny univerzálního charakteru. Schodiště a hala jsou prosvětleny vrchním světlíkem, stejně jako učebny v posledním podlaží.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři