Novinky a názory / historie a teorie

Kniha INSTIGATIONS

Nedávno sme prežili očakávaný koniec sveta, aj hurhaj okolo neho. Pod názvom Čo robiť po konci sveta vyšla v českých Lidových novinách recenzia knihy od viacerých autorov Tři svíce za budoucnost, jej usporiadateľom je takisto Václav Cílek.

Imro Vaško , 16. 5. 2013

Autor recenzie Petr Zídek okrem iného uvádza: „Ekonomická recesia a politický marazmus podporili pesimizmus, s ktorým západná civilizácia v posledných desaťročiach reflektuje sama seba. To, že dnešný životný štýl a úroveň blahobytu nie sú udržateľné, sa pokladá skoro za banalitu, ktorú netreba ďa lej objasňovať.“

Reflektívna misia re-imaginatívnosti a konštruovania lepších budúcností

Kreatívna imaginatívnosť sa nezakladá len na intuícii jednotlivcov. Jednou z úloh vzdelávania v navrhovaní je napomáhanie získavaniu nástrojov, techník a metód umožňujúcich nadobúdanie imaginácie. Zároveň sa však navrhovacie módy a praxe konfrontujú aj s výzvami našich dnešných spoločností. Spoločenský záväzok dokonalého navrhovania je aj jadrom vyučovacieho procesu na Harvard University Graduate School of Design. 560-stranová paperbacková „tehla – publikácia – almanach – biblia…” INSTIGATIONS engaging architecture landscape and the city (PODNECOVANIE zapájania architektúry krajiny a mesta) s kódom GSD075 vydaná v minulom roku švajčiarskym vydavateľstvom Lars Müller Publishers, prezidentom a spoločníkmi Harvard College a editovaná Mohsenom Mostafavim a Petrom Christensenom pri príležitosti 75. výročia založenia Harvard University Graduate School of Design (1936) je vynikajúcim materializovaným dôkazom inteligencie, dôležitosti a potenciálu profesie a disciplíny „architekt” a „architektúra”.

Táto knižka celebruje 75 rokov GSD a je prezentáciou epizód jej bohatej histórie. Spolu so selektívnymi pohľadmi na súčasné a budúce línie vyučovania a výskumu PODNECOVANIE prezrádza konštantnú osciláciu medzi pragmatickými realitami a imagináciami doteraz nezrealizovaného ideálu, ktorý je podstatou navrhovania a ktorého reflektovanie je demonštrované sériami ideí, projektov a praxí.

Výročia ponúkajú príležitosť na úvahy o minulosti ako o hovorcovi prítomnosti a budúcnosti, zdieľajúceho premýšľania o tom, čo príde. Pre harvardskú školu architektúry to znamená zvýraznenie série agentov – ľudí, udalostí, objektov a ideí tvoriacich sedemdesiatpäťročnú kolektívnu pamäť bohatej histórie inštitúcie, zaostrujúcu svoj pohľad do dnešnej a zajtrajšej praxe. Preto nie je prekvapujúce, že takéto znovuobjavovanie nabáda k „fresh“ premýšľaniu nového smerovania a iniciatív, ktoré prezentuje aj táto knižka. Kúzlenie obsiahleho množstva tisícov absolventov, stoviek učiteľov a zamestnancov a dvoch domovov (Boston) môže spôsobiť riziko homogenizovania histórie charakterizovanej konzistentnou a trvalou heterogenitou a multiplicitou.

Provokatívne reflexie na súčasné trajektórie vyučovania a výskumu sú obohacujúce svojimi porovnávaniami so znova testovaným historickým kontextom. Znova si predstavovanie lepších budúcností je aj mottom úvodnej obsiahlej štúdie súčasného dekana GSD, iránsko-amerického architekta a vzdelávateľa, bývalého šéfa škôl architektúry na Cornell University a Architecture Associaton Mohsena Mostafaviho. V druhom úvodnom texte Správy: prezentovanie histórie školy a GSD Peter Christensen analyzuje koncepciu stratégie výskumu a realizácie prípravy stavby „výstavy“ GSD 075 a „knihy“ INSTIGATIONS premyslenou inštitucionálnou históriou, ktorá mení zaužívané prístupy prezentácie zozbieraných a katalogizovaných dokumentov na novo premýšľané historické medzníky udalostí, zvraty, konflikty a odkazy.

Štruktúra výstavy a knihy tak následne sleduje túto ambicióznu líniu mapovania bodov porušení, zlyhávaní, pochybností a rozmazávaní cez matricu troch inštitúcií (departmentov) architektúry na GSD: Architektúry (Architecture), Krajiny (Landscape Architecture) a Urbánneho plánovania a dizajnu (Urban Planning and Design) so všetkými z toho vyplývajúcimi problematickými aspektmi delenia profesie. Šesť obsiahlych kapitol na rozsiahlom priestore kolážovito kombinuje a strihá paralelné informácie a dokumenty tejto zaujímavej a dôležitej komplexnej histórie.

Kapitoly s názvami Dizajn ako výskum (Design as Research), Dizajn ako kritika (Design as Critique), Mesto a prostredie ako proces (City and Environment as Process), Mesto a prostredie ako forma (City and Environment as Form), Kontinuálna škola (The Continious Institution) a Meniaca sa škola (The shifting Institution) sú pre každého čitateľa zaujímajúceho sa o architektonické školstvo „správami“ o súčasnosti a budúcnosti akademického vzdelávania v architektúre. GSD ako jedna z najkvalitnejších a najrešpektovanejších novodobých škôl architektúry tak prostredníctvom PODNECOVANIA nastavuje nový systém skladania problematiky, informácií a impulzov do obrazu imaginácie a konštruovania budúceho.

Dizajn knihy odvolávajúci sa na Koolhaasovu legendárnu publikáciu S, M, L, XL tvorí množstvo preklikávaných zložiek pôvodných a originálnych textov a manifestov, inštitucionálnych udalostí, školských výsledkov, prezentácií a aktivít..., ktorých mnohoznačné čítanie nie je možné v kontinuálnej časovej osi a oddelenej logike odborných kategórií profesie a výskumu, ale v priečnych rezoch prepájania rôznorodostí. PODNECOVANIE sa tak stáva inšpiratívnou a porovnávajúcou platformou aj pre naše lokálne prostredia a výročia – 75 rokov Fakulty architektúry na STU a 50+ výročie Katedry architektonickej tvorby na VŠVU –, ktoré tak majú vynikajúcu príležitosť reflektovať porovnateľné a neporovnateľné re-histórie a re-imaginácie.

INSTIGATIONS engaging architecture landscape and the city. Ed. Mohsen Mostafavi a Peter Christensen. Zürich, Lars Müller Publishers 2012. 560 s. ISBN 978-3-03748- 3078

Klíčová slova:

recenze + arch

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři