Novinky a názory / zprávy

Praha 6 vykácí stromy z veřejného prostoru

Radnice Prahy 6 otáčí kormidlo: povoluje vykácet 40 % vzrostlých stromů v parku v Thákurově ulici. Rozhodnutí, které má umožnit vykácení více než třetiny parku v dejvické Thákurově ulici, vydal v únoru tohoto roku odbor životního prostředí Prahy 6. Uplynuly přitom pouze dva roky od chvíle, kdy radnice Prahy 6 prohlásila, že v parku dovolí pokácet jen tři stromy.

EARCH.CZ , 10. 3. 2011

Proti vykácení parku se vyslovilo několik dendrologických kapacit a občanská sdružení již několik let marně požadují zpracování koncepce, která by zaručila obnovu a zachování parku. Kácení prosazuje Technická správa komunikací hlavního města Prahy zřejmě proto, že péči o park zanedbala a kácení je jednodušší než ošetření osmdesátiletých lip. Podle Arniky tak hrozí, že park může během pár let zmizet a změnit se na parkoviště.

„V posledních více než 4 letech se v parku vykácelo celkem 7 stromů. Nebýt intervence České inspekce životního prostředí, Technická správa komunikací by místo nich nic nevysadila. Obáváme se, že tento trend bude pokračovat,“ říká mluvčí Arniky Zora Kasiková. Navíc existuje studie, zpracovaná na žádost radnice v roce 2005, jež počítá s odstraněním 2 vnějších stromořadí, na jejichž místě by vznikla nová parkovací místa. Ačkoliv o tomto plánu dnes radnice otevřeně nehovoří, odstranění 12 vzrostlých stromů z parku mu nahrává. „Namísto komplexního přístupu se různá rozhodnutí o kácení střídají se sliby, že koncepce vznikne a park bude zachován. Náhradní výsadby ale vznikají ad hoc a neexistuje záruka, že aleje v Thákurově ulici zůstanou,“ zdůraznila Zora Kasiková z Arniky.

Správní řízení, v němž Technická správa komunikací původně prosazovala plošné vykácení celého parku až na jediný strom, se vleče už více než 3 roky. Bylo v něm zpracováno už celkem 13 znaleckých posudků, což je naprosto nezvyklé množství. Zatímco posudky zpracované na objednávku TSK doporučují park vykácet, ostatní jsou spíše pro zachování stromů a pokud navrhují kácení, tak jen u několika nemocných či usychajících stromů. I přes enormní úsilí českých kapacit v oboru dendrologie se však kauza nevyvíjí dobrým směrem. Ekologická újma, která by vznikla vykácením 12 stromů povolených ke kácení napadeným rozhodnutím, činí dle znaleckého posudku Agentury ochrany přírody a krajiny z roku 2008 téměř 8,39 milionů korun.

Například posudek, který nechala TSK zpracovat vloni a který měl prokázat nebezpečí vyvrácení stromů za silných vichřic, považuje Marie Jelínková z občanského sdružení Tilia Thákurova za účelový: „Stromy bez újmy odolaly i orkánům Kyrill v roce 2007 a Emma v roce 2008. Tento argument měl sloužit ke zdůvodnění teze, že stromy v ulici jsou nebezpečné a měly by se preventivně pokácet,“ říká Marie Jelínková a dodává: „Těžko pak lze uvěřit tomu, že TSK nesměřuje k přípravě půdy pro zbytečný, nákladný a před lidmi utajovaný projekt proměny parku ve velkou stavební akci“.

Několik odborných posudků, včetně těch zpracovaných na žádost radnice nebo TSK, uvedlo jako důvod horšího stavu některých stromů dlouhodobé zanedbání péče o ně. „Od chvíle, kdy poprvé zazněla myšlenka na vykácení parku, prosazujeme, aby Technická správa komunikací zpracovala dlouhodobý plán péče a obnovy parku, což také TSK na uspořádaném konciliu přislíbila. K významu této zeleně, která plní jak funkci uličního stromořadí, tak parku s vnitřním prostředím, se měla také přihlásit městská část, a to převedením zeleně do vlastní správy, jak ostatně navrhuje strategie magistrátu. Dnes je situace taková, že plán péče neexistuje, záruky, že nedojde k vymístění dřevin, končí s pětiletou nařízenou následnou péčí a má se znovu kácet,“ říká Ing. Jakub Esterka ze sdružení Arnika.

Většina odborníků se ve svých závěrech shoduje na tom, že park je sice zanedbaný, ale stromy zatím nejsou na konci své životnosti a při pravidelné péči mohou zkrášlovat ulici ještě mnoho let. Mezitím může TSK připravit řádný plán péče a obnovy parku. V parku bylo při jeho vzniku původně 52 stromů, dnes zde roste 29 původních osmdesátiletých lip a 21 stromů nově vysazených v posledních letech.

Nahodilé výsadby mladých stromů jednak dlouho nenahradí vzrostlé lípy a navíc jim hrozí po několika letech beztrestné odstranění. Po pěti letech povinné péče o náhradní výsadby může přijít jejich vykácení, neboť obvod jejich kmenů nebude dosahovat 80 cm a pokud nebude přijata novela vyhlášky, budou moci být vykáceny bez povolení.

Poznámky a další informace:

Alej v Thákurově ulici – vývoj kauzy Čtyřřadá lipová alej těsně přiléhající k rušné Evropské třídě tvoří park, jenž vznikl ve dvacátých letech minulého století spolu s výstavbou činžovních domů v Dejvicích jako součást urbanistické koncepce architekta Antonína Engela. Novou výstavbu doplňoval souvislý zelený pás od Evropské třídy až k viaduktu v Bubenči a jeho součástí byly i dvakrát dvě řady lip stříbrných - celkem 54 stromů. Za více než osmdesát let se park ale významně změnil. Stromů ubylo, mezi vnějšími řadami lip navíc parkují automobily - v sedmdesátých letech minulého století byl park výrazně zúžen vyasfaltováním pásů na jeho okrajích. Až do dnešní doby pak docházelo k poškozování stromů bez výraznější péče o ně a bez nutné obnovy alejí.

V listopadu 2007 požádala Technická správa komunikací o souhlas s vykácením celého parku s výjimkou jediného stromu. Protože rok před tím bylo její žádosti o povolení k pokácení šesti stromů bez problémů vyhověno, ani ji nestihla sankce za vykácení sedmi místo šesti povolených stromů, nepočítala s komplikacemi. Občané však pochopili, že takto park během několika let nenávratně zmizí. Nadto zjistili, že MČ Praha 6 si nechala v r. 2005 vypracovat studii nového řešení Zeleného pásu v Thákurově ul. počítající s vykácením čtyřřadé lipové aleje, v níž je v rámci nákladného projektu (cca 12 milionů Kč) stavebních úprav počítáno s rozšířením parkovacích stání a výsadbou pouhých dvou řad stromů menšího vzrůstu. 

V roce 2008 založili občané sdružení na obranu aleje a sepsali petici, v níž požadovali zachování aleje a zveřejnění plánů města s tímto parkem. Petice, kterou během pár dní podepsalo více než 1500 místních obyvatel i dalších milovníků této krásné aleje, byla předána radnici Prahy 6 na konci srpna 2008.

Mezitím TSK zadala provedení tahových zkoušek na odolnost proti rozlomení či vývratu při 150procentním orkánu u posledního a nejkrásnějšího stromu v aleji. Na jejich základě rozšířila žádost o povolení kácení i na tento poslední strom v aleji. V srpnu 2008 v reakci na petiční akci nechala radnice Prahy 6 vhazovat znepokojeným občanům do poštovních schránek leták, v němž je vyzývala, aby ji podpořili ve snaze o záchranu stromů v Thákurově ulici – za nezachranitelné dle posudků označovala pouze tři stromy. Leták naprosto nesmyslně obviňoval Arniku z toho, že usiluje o vykácení 6 stromů v parku. 

V říjnu 2008 povolil odbor dopravy a životního prostředí Prahy 6 vykácet 3 stromy. Občanská sdružení se proti tomu odvolala, protože úřad ani TSK nepředložili žádnou koncepci obnovy parku a náhradní výsadba byla nedostatečná. V květnu 2009 Magistrát hl. m. Prahy rozhodnutí zrušil a věc vrátil na Prahu 6 k dalšímu řízení.

V únoru 2011 vydala Praha 6 nové povolení, tentokrát ke kácení 12 stromů, tedy více než třetiny vzrostlých stromů v parku. Agentura ochrany přírody a krajiny spočítala, že vykácením těchto 12 stromů by vznikla ekologická újma dosazující téměř 8 390 000 Kč. Občanská sdružení se proti kácení opět odvolala.

* O chybějící vyhlášce více například v této zprávě více zde.

Podrobnosti o aleji v Thákurově ulici včetně dostupných odborných posudků viz stránky Arniky zde.

Stránky věnované zeleni v Praze zde.

Stránky kampaně Zachraňme stromy zde.

Klíčová slova:

Praha Dejvice

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři