Novinky a názory / zprávy

Stanovisko ČKA k zamýšlené výstavbě otáčivého hlediště v zahradě zámku v Českém Krumlově

Česká komora architektů se znepokojením sleduje vývoj událostí kolem otáčivého hlediště v Českém Krumlově. Komora kvituje skutečnost, že město České Budějovice, které je zřizovatelem Jihočeského divadla, plánuje vypsat na návrh nového otáčivého hlediště mezinárodní architektonickou soutěž. ČKA však zároveň podporuje názory předních odborníků, mezi něž patří zástupci organizace ICOMOS, děkan FA ČVUT Ladislav Lábus či významný architekt a pedagog pražské AVU Emil Přikryl, že vypsání architektonické soutěže ve stávající lokalitě „točny“ by znamenalo další fatální zásah do komplexu jedinečné barokní zámecké zahrady.

EARCH.CZ , 14. 5. 2015

Historická barokní zahrada českokrumlovského zámku je zcela jedinečnou památkou zahradní architektury a významnou součástí celku, zapsaného na Seznamu přírodního a kulturního světového dědictví UNESCO. Umístění otáčivého hlediště venkovní scény do této zahrady znamenalo v padesátých letech minulého století její zásadní znehodnocení; tento čin byl naposledy nešťastně potvrzen začátkem devadesátých let minulého století. Česká komora architektů (ČKA) se domnívá, že by bylo nesmyslné opakovat tyto chyby minulosti – žádoucí je naopak využít příležitosti, kdy je stávající objekt otáčivého hlediště nutné demontovat, k rehabilitaci tohoto unikátního díla krajinářské architektury, jež by byla bezpochybným přínosem pro vlastní zámecký areál i město Český Krumlov.

Scéna Jihočeského divadla s otáčivým hledištěm může v Českém Krumlově zůstat, aniž by se tak stalo za cenu dalšího fatálního zásahu do komplexu jedinečné barokní zámecké zahrady – dokazují to i výsledky studentské soutěže, vypsané v roce 2012 Fakultou architektury ČVUT v Praze. Aktuálně připravovaná soutěž, jejímž vypisovatelem je město České Budějovice, jako zřizovatel Jihočeského divadla, by měla prověřit různá řešení a vhodná umístění nové scény s otáčivým hledištěm mimo zámeckou zahradu, bez jejího znehodnocení, jež by mohlo vést až k vyškrtnutí města Český Krumlov ze Seznamu přírodního a kulturního světového dědictví UNESCO.

ČKA podporuje architektonické soutěže, zejména pokud se jedná o tak významné veřejné zakázky, jakou je i případná výstavba nové divadelní scény v Českém Krumlově – v takovýchto případech nabízí ČKA vypisovatelům podporu při přípravě kvalitních soutěžních podmínek i vlastní organizaci soutěže. Komora však považuje za nesmyslné a z hlediska vlastní soutěže i z hlediska nakládání s veřejnými prostředky za kontraproduktivní připravovat soutěž na jakékoliv místo v rámci historické zahrady českokrumlovského zámku.

Domníváme se, že nejde vůbec o jakýsi spor památkové péče na straně jedné a takzvané živé kultury na straně druhé. Jde o zcela zásadní otázku po naší kulturnosti, spočívající i ve schopnosti reflektovat a vážit si hodnot, které jsme zdědili po předchozích generacích.

ČKA vyjadřuje tímto stanoviskem jednoznačný nesouhlas s potvrzením umístění otáčivého hlediště venkovní scény Jihočeského divadla v zámecké zahradě v Českém Krumlově a vyzývá k respektu k nevyčíslitelnému významu této památky.

Ivan Plicka, předseda

ČKA O ČESKÉ KOMOŘE ARCHITEKTŮ ČKAje samosprávným profesním sdružením s přeneseným výkonem státní správy, které bylo zřízeno zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu profese autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ČKA nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR.

www.cka.cz

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 14. 5. 2015
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři