Technologie / IT

3. díl seriálu Reprografie pro architekty: Náležitosti výkresového listu

Při tvorbě výkresového listu je vhodné splňovat požadavky obsažené v technických normách, které doporučuje i Copy General.

Michal Čermák , 6. 9. 2011

POŽADAVKY NOREM NA PODOBU VÝKRESOVÝCH LISTŮ

Technické normy zabývající se podobou technické dokumentace stanovují mj. standardní vlastnosti prvků výkresového listu, které ho identifikují a umožňují snadnou orientaci v něm. Mezi tyto prvky – náležitosti výkresového listu – patří například:

- popisové pole – informační tabulka, která musí být na každém výkresu; umísťuje se do pravého dolního rohu kreslicí plochy, šířka popisového pole může být maximálně 170 mm

- rámeček čistého (oříznutého) formátu (rámeček řezání) – je tvořený souvislou tenkou čarou, vymezuje konečný formát výkresové¬ho listu;

- rámeček kreslicí plochy – je tvořený souvislou tlustou čarou a umístěný tak, aby po oříznutí výkresu vznikl vlevo okraj 20 mm a dole, vpravo a nahoře okraj 10 mm (o oblasti mezi rámečkem oříznutého formátu a rámečkem kreslicí plochy hovoří norma jako o lemu);

- souřadnicová síť – je tvořená myšlenými přímkami, které jsou naznačené úsečkami v lemu; usnadňuje orientaci a určení polohy ob¬jektů na výkresu; dělí kreslicí plochu na pole ve vodorovném směru označená velkými písmeny latinské abecedy a ve svislém směru arabskými číslicemi, počátek sítě v rohu listu, který je protilehlý rohu, ve kterém je popisové pole; písmena i číslice se kreslí tenkou čarou, mají velikost 3,5 mm, zapisují se do polí o velikosti 50 × 5 mm (pole se rozmísťují od středicích značek směrem ke krajům) rozmístěných kolem celé kreslicí plochy (u formátu A4 jen nahoře a vpravo);

- ořezové značky – značky pro naznačení, kde se má provést fyzický ořez výkresu, umísťují se do každého rohu rámečku čistého for¬mátu, kreslí se plnou čárou o tloušťce 5 mm a délce 10 mm

- středicí značky – umísťují se uprostřed délky každé strany čistého formátu, doporučuje se kreslit je od rámečku souřadnicové sítě tlustou čarou a v délce 15 mm.

Kromě požadavků na uspořádání a přítomnost různých prvků na výkresových listech se v normě hovoří o formátech výkresových listů, o tloušťce čar, používání písma, skládání výkresů nebo dokonce přímo o požadavcích na výkresy z hlediska reprografie, některé poža¬davky jsou ale z pohledu moderní digitální reprografie poněkud zastaralé.

Tvůrce návrhu, poskytovatel reprografických služeb a normy

Technické normy nejsou závazné, přesto je pro poskytovatele reprografických služeb vhodnější, pokud jsou normy dodrženy, a to i za předpokladu, že některé požadavky jsou pro reprografii nepodstatné. Pokud je totiž výkres vyhotoven dle norem, lze ho spolehlivě reprodukovat. V následujících odstavcích jsou další doporučení, které jsou předpokladem k nejlepšímu a nejrychlejšímu zpracování zakázky u poskytovatele reprografických služeb.

Doporučení Copy General na úpravu elektronických výkresových listů určených pro tisk

(1) stránka souboru (resp. myšlený tiskový arch) by měla mít velikost požadovaného oříznutého formátu (2) na stránce by neměl být přítomný ořezový rámeček ani ořezové značky – oba tyto prvky leží v netiskové oblasti, ale jejich přítomnost má nežádoucí vliv na zarovnání výkresu na roli; (3) všechny objekty by měly ležet ve vzdálenosti aspoň 6 mm od okraje požadovaného oříznutého formátu (4) zkontrolujte, zda soubor obsahuje všechno, co je nutné k jeho vytištění – jde především o všechny vložené objekty a použitá písma; (5) jako formát pro předávání dat k tisku upřednostňujte PDF (6) pro výkresové listy používejte základní nebo prodloužené formáty řady ISO A – výkresy se tisknou na role s šířka¬mi odpovídajícími délkám kratších stran základních formátů řady ISO A, a pokud výkresy mají správnou šířku, využije se dostupná plocha optimálně a na výkresu nezůstávají žádné zbytečné bílé okraje; (podrobněji budeme probírat v příštím díle); (7) pokud potřebujete použít nestandardní formát, snažte se vždy, aby strana formátu kolmá na směr čtení popiso¬vého pole měla rozměr některé z šířek rolí řady ISO A, a to maximálně A0+ (914 mm) (podrobněji budeme probírat v příštím díle); (8) kreslicí plochu umísťujte na výkresu podle požadavků normy, tzn. 20 mm od levého okraje, 10 mm od ostatních okrajů;

Foto: eArch

V dalším díle Reprografického seriálu pro architekty se dozvíte, z jakých důvodů Copy General doporučuje používat formáty řady ISO A, které to jsou, a jaký to má smysl pro vás, tvůrce technických výkresů.

Klíčová slova:

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři